Partnerbesøk Å Energi

Vi har vært på partnerbesøk til Å Energi og møtt Jan Atle Liodden, leder for bærekraft i Å energi. Vi fikk vite mer om deres ambisjoner for å fremme en bærekraftig fremtid ved å tilby ren fornybar energi, hvorfor vitenskapsbaserte mål har blitt et viktig rammeverk og hvordan de jobber med klimarisiko.

Å Energi: Et håndavtrykk mot fremtiden

Agder Energi og Glitre Energi har slått seg sammen og blitt Å energi. De har som samfunnsoppdrag å øke produksjonen av ren fornybar energi. De vil sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden til sine kunder i by og bygd, til industri og næringsliv, i bygg og bolig. Gjennom å holde fotavtrykket nede og håndavtrykket oppe vil de bidra til elektrifiseringen av Norge.

Håndavtrykk

På samme måte som vi etterlater et avtrykk når vi setter hånden på en overflate, etterlater vi også et “håndavtrykk” i verden gjennom valg og handlinger. Håndavtrykk refererer til en organisasjons positive klimabidrag ved å levere produkter og tjenester som reduserer klimaavtrykket til kundene eller forbrukerne av disse produktene og tjenestene. Gjennom å tilby mer ren fornybar energi og bidra til elektrifisering av flere sektorer og øke markedsandelen i Norge, vil det kunne hjelpe andre med å nå sine klimamål.  

Å Energi har som mål å øke sitt “håndavtrykk” – samtidig som de holder sitt fotavtrykk nede. Jan Atle Liodden forklarer at de prøver å holde sitt fotavtrykk nede, men at det kan være utfordrende. «Utvidelse av selskapet vil føre til økt fotavtrykk hos oss, men håndavtrykket blir også større når vi kan hjelpe andre å redusere sine klimautslipp når vi hjelper dem fra fossil til fornybar energi.»

Fokus på natur, ikke bare klima

For oss er det interessant å ikke bare fokusere på begrepet klimakrise, men også naturkrise ettersom de to henger tett sammen.

Jan Atle Liodden

Hvis Å Energi skal ekspandere og øke produksjon, må de benytte naturen på mest mulig skånsom måte. Nøkkelen ligger i å identifisere løsninger og avverge potensielle konflikter allerede i planleggingsfasen. Det er mange parter involvert og mange faktorer å ta hensyn til som biodiversitet, vannressurser, sosiale aspekter og klimaendringer. Med gode løsninger og en tidlig planleggingsprosess kan Å Energi bygge ut mest mulig fornybar energi med minst mulig konflikt.

– På besøk til Jan Atle Liodden i Å Energi sitt kontor på Kjøita Park

Vitenskapsbaserte klimamål

Å Energi jobber med å være en del av løsningen og har krav til seg selv og underleverandører. Vitenskapsbaserte klimamål er et verktøy å definere og redusere utslipp med detaljert kartlegging av utslipp. På den måten kan det settes klimamål som er i henhold til Parisavtalen.

For Å Energi er det tre områder som de har identifisert som er særlig viktige; redusere utslipp av transport og kjøretøy, redusere bruk av olje til spisslast i fjernvarmeanlegg, og redusere utslipp av isolergassen SF6-gass. Gassen benyttes for å hindre brann i koblingsanlegg, men har mye utslipp CO2. 1 kg SF6 gass tilsvarer 22 800kg CO2.

Å Energi har mål om at leverandører av sement til betong selv har satt seg vitenskapsbaserte klimamål innen 2025. En stor del av utslippene i verdikjeden kommer fra sement som brukes til bygging av vannkraftdammer.

Klimarisiko

Å Energi understreker at finanssektoren stadig oftere etterspør mer kunnskap om klimarisiko og tilhørende rapporter. Dette skyldes et ønske om å oppfylle interessentenes forventninger og ivareta egne interesser. De påpeker at de har arbeidet med klimarisiko over tid tidligere, men uten å ha systematisert det i et rammeverk tilsvarende  — Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Dette rammeverket, som er relativt nytt, kartlegger både fysisk risiko, som ekstremvær og tørke, overgangsrisiko relatert til politiske og strukturelle endringer, og mer avhengig av bransje og sektor. Det kommer ønsker fra stadig flere aktører i finansbransjen om at det rapporteres om klimarisiko etter TCFD rammeverket. Dette stiller Å Energi seg positivt til og er glad for at det er kommet godt i gang.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner