Salten Aqua – miljøsatsing er et strategisk valg for utvikling

Kommunikasjonssjef John-Christian Andreassen og direktør Jarle Solemdal smiler i bygget til Salmon Center.

Vi møtte direktør Jarle Solemdal, og kommunikasjonssjef John-Christian Andreassen til en spennende prat om Salten Aqua, deres miljøarbeid og erfaringer som partner i Klimapartnere Nordland. 

Salten Aqua består av tre eierselskap, syv datterselskap og mindre eierskap i fire tilknyttede selskap. Sammen håndterer gruppen laksen fra den er et rognkorn fra egen stamfisk til den fraktes ut til kunder lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Salten Aqua som klimapartner

Salten Aqua har vært klimapartner siden oppstarten av Klimapartnere Nordland i 2019, og har hatt stor utvikling i egen organisasjon. Jarle forteller om deres største motivasjon for å bli partner, som var å finne ut hvor de har størst påvirkning og størst forbedringspotensial. Partnerskapet har bidratt til en systematisk tilnærming til arbeidet med klima og miljø. I tillegg er man gjennom partnerskapet en del av et større nettverk, og viser overfor samarbeidspartnere og ansatte at miljøarbeidet står langt fram i organisasjonen.  

Vår neste utfordring er å sette konkrete klimamål for hele organisasjonen vår. Vi har konkrete tiltak, men ønsker nå å kunne utvikle satte mål for å hele tiden kunne evaluere eget arbeid med klima

Jarle Solemdal 

Forventningene til Klimapartnere Nordland er knyttet til intern kompetansehevning, tilgang på kunnskap, og tilgang til potensielle samarbeidsprosjekt. De forteller at det har vært viktig for dem å bruke ressursene de har på rett plass.  

Klimapartnere Nordland fremstår som veldig nøytral med tanke på valg av arena og partnere, med et klart fokus på det som er kjernen i budskapet

John-Christian Andreassen 

Det er viktig for Salten Aqua at Klimapartnere er et partnerskap, og de er tydelige på hva de kan bidra med inn i partnerskapet. Her er det fokus på å dele egne erfaringer og historier, og å kaste lys på egne utfordringer. 

Miljøfokus som strategisk valg

Fokus på miljø er en del av Salten Aquas strategiske valg og utvikling i et langsiktig perspektiv. John-Christian forteller at de etter to år i Klimapartnere, opplever å ha fått et høyere fokus på egen miljøpåvirkning. Dette innebærer både interne prosesser og holdningsendringer, i tillegg til arbeid for å selge laksen til kunder som har klima og miljø høyt på agendaen.  

Salten Aqua fører klimaregnskap for alle selskapene i gruppen, og publiserer årlig en egen bærekraftsrapport. Dette har bidratt til å løfte frem et helhetlig bærekraftsarbeid i bedriften.  

Større åpenhet betyr at flere kan hjelpe oss med å takle egne utfordringer, i tillegg til at andre kan få et innblikk i hvordan vi jobber med havbruk og industri

Jarle Solemdal 

Det har blitt jobbet mye med kartlegging av egen drift, og det er gjort umiddelbare tiltak der man ser at det er åpenbare løsninger. Alternativt drivstoff, energigjenvinning og høyere utnyttelse av slam og restråstoff er områder det kontinuerlig jobbes med. I dag blir rester fra råstoff brukt til produksjon av fôr til husdyr. Slam fra landanleggene blir omgjort til biogjødsel som blir solgt til land som sliter med utmagra jord med lite næring.

   

Elektrifisering av fartøyene

Det er satset stort på elektrifisering. Alle fôrflåtene er elektriske og nesten alle får strøm fra landkabel. John-Christian trekker frem at de i juni i år hadde storstilt dåp av to nye helelektriske arbeidsbåter, «Jørgen» og «Edel». Det er også installert solceller på Wenbergs nye bygg på Fauske. Disse solcellene vil lade opp batteri, som igjen skal lade opp «Jørgen» på natten.  

