Et klimapolitisk foregangsfylke – Akershus Fylkeskommune

Solveig Schytz

Akershus Fylkeskommune har forpliktet seg til å være et foregangsfylke i klimakampen, og har satt ambisiøse klimamål for egen virksomhet og samfunnet. Fylkeskommunen har også vedtatt videreføring av Klimapartnere, og denne beslutningen markerer ikke bare en kontinuitet i deres engasjement, men også en forsterkning av deres ambisiøse mål.

Det er veldig gledelig at en stadig større del av næringslivet ser at å kutte utslipp blir et konkurransefortrinn for framtida. Kompetansen og verktøyene som Klimapartnere tilbyr er viktig i denne sammenhengen. 

Solveig Schytz, Fylkesråd for Plan, Kulturminner, Klima og Miljø

En gulrot i klimaomstillingen

I 2023 lanserte det nye fylkesrådet i Akershus Fylkeskommune sin politiske plattform som er et samarbeid mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. I følge Fylkesråd for Plan, Kulturminner, Klima og Miljø, Solveig Schytz er næringspolitikk og næringsutvikling er en viktig del av fylkeskommunens ansvar.

– Næringsutvikling kan innebære å sette fokus på innovasjon, skape arbeidsplasser, og skape en utvikling av arbeidsmarkedet i vår region, men det handler også om at vi må stimulere til grønn omstilling. Det er veldig viktig om næringslivet også skal være konkurransedyktig i fremtiden!

Teamet i Klimapartnere og Akershus Fylkeskommune
– Jeg er opptatt av at vi må få flere Klimapartnere i Akershus, Solveig Schytz, Fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø.

I den politiske plattformen som setter retning for fylkeskommunens arbeid står det at det skal settes av satsingsmidler for å kutte utslipp og mobilisere næringslivet til å bidra til innovasjon og næringsutvikling som bidrar til å kutte klimagassutslipp. Schytz påpeker at det er viktig at det ikke bare handler om strengere rammer, men at fylket også skal bidra med positive virkemidler for å nå de ambisiøse målene.

– Jeg har stor tro på Klimapartnere som en støttespiller, et kompetansemiljø, og en leverandør av konkrete verktøy som næringslivet vårt trenger for å komme i gang med grønn omstilling. Som vertskap og bidragsyter til Klimapartnere-nettverket ser vi på dette partnerskapet som en gulrot, og et positivt virkemiddel i klimaomstillingen, forteller Schytz.

– Et viktig ansvar, og en stor mulighet

Akershus Fylkeskommune jobber systematisk med å kutte utslipp fra egen virksomhet. I løpet av 2024 skal det utarbeides en handlingsplan for klima som skal synliggjøre hvilke konkrete tiltak som må igangsettes for å nå målet om 80% utslippsreduksjon innen 2030, sammenlignet med referanseåret 2016.

– Handlingsplanen vil gjelde for vår egen virksomhet, men også inneholde hva som skal til for at det blir lettere for andre å gjøre klima- og miljøvennlige valg. I vår rolle som fylkeskommune har vi et ansvar for at klimamålene også nås på et samfunnsnivå, forklarer Schytz.

Vi skal fortsatt leve gode liv i 2030 og 2050, det er bare noen ting som kommer til å være annerledes. Og annerledes trenger ikke bety at noe blir dårligere!

Solveig Schytz, Fylkesråd Plan, Kulturminner, Klima og Miljø

Fylkeskommunen har ansvar for flere viktige oppgaver på regionalt nivå. Deriblant skal de bidra til å ivareta klima og miljø gjennom rollen som planmyndighet, og sørge for at regionen har en utslippsfri transportsektor innen 2030.

– Vi vet at mesteparten av utslippene i vår region kommer fra transportsektoren. Det er her vi må sette inn støtet, blant annet gjennom å styrke kollektivtrafikken, sørge for raskere overgang fra fossilt til fornybart i tungtransporten, og bidra til utbygging av fyllestasjoner for utslippsfri transport, påpeker Schytz.

Signering med Klimapartnere Viken
Stine Torjusen Nygaard og Solveig Schytz fra signeringen.

I tillegg til oppgaver som regional planlegging og samferdsel er Akershus er også den største skoleeieren i Norge, og her ligger det mye potensiale ifølge fylkesråden.

– En ting er hvilke klima- og miljøkrav vi stiller når det skal renoveres eller bygges en ny skole, men det handler også om hvordan vi møter elevene. Det er de unge som skal bli morgendagens gründere, og som skal bidra til å løse klimautfordringene. Det er et viktig ansvar og en stor mulighet!

Møt flere av våre partnere i Akershus

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner