Frem – skaper arbeidstakere og skal gå foran i utviklingen av sirkulærøkonomi

To personer som arbeider med en maskin sammen.

Vi møtte administrerende direktør i Frem, Børge Bøyum, til en spennende prat om Frem, deres erfaring i Klimapartnere og hvordan de jobber med bærekraftig utvikling, spesielt innenfor sirkulærøkonomi.

Frem ble etablert i 1971, er eid av Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, og arbeider for innbyggerne i hele fylket. Den største oppdragsgiveren er NAV, som legger premisser for den aktiviteten Frem har.

– Vi har over 52 års erfaring med å drive arbeidsformidling, sier Børge. I starten handlet det om å hente inn folk som ikke lenger kunne stå i sin gamle jobb av ulike grunner, og gi dem et annet arbeid. Frem har opp igjennom årene tilbudt arbeidsplasser innenfor tjenester som trykkeri, vaskeri, trappefabrikk, båtproduksjon og produksjon av ventilasjonsprodukter. Fra 2000 og utover har dette gradvis endret seg. Nå ser de på arbeidstrening fra en annen vinkel. Målet er at Frem skal være et mellomsted for arbeidstrening og motivasjonsoppbygging. – Vi skal sørge for at folk som trenger å være innom arbeidsformidling skal være her kortest mulig, sier Børge.

I dag arbeider det sosionomer, ernæringsfysiologer, pedagoger og fysioterapeuter i Frem med å utvikle verktøy og øke kompetansen til brukerne. Mange av de som står utenfor har en eller annen form for psykisk uhelse, og de trenger verktøy, motivering og veiledning for å komme tilbake.  – Det har vært en naturlig endring i fokusgrupper med hvordan samfunnet endrer seg, fortsetter han. Vi må hele tiden utvikle oss, og vi må gjøre ting som er i tråd med samfunnet slik det er i dag.

Skaper arbeidstakere gjennom sirkulær økonomi

I Frem er fokuset på bærekraftig utvikling helt sentralt. De satser derfor på sirkulærøkonomi gjennom å skape arbeidstakere. – Vi ser at vi har noe å bidra med, spesielt inn mot sirkulærøkonomi, lærerplassgaranti og unge, sier Børge. Utenforskapet starter før fylte 25 år, som er alderen der Nav ofte tar over fra andre instanser og ordninger. Det betyr at arbeidet for inkludering må starte lenge før dette.

– Frem og Egna er en løsning som ligger der allerede, men vi må konkretisere hvordan vi skal bruke det, poengterer Børge. Egna er et bærekraftssenter eid av Frem og Nordvik gruppen. Senteret inneholder kafe, utsalg av lokale matvarer og produkter, og salg av brukte møbler fra private og andre aktører. Målet er at Egna skal utvikle seg og ta en sentral plass i den sirkulære utviklingen. – Ombruk kommer før avfall. Straks noe er karakterisert som avfall mister det verdien sin, forklarer Børge. – Kan vi hente varer før de mister verdien sin, lagre, reparere og oppskalere de hos oss, for så å selge de videre, da er vi steget nærmere en delingsøkonomi og sirkulærøkonomi, avslutter han. En mulig fremtid for Egna kan være som et senter for sirkulærøkonomi for offentlige og private bedrifter og private personer.

Gjennom Egna håper Frem å kunne tilby flere utvidete arbeidsinkluderingstjenester. – Enten du er 18 eller 67, så forstår du sirkulærøkonomi intuitivt, og du finner mening i det, forklarer Børge. Frem ønsker derfor et godt samarbeid med kommunen om grunnskolen, og med fylket opp mot videregående opplæring. – Vi ser at vi kan være en alternativ arena for læring og motivering for å fullføre en utdannelse, fortsetter han. I tillegg trekkes frem utvidede arbeidsinkluderingstjenester, som norskopplæring og samfunnstilpasning for utlendinger og flyktninger. Det er også arbeid for å få i gang en traineeordning for flyktninger med høy kompetanse, som ikke får seg jobb i Norge.

Nå er det satt ressurser i utvidet arbeidsinkludering med sirkulære tjenester og aktivitetsmuligheter for utenforskapet.

Børge Bøyum

Frem som klimapartner

Frem er med som klimapartner fordi de ønsker å knyttes til et nettverk, der de kan dele erfaringer og dra inn nye samarbeid. De håndterer klimautfordringene gjennom sterk stå-på-vilje. Frem motiveres av troen på at endringene skje, og at sirkulærøkonomien inn i dagens lineære verden.

Vi er villige til å stå i dette, og gå for dette, det er jo tross alt fremtidens forretningsmodell.

Børge Bøyum

Børge viser til at vi må tørre å utfordre for å oppnå en bevegelse. – I dette arbeidet er det viktig med åpenhet, vi må erfare og vi må fortelle hva man har erfart. Det felles målet er å sammen klare å oppnå en positiv endring i verden.

Børge trekker frem fordelen med tilgang til verktøyet for klimaregnskap, Klimakost, gjennom partnerskapet. Klimakost er et verktøy som er utviklet for å beregne de totale klimautslippene for virksomheter sett i et livsløpsperspektiv. Man kan bruke eksisterende regnskapsinformasjon til å raskt skape seg et oversiktsbilde over hvilke aktiviteter som bidrar mest til virksomhetens klimafotavtrykk. I Klimakost har man også mulighet til å gi innspill, som gjør at verktøyet kan tilpasses flere ulike brukere.

Det poengteres en mangel på samarbeid og et samlet trykk for å få fart på utviklingen for klimaets vegne. Frem er framme i skoen, og har tenkt på flere gode initiativ og ønsker for hvordan samarbeid kan forbedres:

De har et høyt nivå av ombruk gjennom Egna, og jobber stadig med å gjenvinne kontroll over klima gjennom klimaregnskapet og revisjon av Miljøfyrtårn.

Frems framtidsutsikter for verden og klima

Selv om Frem gjør et viktig arbeid i den bærekraftige utviklingen, er Børge bekymret for framtiden, og den negative utviklingen vi ser i verden i dag. Ikke bare står verden overfor en klimakrise med ekstremvær og høyere vannstand, men verden står overfor mye politisk usikkerhet.

Børge peker på at vi i dag står overfor klimautfordringer som burde vært løst mye tidligere, og som burde jobbes mye hardere mot enn det som gjøres i dag. – Den vestlige verden hjelper ikke til, og det er de landene som sliter i dag, som også vil oppleve de største utfordringene i fremtiden, presiserer Børge. Konsekvensen kan bli at vi står i en vedvarende klimakrise som vi ikke kan løse.

Børge har likevel noen håp for 2050, og det er at samfunnet har gått over til å være mer sirkulært, og at man bygger bygninger som kan flyttes og tas vare på for fremtiden. Da må vi arbeide for å gjenvinne det som ikke lengre etterspørres – altså produkter med lang levetid, muligheter for reparasjon og en mentalitet for å ta vare på og spare ressurser.

Jeg håper samfunnet er omstilt til et sirkulært samfunn, og at konsekvensene for klimapåvirkningene i dag er mindre enn om vi fortsetter som nå.

Børge Bøyum

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner