Hole kommune på «pallen» i bærekraft

I revisjons- og rådgivningsselskapet PwC Norges bærekraftindeks for norske kommuner i 2023, endte Hole kommune som nummer tre.

Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnerne Viken være en støttespiller og et verktøy for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon

Miriam Geitz, miljørådgiver i Hole kommune

Indeksen «Bærekraft 356 måler kommunenes resultater innenfor tre dimensjoner; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi og styring. – Vi er selvfølgelig stolt av å bli rangert så høyt i denne undersøkelsen. Rangeringen viser at kommunen har fokus på alle tre dimensjonene innen bærekraft. Samtidig vet vi at det er mye vi må jobbe mer systematisk med, også innen klima og miljø, sier Hole kommunes miljørådgiver Miriam Geitz.

Om Norge skal lykkes med å nå bærekraftsmålene, må kommunenes lykkes. Det er der vi alle bor, jobber og påvirker verdens utvikling, fastslås det i rapporten og undersøkelsen fra PwC. Bærekraft 356 er et bidrag til å sette fokus på bærekraftsmålene i hele Norge og fremheve de kommunene som er mest bærekraftige.

At Hole kommune tar sitt ansvar på alvor, kan vi lese av klima- og miljøplan, som ble vedtatt i desember 2022 og varer fram til 2030, med målsetninger for klima og energi, naturmangfold, vann og vassdrag og klimatilpasning. Kommunens visjon er å være en klimasmart kommune hvor det er lett å bo, arbeide og leve på en klima- og miljøvennlig måte. For å oppnå visjonen må hele lokalsamfunnet bidra – innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunen.

– De vedtatte målene og strategiene gir kommunen en rød tråd for hvordan vi skal jobbe for klima og miljø i vår daglige virksomhet, bl.a. som samfunnsutvikler, innkjøper og tjenesteyter. Den legger også føringer for hvordan vi bør tilrettelegge for at innbyggerne våre kan ta klimavennlige valg og hvilke krav som stilles til f.eks. utbyggere og leverandører, sier Geitz.

Hva er de største utfordringer/muligheter knyttet til klima i kommunen? 

– Ikke ulikt mange andre kommuner er kommunens egne direkte klimautslipp forholdsvis lite, og innsparingspotensialet ligger først og fremst i våre innkjøp og vår rolle som tilrettelegger på lokalt nivå for lavutslippssamfunnet. Ellers er veitrafikk den største kilden til direkte klimagassutslipp i vår kommune.

– Og som i mange andre kommuner langs hovedferdselsårer, er det en del gjennomfartstrafikk som gir stort utslag i denne statistikken. Men også lokaltrafikken er mye bilbasert grunnet dårlig kollektivtilbud og for få gang- og sykkelveier utenom tettbebyggelsen. Heldigvis kan vi jobbe for bedre og grønn mobilitet gjennom god arealplanlegging og påvirkning av kollektivselskapet. Og det gir mange tilleggsgoder i tillegg, for eksempel bedre folkehelse og mulighet for samarbeid på tvers av kommunegrensene. 

Første kommune i Buskerud som ble Klimapartner

Hole kommunes ordfører Syver Leivestad (H) da han signerte klimapartneravtalen.

Hole kommune ble den første kommunen i Buskerud som forplikter seg til å være en klimapartner da ordfører Syver Leivestad (H) signerte avtalen sommeren 2023.

– Det er vi stolte av, og er et steg videre i arbeidet med klimamålene i vår klima- og miljøplan, sier han.

– Et klimabudsjett er kommunens viktigste styringsverktøy for å oppnå klimamålene. Et viktig tiltak er å måle kommunens eget klimafotavtrykk i forhold til direkte og indirekte utslipp. Det betyr at kommunen må sette opp et klimaregnskap for egen drift, og det ble gjort for første gang i forbindelse med klimabudsjettet for 2024. 

Ved å tegne en partneravtale med Klimapartnere utfordres kommunen til å:

Klimaregnskap og klimabudsjett er første tiltak som må på plass for å kartlegge kommunens klimafotavtrykk, og for å finne ut hvor vi kan sette inn effektive tiltak for å redusere utslippene. Deretter må hele kommuneadministrasjonen arbeide systematisk med målsetningene og forpliktelsene i kulepunktene.

– Målet nå er få alle små og store tiltak inn i et klimaregnskap, supplerer Geitz. – Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnerne være en støttespiller og et verktøy for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. I tillegg til klimakost-verktøyet fra Klimapartener Viken får man også faglig støtte og inspirasjon, noe som er viktig i arbeidet med klimaledelse.

Konkrete klimatiltak

Miljørådgiveren forteller at Hole kommune vedtok, sammen med årsbudsjettet og økonomiplan 2024, sitt 3. klimabudsjett som inneholder konkrete klimatiltak de skal jobbe med i løpet av året.

– Blant annet et internt prosjekt om innkjøp og kravene i vårt anskaffelsesreglement og en veileder for klimavennlige arrangementer. I regionale sammenheng jobber vi for et overordnet arealregnskap og en felles areal- og transportstrategi, mens vi er med på konkrete prosjekter innen gjenbruk og anskaffelser gjennom vårt samarbeid i Kommunenettverket for klimaomstilling.

Påvirkes det daglige klimafokuset på jobben deg til å tenke klima og miljø også som privatperson?

Absolutt! Klima og miljø noe jeg brenner for og alltid har vært bevisst på, og det påvirker meg også privat. Det betyr ikke at jeg bare tar klimavennlige valg i hverdagen min, men jeg prøver – og jeg er nok mer bevisst på valgene jeg tar. Selv om listen av hva som kunne gjøres bedre er lang, er det gøy å stadig registrere små, men gode tiltak i hverdagen, som innføres av det offentlige eller bedrifter. Da drives klima- og miljøvennlige valg av handling, ikke holdning!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner