Om Klimapartnere Hordaland

Målet med Klimapartnere er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Hordaland. Dette får vi til i samarbeid mellom offentlige og private virksomheter.

Med de utfordringene som vi i dag står overfor, så er det å ta et samfunnsansvar og bidra positivt til utviklingen av lavutslippssamfunnet viktige oppgaver for en hver virksomhet. En klar holdning og konkret handlingsplan for klima/miljøsatsing vurderes også i økende grad av næringslivet selv som et konkurransefortrinn og som et rekrutteringsfremmende virkemiddel.

Klimaendringene byr på utfordringer, men også store muligheter. Med økt klimakunnskap blir mulighetene synlige.

—————————————————————————————————–

BAKGRUNN

4.juni 2014 ble Klimapartnere Hordaland offisielt  lansert. Vi har nå med 30 større offentlige – og private virksomheter i regionen som repersenterer over 40 000 ansatte og 30 000 studenter. Partnerne har etablert nettverket for å bidra til at Hordaland står best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.

VISJON

Hordaland – et lavutslippssamfunn

MÅL

Redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling

KLIMAPARTNERE ER ET OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID SOM:

 • Formidler klimakunnskap
 • Utvikler og fremmer grønne forretningsideer
 • Skaper møteplasser for klimadebatt
 • Samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt

MOTIVASJON

Klimaendringer er den største utfordringen vi står overfor i dag, og vil tvinge fram omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider. Klima er derfor i ferd med å bli et konkurranseelement i næringslivet. Selskaper ser nye markeder, og de utvikler konkurransefortrinn ved å redusere egne utslipp og ved å tilby varer og tjenester som gir mindre utslipp av klimagasser. Samtidig kan selskapers klimaprofil påvirke omdømme, investeringsviljen til investorer, og underleverandørers priser. Selskaper som ikke tar hensyn til denne utvikling løper en risiko. Denne risikoen vil bli større desto flere konkurrenter det blir som legger klimahensyn til grunn for forretningsutviklingen. En positiv miljøprofil er derfor viktig for både kunder, eiere, ansatte og bunnlinjen.

For kommuner og fylkeskommuner er klimautfordringene noe som må vektlegges og tas hensyn til i politiske beslutningsprosesser. Det offentlige har nemlig en særskilt rolle i forbindelse med å legge til rette for at Hordaland utvikler seg til en region med lavest mulig utslipp av klimagasser – et lavutslippssamfun.  Klimapartnere er prosjekt som passer godt med målsetningene for utviklingen av Hordaland frem mot 2020.

ORGANISERING OG FINANSIERING

Prosjektet organiseres som et prosjekt i regi av Norsk Klimastiftelse. Prosjektledelsen består av prosjektleder, samt en styringsgruppe med representanter fra både offentlige og private virksomheter. Hordaland fylkeskommune er finansiell hovedbidragsyter.

Fra øvrige medlemmer betales en medlemsavgift på kr 10.000,- per år for virksomheter med under 20 ansatte,  kr 20.000,- for virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, kr 30.000 for mellom 50 og 300 ansatte og kr 50.000 for over 300 ansatte.

HVORFOR VÆRE KLIMAPARTNER?

 • Ved samarbeid på tvers av bransjene kan virksomhetene samlet forsterke effekten av egen miljøsatsingen og bidra til å ta posisjonen som en av landets fremste regioner på fremtidsrettet næringsliv i front på overgangen til lavutslippssamfunnet. Dette vil være gunstig for produktutvikling og rekruttering av kompetent arbeidskraft til regionen.
 • Tilgang til faglig nettverk med kompetanse på klima og miljøutfordringer
 • Offentlig/privat samarbeid (OPS) vurderes som stadig viktigere med tanke på å utvikle en grønnere region og et grønnere næringsliv
 • Økt kunnskap øker muligheten til å ta gode strategiske valg for omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • Deltakelse i nettverket og fokus på klima og miljø gir et godt grunnlag for utøvelse av samfunnsansvar
 • Tilgang til faglig nettverk som kan rådgi medlemmene om tiltak som kan redusere fotavtrykk og miljøbelastning, inklusive gunstige og effektive ordninger for miljøsertifisering, beregning av fotavtrykk (utslipp av klimagasser) og eventuelt kjøp av klimakvoter.
 • Det regionale nettverket har nære bånd til Klimapartnere nettverket sentralt
 • Virksomhetene kan profileres på netteverkets hjemmeside og flere tusen twitter-følgere
 • Prosjektleder gjennomfører samtaler med medlemsbedriftene om hvordan nettverket kan brukes til å fremme bedriftens profil og konkurranseevne.