Klimapartnere Vestland er partnerskap for pådriverne av det grønne skiftet i Vestland. Våre klimapartnere er både stor og små virksomheter fra offentlig og privat sektor, samt akademia.

Hva er en pådriver?

En pådriver en virksomhet som vil bidra til fylkets netto nullutslippsmål gjennom å redusere egne utslipp og bidra til omstillingen av regionen gjennom å inspirere, dele kunnskap, erfaring og løsninger og utvikle grønne produkter. Vi stiller ingen krav til hvor langt i omstillingsarbeidet du har kommet. Våre partnere spenner fra å være helt i startsfasen av sitt klimaarbeid, til å være helt i front i sin bransje – både nasjonalt og internasjonalt.

Ingen kan lykkes med det grønne skiftet alene.

Fra Klimapartnere Vestlands strategi – 2023-2025

Vestland har satt seg et mål om å være netto utslippsfritt innen 2030. Vårt overordnede mål er at våre partnere skal være pådrivere i denne omstillingen og mobilisere hverandre til handling. Vi jobber ut ifra våre tre grunnverdier: Inspirasjon – Fellesskap – Handling med å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til nullutslippssamfunnet.

Dette gjør vi ved å tilby våre partnere viktige verktøy som for eksempel klimaregnskap, Den grønne løsningsbanken og gjennom å utnytte kompetansen og engasjementet i partnerskapet ved å legge til rette for regionale og nasjonale møteplasser.

Våren 2023 vedtok vi vår strategi fram til 2025. Den kan du lese her.

Våre partnere

Våre 81 partnere er pådrivere for et Vestland med
netto nullutslipp i 2030.

Gjennom å dele grønne løsninger, kunnskap
og erfaring inspirerer vi hverandre til handling – nå.

Slik blir du partner

Alle klimapartnere signerer en forpliktende partneravtale, utfordres om å bli fossilfri innen 2030 og til å etablere minst et spydspiss prosjekt. I Klimapartnere heier vi ekstra på alle gode, grønne tiltak som kan deles og kopieres. For å bli klimapartner i Vestland tar du kontakt med vår lokalkontor.

Organisasjon

Klimapartnere har regionskontorer i hele Norge. Hver region eies og er forankret i sin respektive fylkeskommune. Partnerskapene finansieres gjennom årlig partnerkontingent og tilskudd fra fylkeskommunen. I tillegg hentes prosjektmidler. Klimapartnere har mottatt midler fra Klimasats i flere omganger og sist 5 millioner kroner for å styrke og løfte alle regioner ytterligere over en 2-års periode.

Klimapartnermetoden ble i sin tid etablert i Agder i 2009. Deretter ble Klimapartnere videreutviklet og rullet ut til nye regioner i tett samarbeid med Vestland. Det finnes nå Klimapartnere partnerskap i hele landet.

Les mer

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner