Partnerbesøk hos Sparebanken Sør

Vi har vært på partnerbesøk hos Sparebanken Sør, hvor vi har pratet med banksjef Magne Kvaslerud. Her har vi diskutert viktigheten av bærekraft og klima, og hvorfor det er viktig for dem.

Sparebanken Sør har vært klimapartner siden 2009, og publiserer årlige klimaregnskap som viser deres klimagassutslipp. Dette gir dem muligheten til å identifisere områder for forbedring og endring. Siden 2015 har de også vært miljøfyrtårnsertifisert og kompenserer for eget direkte utslipp ved å kjøpe klimakvoter.

«I en større sammenheng er bankens direkte påvirkning på klima og natur lav. Det er innen forretningsområdene utlån og investeringene den negative påvirkningen på klima og natur er størst, og kan påvirkes mest.»

Magne Kvaslerud
Utfordrende å beregne utslipp

Banksjef Kvaslerud forklarer at beregningen av indirekte utslipp (Scope 3 fra utlån, investeringer og innkjøp) er mest utfordrende å beregne. Mangel på gode data gjør at man må benytte bransjemessige snittfaktorer i stor grad.  Likevel har det blitt enklere og mer presist å samle data om indirekte utslipp de siste årene, noe som viser en positiv utvikling.

I tråd med Parisavtalen har Sparebanken Sør satt seg mål om å redusere klimautslippene med 55% innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050 i egen virksomhet. Enda viktigere er det å bidra til å redusere utslippene fra forretningsområdene utlån og investeringer med 40 % som er målene til 2030.

Du må tenke bærekraft om du skal være konkurransedyktig i fremtiden

Banken har bærekraft som en sentral visjon i strategien for å skape en bærekraftig utvikling i vekst for landsdelen. Kvaslerud forteller oss viktigheten av å rette fokuset på bærekraft i tide og hvorfor dette er så viktig. Hvis ikke vil produkt og tjenester fort gå “out of business” i fremtiden, uavhengig av bransje. Nye lovendringer og reguleringer vil sette fokuset på bærekraft høyere enn noen gang tidligere.

Bærekraft er forankret i strategiplanen vår og er et sentralt område vi skal følge opp. Vi ønsker å bygge kompetanse og etablere bærekraftige produkter og tjenester. Gjennom god rådgivning og bærekraftige produkter kan vi bistå kundene våre til  å bli mer bærekraftige forteller Kvaslerud

Implementering av EU taksonomien og Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vil skjerpe tiltakene mot grønnvasking og gjøre det enklere for forbrukere å velge bærekraftige tjenester og produkter. CSRD vil øke kravene til rapportering av bærekraftig informasjon for store børsnoterte selskaper i regnskapsåret 2024. Dette vil gi interessenter bedre og mer sammenlignbar innsikt i selskapets bærekraftspraksis. Dette vil også kunne føre til større ringvirkninger for underleverandører og samarbeidspartnere som blir underlagt strengere bærekraftsrapporteringer fra selskaper som følger CSRD.

krav til bærekraftig drift vil kunne påvirke lønnsomheten

På grunn av økende krav til bærekraft i fremtiden, blir bærekraft ikke bare et samfunnsansvar, men er også sentralt i forhold til forretningsutvikling. Kunder vil i større grad etterspørre bærekraftige løsninger, og denne reisen må vi som bank være med på både i forhold til å ivareta samfunnsoppgaver og samtidig sørge for at vi blir en attraktiv forretningspartner i fremtiden. Kvaslerud påpeker at de arbeider hardt med å etterleve krav og regulatoriske forhold, og har full kontroll på utslipp i alle ledd. EU-taksonomien gir mange føringer, og dens kompleksitet påvirker bankens arbeidsmetoder.

Betydningen av kompetansebygging

Sparebanken Sør vektlegger ansvar og samfunnsbidrag i de områdene de opererer. Kompetansebygging for de ansatte har stor betydning for å kunne være en god og aktiv rådgiver for kunder og forretningspartnere. Kompetansebygging for de ansatte har stor betydning, og derfor har dobbel vesentlighetsanalyse vært en sentral tilnærming for å prioritere de mest betydningsfulle bærekrafttemaene til Sparebank Sør. 

«Det som er viktig og sentralt er at våre kunderådgivere sitter med kompetanse og kan bidra og gi rådgivning til kundene våre på bærekraftige produkter, tjenester og hvordan kundene kan bli mer bærekraftige.

Banken legger stor vekt på å redusere både sine direkte og indirekte klimautslipp. samtidig som de prioriterer bærekraft ved å tilby rådgivning og insentiver for å hjelpe kundene med å bli mer klimavennlige. De erkjenner at naturpoblematikken, altså utfordringer knyttet til beskyttelse og bærekraftig forvaltning av natur, er et viktig og vanskelig tema som vil få mer fokus fremover. Banken ønsker at utlånt kapital blir forvaltet på en ansvarlig og bærekraftig måte som tar hensyn til alle aspekter av bærekraft, spesielt med tanke på natur.

Rådgivning til kundene er av stor betydning, og banken gir insentiver for å oppmuntre og hjelpe kundene med å bli mer miljøvennlige. Kommunikasjonen med kundene er avgjørende i dette arbeidet og utgjør en betydelig og viktig del av bankens innsats for bærekraft.

Mer om bærekraft i Sparebanken Sør finner du under deres hjemmeside om bærekraft i Sparebanken Sør.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner