Grønn slamhåndtering

Illustrasjonsbilde

Norge har unike forutsetninger for fornybar energi. De fleste kommuner må håndtere store mengder avløp, matavfall og slam som kan utgjøre en verdifull ressurs hvis den utformes til biogass og gjødsel.

I løpet av våren 2020 søkte Smart Innovation Norway om midler til flere prosjekter på vegne av Smart Skiptvet. Før sommeren kom nyheten om at kommunen får tilsagn på midler til tre av prosjektene. Cirka 700.000 kroner fra Enova gikk til konseptutredningen «Grønn slamhåndtering».

Mindre kommuner har ofte renseanlegg som renser avløpsvann mens anleggene ikke er tilpasset håndtering av slam. Det har derfor vært vanlig for mindre kommuner å levere slam til regionale renseanlegg, som sparer de mindre kommunene kostnader for drift og vedlikehold av egne anlegg.

Viktigere å håndtere slam

I takt med at verdens befolkning øker og byer blir større, er det stadig viktigere å håndtere avløp, matavfall og slam på en trygg og effektiv måte. Strengere rensekrav for å ivareta utslippskrav til regionale resipienter reduserer kapasiteten til større renseanlegg i regionen. I Skiptvet kommune sitt tilfelle har Askim renseanlegg ikke lengre nok kapasitet til å ta imot slam fra Skiptvet. For å håndtere slam er Skiptvet kommune nå tvunget til å transportere sitt slam til Nordre Follo renseanlegg. Dette fører til økte kostnader for kommunen på grunn av økt slambehandlingsavgift og økte transportutgifter. Klimagassregnskapet påvirkes betraktelig, spesielt med tanke på at det transporteres nesten 96 prosent utvannet slam fra Skiptvet til Nordre Follo. Skiptvet kommune har per i dag intet eget tørkeanlegg som kunne redusere våtandelen i slammet før transport.

Konseptutredning for biogass-konsept

Med bakgrunn i dette ønsker Skiptvet kommune i en konseptutredning for å belyse hvordan et nytt biogass-konsept i mindre landbrukskommuner kan være et økonomisk, klimamessig og energimessig lønnsomt alternativ til transport av slam til renseanlegg. Konseptutredningen skal gi svar på hvor mye bedre dette innovative biogasskonseptet bør være for at man går videre med et større prosjekt. Målsettingen er å finne en løsning for slamhåndtering som kan produsere lokal grønn energi, og som i hovedsak kan benyttes av kommunen til oppvarming av egne bygg. Prosjektperiode: Høsten 2020-2021

Tilknyttede partnere

Smart Innovation Norway

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner