– Vil pushe næringslivet

Ny ansatt i Klimapartnere Viken, Simen Windheim, Prosjektleder

Han hadde egentlig planlagt en karriere i diplomatiet, men så kom klima litt i veien:

– Det var mens jeg tok en bachelor i internasjonale studier og tilbrakte et halvt år som ‘intern’ hos FNs høykommissær for flyktninger i Genève, at jeg virkelig ble bevisst på hvor viktig klimautfordringene er. Klarer vi ikke å løse klimaproblemet, blir det vanskeligere å løse alle andre utfordringer vi har i verden. For eksempel har det blitt anslått at vi kan ha opp mot 1,2 milliarder klimamigranter innen 2050 – folk som flytter på seg for å unngå stigende havnivå, naturkatastrofer, sult, fattigdom og vold. Dette er ulike situasjoner som ofte forsterkes eller utløses av klimaendringene.

Den ferske rådgiveren skrev bacheloroppgaven sin om internasjonale handelsavtaler og klima – og deretter en masteroppgave om finansieringsstrukturer som mobiliserer større, private investorer til å investere i fornybar energi i utviklingsland. Her fokuserte han på norske aktører og mulighetene for et norsk, statlige klimafond som investerer i fornybar energi i utviklingsland.

– Det er et tema jeg tok for meg fordi det er åpenbart at det offentlige alene ikke har den nødvendige kapasiteten eller kapitalen. Det samme er tilfellet for det grønne skiftet i Norge, hvor vi heldigvis har et fremoverlent næringsliv som gjerne går foran i klimaarbeidet på en strålende måte. Ofte langt foran det offentlige. Det vi kan bidra med i Klimapartnere, er på den ene siden å gjøre det lettere å komme i gang for de som ønsker det, men som ikke har hatt kapasitet selv. Og på den andre siden kan vi bistå de aktørene som allerede er i gang og hjelpe dem videre i deres grønne utvikling, påpeker Simen før han fortsetter:

Viken som forbilde?

– At næringslivet er en del av løsningen på klimaproblemene var også grunnen til at jeg søkte på stillingen i Klimapartnere Viken. Jeg har stor tro på konseptet til Klimapartnere, der det etableres en plattform for utveksling av kunnskap, dialog og samarbeid. Gjennom partnerskapet kan vi bistå og pushe næringslivet til å ta de rette valgene og være med på utviklingen til nullutslippssamfunnet. Jeg bidrar gjerne til at Viken kan gå foran og bli et forbilde for alle de andre regionene – og samtidig være en katalysator for næringslivet i hele Viken.

Simen startet i stillingen i Klimapartnere Viken i mai 2021, etter å ha gjort ferdig mastergraden sin på King’s College i London. Før dette har han jobbet for Miljøstiftelsen ZERO, Næringslivets klimaledere – Skift og fornybarsenteret Om i Morgen. Han tenker at hans viktigste bidrag inn i den nye stillingen, er den brede fagforståelsen han har:

– Jeg har bred kunnskap på de fleste områdene som har med klima å gjøre, og tror det vil kunne danne et godt grunnlag for å fasilitere dialogen mellom partnere på tvers av og innenfor forskjellige sektorer. Jeg kan forhåpentlig også bidra med ulike temaer som kan være relevante for partnerne, påpeker han.

Simen Bro Windheim omtaler seg selv som en hardtarbeidende optimist med masse energi og pågangsmot som oftere ser løsninger enn problemer. Han er klar for å dytte næringslivet i Viken i klimariktig retning. (Foto: Ruth Astrid L. Sæter)

Veien videre

– Klimapartnere Viken består i dag av representanter for ulike sektorer. Har du noen tanker om hvem som er viktig å få med i Klimapartnere framover?

– Vi har etter hvert fått ganske tung forankring innen energisektoren, og har i tillegg fått inn de første partnerne fra bygg og eiendom nå. Jeg tenker et mål kan være å få enda mer forankring i de «tyngre» sektorene, som transport. Da tror jeg vi bør starte med å få inn dem som allerede jobber bevisst med bærekraft og klima, slik at de kan inspirere andre innenfor samme sektor og skape ringvirkninger på den måten. Så kan vi legge til rette for dialogen og kunnskapsdelingen, blant annet gjennom den grønne løsningsbanken. Finanssektoren blir også stadig viktigere, jeg håper vi klarer å få på plass partnere fra den sektoren også.

– Hva med de som ikke har klare klimamål og som fortsatt har et «verstingstempel» hvordan bør dere forholde dere til dem?

– Jeg er tilhenger av dialog. Jeg tenker at det alltid vil være bedre å styrke dialogen for å komme frem til en løsning fremfor å avslutte dialogen. Slik kan man bidra til å pushe avgjørelser i riktig retning. Det er heller ikke alle bedrifter som selv har ressurser eller tid til å sette seg ordentlig inn i klimasaken. Der kan vi i Klimapartnere Viken hjelpe – ved å dele kunnskap, bistå i klimaregnskapsarbeidet, legge til rette for samarbeid med andre partnere og generelt sette klimaspørsmål på dagsorden. Jeg gleder meg til å komme ordentlig i gang med denne jobben, og få anledning til å jobbe tett på partnere som vil bidra til at vi når målene som er satt i Parisavtalen.

Når Simen nå har startet, er Klimapartnere Vikens kapasitet økt til tre. Han slutter seg til daglig leder Stine Torjusen Nygaard og konsulent for Klimapartnere Viken, Maria Tunshelle.

Kontaktinfo:

Simen Windheim
Rådgiver Klimapartnere Viken 

Telefon: +47 902 28 411
E-post: simenwin@viken.no

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner