Torvet i Trondheim: klimarobust og fossilfritt

Torvet i Trondheim

Da torvet i Trondheim måtte graves opp og oppgraderes valgte kommunen å ta aktive valg for utslippsreduksjon og redusert klimarisiko. Torvet har blitt opprustet, og dette har blitt gjort med stort fokus på klima og miljø. Både under prosessen og i sluttresultatet.

Under byggeprosjektet var anleggsplassen byens første fossilfrie: Anleggsmaskiner på byggeplassen, samt transport inn og ut, var fossilfrie. I forkant var kommunen selv usikker på om det lot seg gjøre, men det viste seg raskt at leverandørindustrien responderte og omstilte seg.

Sluttproduktet er et klimarobust torv, der overvann infiltreres i grunnen og det er bygget to fordrøyningsbasseng for overvann. Det betyr at under kraftig regnvær vil vannet samles i store betongrør under bakken, og holdes tilbake til overvannet trygt og kontrollert slippes videre ut i avløpsnettet. Denne innovative løsningen vil derved redusere faren for oversvømmelse, eksempelvis i kjellere, ved økende ekstremvær i byen.

Trondheim kommune stiller høye klimakrav til prosjektene sine for å nå målet om å være en nullutslippsvirksomhet i 2030.
Byen sikter mot å redusere sine direkte klimagassutslipp med 80% allerede i 2030!

Les mer om dette her, og se gjerne videoinnslag fra torvet i Klimapartnere konferansen 2020.

Tilknyttede partnere

Trondheim kommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner