Om Klimapartnere Hordaland

Målet med Klimapartnere er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Hordaland. Dette får vi til i samarbeid mellom offentlige og private virksomheter.

Med de utfordringene som vi i dag står overfor, så er det å ta et samfunnsansvar og bidra positivt til utviklingen av lavutslippssamfunnet viktige oppgaver for en hver virksomhet. En klar holdning og konkret handlingsplan for klima/miljøsatsing vurderes også i økende grad av næringslivet selv som et konkurransefortrinn og som et rekrutteringsfremmende virkemiddel.

Klimaendringene byr på utfordringer, men også store muligheter. Med økt klimakunnskap blir mulighetene synlige.

—————————————————————————————————–

BAKGRUNN

Klimapartnere ble etablert i Hordaland, etter modell fra Klimapartnere Agder, 4. juni 2014. Klimapartnere Vestland er i 2018 et regionalt nettverksprosjekt bestående av 30 offentlige og private virksomheter i Hordaland. Utgangspunktet for nettverkets etablering er et samarbeid mellom Klimapartnere Agder, Norsk Klimastiftelse og Hordaland Fylkeskommune.

VISJON

Klimapartnere Vestland skal være et effektivt bidrag til en grønnere og mer konkurransedyktig lavutslippsregion.

MÅL

Redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i regionen.

DELMÅL:

Hovedmålene oppnås gjennom delmål:

1. Redusere klimagassutslipp:

 • Systematisk klimaarbeid er en integrert del av enhver partnervirksomhets styring. Alle partnere utfordres om å bli fossilfri innen 2030. For de fleste betyr det fossilfri oppvarming av egne bygg og fossilfrie kjøretøy i egen park.
 • Alle partnere gjennomfører systematisk energi- effektivisering.
 • Alle partnervirksomhetene etablerer en plan for grønnere innkjøp. Alle partnere utfordres om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet og minimum 30 % vekting av miljø i innkjøp.
 • Alle virksomheter etablerer en plan for avfallsreduksjon. Alle utfordres om halvering av matsvinn og reduksjon av plast.
 • Alle utfordres til aktiv kommunikasjon internt og ekstern rundt egen klimasatsing.
 • Alle partnere oppfordres om kompensasjon for egne restutslipp og karbonnøytralitet.

2. Stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling

 • Flest mulig partnere har ett eller flere grønne spydspiss-prosjekt.
 • Klimapartnere-nettverkene skal bidra til flere søknader til støtteordninger for grønne prosjekt.
 • Alle partnere har kjennskap til grønn forretningsutvikling og ulike verktøy for dette, som klimarisiko-evaluering, grønt panel, grønn oppstart og test av egen forretningsmodell.

KLIMAPARTNERE SAMARBEID

Tett samarbeid mellom offentlige og private virksomheter er nøkkelen til suksess for Klimapartnere.  Gjennom kunnskapsbygging og samarbeid hjelper Klimapartnere  medlemmene til å være best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.  Ved å delta i nettverket får man kunnskap og råd om praktisk klimaarbeid, mulighet til utveksling av” beste praksis”, samtidig som man kan benytte nettverket til å promotere egne tiltak. De fleste Klimapartnere kan vise til spydspissprosjekt og svært effektive tiltak som bidrar til større utslippskutt, fra nullutslipps- ferjerevolusjon til krav om karbonnøytrale leverandører. Både best praksis og nøkkelresultater for utslippsrapportering finner man beskrevet i mer detalj i de årlige klimaregnskapene.

MOTIVASJON

Klimaendringer er den største utfordringen vi står overfor i dag og vil tvinge fram omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider. Klima er derfor i ferd med å bli et konkurranseelement i næringslivet. Selskaper ser nye markeder og de utvikler konkurransefortrinn ved å redusere egne utslipp og ved å tilby varer og tjenester som gir mindre utslipp av klimagasser. Samtidig kan selskapers klimaprofil påvirke omdømme, investeringsviljen til investorer, og underleverandørers priser. Selskaper som ikke tar hensyn til denne utvikling løper en risiko. Denne risikoen øker når stadig flere konkurrenter legger klimahensyn til grunn for forretningsutviklingen. En positiv miljøprofil er derfor viktig for både kunder, eiere, ansatte og for bunnlinjen.

For kommuner og fylkeskommuner er klimautfordringene noe som må vektlegges og tas hensyn til i politiske beslutningsprosesser. Det offentlige har et særskilt ansvar for å legge forholdene til rette slik at Hordaland utvikler seg til en region med lavest mulig utslipp av klimagasser – et lavutslippssamfun.  Klimapartnere er prosjekt som passer godt med målsetningene for utviklingen av Hordaland frem mot 2020.

ORGANISERING OG FINANSIERING

Prosjektet organiseres som et prosjekt i regi av Norsk Klimastiftelse. Prosjektledelsen består av prosjektleder, samt en styringsgruppe med representanter fra både offentlige og private virksomheter. Hordaland fylkeskommune er finansiell hovedbidragsyter.

Fra øvrige medlemmer betales en medlemsavgift på kr 10.000,- per år for virksomheter med under 20 ansatte,  kr 20.000,- for virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, kr 30.000 for mellom 50 og 300 ansatte og kr 50.000 for over 300 ansatte.

HVORFOR VÆRE KLIMAPARTNER?

 • Ved samarbeid på tvers av bransjene kan virksomhetene samlet forsterke effekten av egen miljøsatsingen og bidra til å ta posisjonen som en av landets fremste regioner på fremtidsrettet næringsliv i front på overgangen til lavutslippssamfunnet. Dette vil være gunstig for produktutvikling og rekruttering av kompetent arbeidskraft til regionen.
 • Tilgang til faglig nettverk med kompetanse på klima og miljøutfordringer.
 • Offentlig/privat samarbeid (OPS) vurderes som stadig viktigere med tanke på å utvikle en grønnere region og et grønnere næringsliv.
 • Økt kunnskap øker muligheten til å ta gode strategiske valg for omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • Deltakelse i nettverket og fokus på klima og miljø gir et godt grunnlag for utøvelse av samfunnsansvar.
 • Tilgang til faglig nettverk som kan rådgi medlemmene om tiltak som kan redusere fotavtrykk og miljøbelastning, inklusive gunstige og effektive ordninger for miljøsertifisering, beregning av fotavtrykk (utslipp av klimagasser) og eventuelt kjøp av klimakvoter.
 • Det regionale nettverket har nære bånd til Klimapartnere nettverket sentralt.
 • Virksomhetene kan profileres på netteverkets hjemmeside og flere tusen twitter-følgere.
 • Prosjektleder gjennomfører samtaler med medlemsbedriftene om hvordan nettverket kan brukes til å fremme bedriftens profil og konkurranseevne.