Salten Aqua og Nova Sea er medeiere i brønnbåtselskapet NSS. I dag har selskapet to moderne brønnbåter, der én er en dieselhybrid som kobler seg til landsstrøm ved kai. Båten har et eksosanlegg som gir 90% reduksjon av NOX-gasser og 10% mindre utslipp av CO2. Salten Aqua arbeider også med sin neste grønne brønnbåt, som etter planen skal være en nullutslippsbåt. Her er man i dialog med ulike partnere og forskningsmiljø, og ammoniakk og hydrogen er mulige drivstoffalternativer.

  

Søkelys på utslipp i scope 3

Salten Aquas miljøfokus omfatter også aktiviteter utenfor egen produksjon. Deres største utslipp er i scope 3, altså utslipp fra verdikjeden. Ifølge Jarle utgjør dette klimautslippet til fôrleverandøren, og står for 70-75% av de totale utslippene til Salten Aqua. De forteller med stor entusiasme om hvordan de arbeider med dette: 

Vi har nå satt konkrete krav til fôrleverandør om ingredienser med lavt CO2 utslipp, som rapporteres kvartalsvis

Jarle Solemdal 

Det brukes kun sertifiserte ingredienser fra bærekraftige leverandører. Dette innebærer blant annet å ikke hente plantebaserte fôringredienser, som soya, fra land som sliter med avskoging og dårlig arealbruk. Dette er spesielt land i Sør-Amerika. Det er et godt samarbeid med fôrprodusenten, og det gjennomføres målinger hvert kvartal for å sjekke fôrets CO2-avtrykk.  

Siden laks er en rovfisk, er den avhengig av en viss mengde protein fra marine kilder i fôret, såkalt fiskemel og fiskeoljer. Alternative ingredienser til fiskebaserte ingredienser er derfor i vinden. Salten Aqua har god dialog med fôrprodusenten BioMar, som nå har inngått et spennende samarbeid med en soldatfluelarvefabrikk.  

John-Christian Andreassen og Jarle Solemdal står i Salmon Center. Det er utstilt garn og kuber med bærekraftsmål i lokalet. Det er en fiskestim hengende fra taket, og illustrert på gulvet.
John-Christian Andreassen og Jarle Solemdal viste oss rundt i Salmon Center Bodø. Foto: Linn Hjelmeland Svendheim.

Omfattende sertifisering av fisken

I tillegg til egen bevisstgjøring og satsing på klimaarbeid, er det et bevisst valg at all fisk fra Salten Aqua-gruppen skal være sertifisert. Salten Aqua har erfaringer fra tre typer sertifiseringer: Global G.A.P., ASC (Aquaculture Stewardship Council) og har tidligere hatt Debio-sertifisering. Jarle forteller at i tillegg til å oppnå en kvalitetssertifisering for fisken, fører denne typen sertifisering til flere miljøvennlige løsninger. Et eksempel er at det brukes voks til impregnering av fiskemerder, og oftere vedlikehold i form av vask, for å unngå tilgroing. Tidligere ble kobber brukt for å hindre algevekst på nettet, noe som kunne føre til dårligere kvalitet på vannet.  

Satser på utvikling i lokalsamfunnene

Salten Aqua er bevisst på utviklingen av samfunnene der de er lokalisert. Flere av selskapene i gruppen er hjørnesteinsbedrifter, og derfor er det fokus på å investere i plassene der gruppen er representert. John-Christian har selv vokst opp på Arnøya, og hadde sin første sommerjobb på slakteriet der. Selskapene har stor betydning i form av arbeidsplasser, og det er viktig for dem å støtte lokalsamfunnene også gjennom sponsing av frivillige organisasjoner, idrettslag og foreninger. 

Salten Aqua har en tydelig miljøstrategi, jobber kontinuerlig med forbedringer, og rapporterer fremdriften til alle selskapene i gruppen. Målet er å bidra til en sirkulær økonomi på lokalitetene og null-utslipp.  

Vi er heldige som er i den posisjonen vi er i, at vi har rom og mulighet for å kunne ta de langsiktige grønne investeringene, for det koster

Jarle Solemdal 

Både Jarle og John-Christian er klare på at dette er den eneste veien å gå. Skal man følge med i utviklingen og fremdeles være i konkurransedyktig posisjon om noen år er man nødt til å ha fokus på grønn omstilling. Jarle avslutter med at å være en del av Klimapartnere har vært en god pådriver i dette arbeidet.   

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner