Ukas klimapartner: Helse Bergen

Fotograf Harald Valderhaug

Når ble bedriften med i Klimapartner?
Helse Bergen har vært med i Klimapartner Hordaland siden oppstarten i 2014.

Hvor mange ansatte er dere i dag?
Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen er ett av fem lokale helseforetak på Vestlandet som er eid av det regionale foretaket Helse Vest RHF. Sykehuset har ca. 12.000 ansatte som hvert år behandler nærmere 600.000 pasienter.

Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?
God helse er avhengig av et godt ytre miljø, og derfor er det naturlig at sykehuset også arbeider med klima og miljø. Sykehuset er en betydelig samfunnsaktør og våre prioriteringer og løsninger kan bidra til mindre negativ klima- og miljøpåvirkning.
Sykehuset er miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden og det betyr blant annet at vi skal kunne vise til miljøforbedringer på sykehuset. Ved å delta i Klimapartner Hordaland får vi økt kunnskap om klima og et nettverk som gir oss praktiske eksempler på gode klimatiltak fra privat og offentlig sektor.

Hva har dere største utbytte av?
Utarbeidelse av klimagassregnskapet i samarbeidet med nettverket har gitt oss størst utbytte. Samarbeidet har gitt oss økt kvalitet på datakilder og bruk av klimaregnskapet i driften.

Hvilke konkrete resultater har dere i forhold til klima/miljø?
Utarbeidelse av klimagassregnskapet har gitt oss en oversikt over klimagassutslippene ved sykehusdriften og vi har fått et styrings- og målingsverktøy for reduksjon av klimagassutslipp.  Klimagassregnskapet for Helse Bergen gir oss en oversikt over CO2 – utslipp fra transport, forbruk av olje- og gasskjeler, elektrisitet, fjernvarme og innkjøp av varer og tjenester. Totalt er Helse Bergen sine CO2-utslipp på 81 448,8 tonn CO2e* i 2013. (*CO2 ekvivalenter er en samlebetegnelse for klimagasser. Klimagasser er blant annet karbondioksid (CO2 ), metan (CH4) og lystgass (N2O)).

De største klimagassutslippene kommer fra innkjøp av varer og tjenester som står for 78 % av våre klimagassutslipp. I dag setter vi miljøkrav på de fleste anskaffelsene som gjennomføres, for eksempel stilles det krav om å unngå helse- og miljøfarlige stoffer i produktene og krav som skal minimere avfallsmengden. Sykehuset har også arbeidet med økologisk mat og i dag har sykehuset økologisk melk, egg, rømme og kevir som utgår 5 % av totalkostnadene våre på mat.

Haukeland universitetssjukehus har stor byggeaktivitet framover og derfor har vi egne miljøplaner for nybyggene våre. Miljøplanen for Sengebygg sør er ambisiøs og det er allerede før byggestart oppnådd mye ved å ha god miljødokumentasjon som har gitt muligheten til å gjøre gode miljøvalg tidlig i prosessen. Sengebygg sør har som mål å bli passiv hus, det totale klimagassutslippet gjennom byggets levetid skal reduseres med 30 % i forhold til dagens praksis og det skal unngås helse- og miljøskadelige stoffer i bygget.

Har du innspill til temaer eller møter som KP bør arrangere?
Klimapartener Hordaland har allerede arrangert temadager på miljø og anskaffelser noe sykehuset er svært fornøyd med. Miljø i anskaffelser er et tema som det er ønskelig å få ennå bedre kunnskap om og gjerne med enda mer konkrete tiltak.

 

 

 

 Les mer…

Ukas klimapartner: CO2focus

Innloggingsbildet for CEMAsys

CO2focus har vært med i Klimapartnere helt siden starten, og var medforfatter og bidragsyter til nettverkets første kunnskapsnotat om klimaregnskap og klimanøytralitet. Partner  og salgs- og markedssjef  Kjetil Selmer-Olsen foreteller at CO2focus idag har 9 ansatte og holder til i Oslo.

 Les mer…

Ukas Klimapartner: LOS

LOS sitt Hovedkontor i Kristiansand

LOS har vært Klimapartner siden starten i 2009 og er Norges største kraftleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje største strømleverandør totalt. Firmaet har i dag ca. 70 ansatte, fordelt på Hovedkontoret i Kristiansand og regionkontorene i Arendal og Lysaker utenfor Oslo. Kjernevirksomheten er å selge og forvalte strømprodukter tilpasset kundenes behov. LOS er et heleid datterselskap av Agder Energi, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013. Markedssjef Nils Tore Augland forteller videre at LOS er miljøfyrtårnsertifisert og tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti til både privat- og bedriftsmarkedet.

 Les mer…

Er du Klimapartneres nye prosjektleder i Agder?

Ny prosjektleder

Samfunnet står overfor store utfordringer i årene som kommer og det er behov for en omstilling. Lokale løsninger og engasjement er helt nødvendig for regioner som ønsker å utvikle et framtidsrettet lavutslippssamfunn. En Klimapartner jobber for reduserte utslipp av klimagasser og for utvikling av produkter og tjenester for lavutslippssamfunnet.

For å videreutvikle Klimapartnere-nettverket i Agder søkes en person som er opptatt av bærekraftig verdiskapning i regionen, og som kan bistå næringslivet i å oppnå økt konkurransekraft ved en omstilling til morgendagens lavutslippssamfunn.

 Les mer…

Årsmøte Klimapartnere Agder

Logo Klimapartnere

Årsmøtet avholdes i Asplan Viaks lokaler i Kunnskapshavna (Arendal). På programmet står bl.a foredrag med Tom Nystedt, adm.dir Agder Energi og medlem av klimaministerens klimapanel og gjennomgang av arbeidet med klimaregnskap 2014. Mer detaljert dagsorden kommer iløpet av uke 9.

 Les mer…

Grønne datasentre på Sørlandet

Bilde fra datalagringsrom

Klimapartnere inviterer til frokostmøte 17. februar: Kan Agder bli det beste stedet for etablering av grønne datasentre i Europa? Grønne datasentre kan bli en ny grønn næring for hele Agder. På frokostmøtet får du presentert mulighetene og hvordan det jobbes for å realisere dette, både fra politisk hold, i fylkeskommunen og i næringslivet. Bli med å diskutere hvordan innsatsen videre best bør innrettes. Vi serverer frokost fra kl 07.45!

 Les mer…

Ukas Klimapartner: Frameworks

Frameworks ansatte

Frameworks er et grønt webbyrå som leverer nettløsninger, systemutvikling, verktøy, design, og kommunikasjon. Byrået ble etablert i 2003, består av seks ansatte med lang og allsidig prosjekterfaring og har kontorer i Eurekabyggets 4. etasje i Sørlandet Kunnskapshavn. Det er prosjektleder og markedsansvarlig Ellen Raaum Rekdal som presenterer denne ukens klimapartner.

 Les mer…