Verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning

Fullskala karbonfangstanlegg

I pilotprosjektet på Rakkestad vil Østfold Energi eide Carbon Centric bruke velprøvd teknologi for å bygge rimelige og modulbaserte karbonfangstanlegg til avfallsforbrenningsbransjen. Pilotanlegget blir det første prosjektet som demonstrerer CO2-fangst i fullskala i Norge.

Hvorfor er dette viktig?

De fleste framtidsscenarier forutsetter at karbonfangst og lagring er en del av løsningen dersom 1.5 graders målet skal være mulig å nå (Kilde: Sintef). Avfallsforbrenningsbransjen har i dag få andre muligheter til å redusere sine CO2-utslipp vesentlig enn ved CO2-fangst og -lagring. Derfor er fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning en viktig nyvinning.

Raskere og rimeligere

Pilotanlegget i Rakkestad blir det første prosjektet som demonstrerer CO2-fangst i fullskala i Norge, uavhengig av prosessanlegg. Carbon Centric spesialiserer seg på karbonfangstanlegg til små og mellomstore forbrenningslinjer med utslipp av mellom 10 000 og 100 000 tonn CO2 i året.

Samarbeidspartner i prosjektet, KANFA, har utviklet et design der man ved bruk av mindre og standardiserte dimensjoner kan produsere modulbaserte karbonfangstanlegg nærmest som hyllevare. Det gjør at forbrenningsanlegg kan kutte sine klimagassutslipp på en raskere, rimeligere og tryggere måte. Pilotprosjektet skal bygges ved Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad og har en kapasitet på 10 000 tonn CO2 i året.

Karbonfangst er foreløpig dyr teknologi, og et viktig mål for pilotprosjektet er derfor å utvikle en fangst og lagringsløsning som er vesentlig billigere enn beste tilgjengelige teknologi i dag. Det skal skje gjennom:

– Det spesielle med dette karbonfangstanlegget i Rakkestad er at det virkelig er fullskala. Riktignok snakker vi om et relativt lite anlegg på 10 000 tonn COi året, men der hvor andre karbonfangstanlegg til nå har renset mindre delstrømmer av røykgassen, skal Carbon Centric rense hele røykgassvolumet, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi og styreleder i Carbon Centric.

Karbonfangstanlegget må kunne håndtere produksjonssvingninger i avfallsforbrenningsanlegget, samtidig som man er trygge på at dette ikke påvirker forbrenningsprosessen negativt.

– Carbon Centric er et ektefødt barn av avfallsforbrenningsbransjen. Vi har modnet frem løsninger basert på bransjens egne behov og ønske om reduserte CO2-utslipp, sier Fredrik Häger, daglig leder for Carbon Centric.

Modulbasert løsning til mindre aktører

Avfallsforbrenning har i dag få andre muligheter til å redusere sine CO2-utslipp vesentlig enn ved CO2-fangst og -lagring. Utvikling og demonstrasjon av kostnads- og energieffektiv CO2-fangstteknologi for denne sektoren er derfor særlig viktig, og gir muligheter for teknologier og aktører som lykkes. Dersom Carbon Centric lykkes, planlegger selskapet å utvikle en modulbasert CCS-løsning som de skal tilby mindre aktører som ikke har kompetanse til å gjennomføre egne CCS-prosjekt.

Som utgangspunkt er Carbon Centric teknologinøytrale, men Østfold Energi er opptatt av å levere produkter basert på teknologi man vet virker. Derfor har de inngått et tett samarbeid med KANFA som har over 10 års erfaring med karbonfangst og som blant annet leverte piloten til Fortum Oslo Varme sitt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud.

Salg av bærekraftig CO2

Selskapet skal også tilby tjenester knyttet til drift, transport og salg av CO. I påvente av en permanent løsning for lagring, tilbyr Carbon Centric flytende COmed over halvparten biogent opphav til forbrukere av CO2

– Ved å bruke fanget COsom allerede er i kretsløpet, bidrar vi til å kutte etterspørselen etter fossil CO2.  Når klimagasser fra disse kildene også omsider kan lagres permanent betyr det at vi fjerner COfra lufta, noe det er det bred enighet om blant ekspertene at vi er helt avhengig av å gjøre for å hindre farlige klimaendringer, sier Häger.

Forventer bedre rammebetingelser

Karbonfangst og lagring anses som helt nødvendig for å nå klimamålene i Parisavtalen. Derfor forventes CCS blant annet knyttet til avfallsforbrenning å bli en stor industri i Europa hvor det allerede er over 400 avfallsforbrenningsanlegg.

– Alle som slipper ut vesentlige mengder CO2 blir nødt til å forholde seg til CCS innen få år. Vi er optimistiske til at det blir innført fornuftige rammebetingelser, hvor avfallsforbrenningsselskapene får betalt for å håndtere CO2 på en effektiv, trygg og miljøvennlig måte, akkurat slik de får betalt for å sluttbehandle søppel i dag, sier Häger.

Enova støtter prosjektet

Østfold Energi jobber hovedsakelig med produksjon av vannkraft. Karbonfangst har likevel lenge vært et tema i selskapet, blant annet fordi Østfold Energi har et avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad med fjernvarmeproduksjon og salg av damp. Selskapet har vært under planlegging i over ett år og ble etablert tidligere i sommer. På eiersiden er Østfold Energi og gründerteam, og selskapet planlegger innhenting av kapital i løpet av høsten. Enova har også gått inn med 17 millioner kroner i støtte til det første anlegget.

– Det er svært viktig at vi har markedsaktører som Østfold Energi og KANFA som viser evne og vilje til å utvikle løsninger for å redusere klimagassutslipp i overgangen til lavutslippssamfunnet. Dersom pilotprosjektet lykkes, vil teknologien kunne tas i bruk i avfallsforbrenningsanlegg både i Norge og Europa for øvrig, sier markedsdirektør i Enova, Øyvind Leistad

Vi har tro på Carbon Centric vil bli en viktig spiller i karbonfangstsegmentet. Dette er en spennende og viktig satsing for oss

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Tilknyttede partnere

Østfold energi

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner