En viktig samarbeidsplattform – Klima Østfold

Guro Nereng, daglig leder av Klima Østfold i 2021

Østfoldregionen er godt i gang med det grønne skiftet, men vi har fortsatt en stor jobb foran oss. Vi må gjøre aktørene bedre i stand til kraftig klimaomstilling, enten de er bedrifter eller kommuner.

I det bildet er samarbeidet mellom Klimapartnere og Klima Østfold både logisk og viktig, sier Guro Nereng, daglig leder av Klima Østfold.

Klima Østfold er et samarbeid mellom 12 Østfold-kommuner, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken, som siden 2012 har forpliktet seg til å samarbeide om å kutte klimagassutslipp. Klima Østfold gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra: Det offentlige, næringsliv og innbyggere.

– Vi jobber lokalt med den globale utfordringen og vi sikter etter klimamålene som ligger i Parisavtalen. Her er det viktig å huske at kommunenes klimaansvar går utover det å feie for egen dør. Kommuner har en rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for blant annet landbruk, næringsliv og industri. Klima Østfold er en ekstra ressurs for kommunene og bidrar til å styrke dette arbeidet, forteller Guro Nereng, daglig leder i Klima Østfold.

Uløselig sammenknyttet
Klima Østfold har vært med i Klimapartnere siden oppstarten i 2019, noe som for Nereng er en naturlig konsekvens av oppdraget begge partnerskapene har.

– Klimapartnere Østfold, nå Viken, ble jo etablert i kjølvannet av Energiforum Østfold, som allerede samarbeidet nært med Klima Østfold. Det lå dermed i kortene at Klima Østfold skulle bli bindeledd til kommunene for det nye partnerskapet. Dette ble underbygget av vedtak på klimarådsmøtet, Klima Østfolds øverste organ der ordførerne deltar. Det at vi er klimapartner, betyr blant annet at vi legger penger på bordet. Vi har også hatt en politiker i styret, noe som er bra for samarbeidet. Stine, som leder Klimapartnere Viken, og jeg hadde daglig koordinering før pandemien, sier Nereng og legger til med en liten latter:

– Vi har vært uløselig sammenknyttet hele veien, og det er nesten litt symbolsk at vi også fysisk er det. I starten satt vi på samme cellekontor i fylkeshuset i Sarpsborg. Nå har vi fått kontor vegg i vegg, men alt ligger til rette for fortsatt tett kontakt når vi er tilbake på kontoret – særlig siden det ikke er lydisolasjon mellom kontorene.

– Alt vi gjør i Klima Østfold handler om å gjøre kommunene og fylkeskommunene bedre på å løse klimaoppgavene de har, både alene og sammen. 

Konkrete resultater
– Alt vi gjør i Klima Østfold handler om å gjøre kommunene og fylkeskommunene bedre på å løse klimaoppgavene de har, både alene og sammen. Det er ofte krevende for den enkelte kommunen å få til alt, fordi det kan mangle både folk og penger til å gjøre alle oppgavene. Det er der vi kommer inn og bidrar. Vi har greid å hente inn midler fra både det nasjonale virkemiddelapparatet, regionalt og europeisk – noe som gjør at vi har ressurser til å gjennomføre gode prosjekter.

Guro Nereng er daglig leder for Klima Østfold, og hun håper at Klimapartnere Viken vil få enda flere partnere fra både næringsliv og akademia framover, slik at enda flere virksomheter kan til et formelt og uformelt samarbeid gjennom Viken.

Så har da også samarbeidet gjennom Klima Østfold bidratt til konkrete og synlige resultater, både lokalt og regionalt. Noen eksempler fra de siste årene er blant annet disse: En omfattende ladeinfrastruktur er bygget ut, slik at det skal være enkelt å lade elbilen sin i hele regionen. Et bo- og aktivitetssenter og en barneskole i Halden er bygget i massivtre.

Østfolds bønder er i tillegg blitt kurset i alt fra hvordan de kan kjøre traktor mer energieffektivt til bruk av solenergi i landbruket. Vanlige innbyggere har deltatt på temakvelder og festivaler med klima-, miljø- og energifokus. Sist, men ikke minst, har flere kommuner fått hjelp fra Klima Østfold til å bruke innkjøpsmakten sin til å stille klima- og energikrav i ulike anskaffelsesprosesser. Til sammen bidrar alle disse prosjektene – og de andre aktivitetene i samarbeidet – til at klimagassutslippene reduseres, på både kort og lang sikt.

Foto: Bo Hansen – Solcellepanel i landbruket

Best sammen
– Det er jo fantastisk å ha som jobb å gjøre samfunnet bedre, og jeg føler meg veldig heldig som får jobbe i Klima Østfold. Jeg opplever at klimakontaktene hos samarbeidskommunene er personlig engasjert i klimasaken, og ordførerne i disse kommunene er også svært dedikert. Det som blir avgjørende framover, er at klimaansvaret gjennomsyrer hele organisasjonen i kommunene, altså hele embetsverket og den politiske ledelsen. Når alle er med, vil vi etter hvert få den effekten at man blir bedre sammen enn hver for seg, påpeker Nereng. Klima Østfold-kommunene jobber med dette, og noen har kommet lenger enn andre.

Hvor viktig er næringslivet og Klimapartnere i dette?

– Næringslivet spiller en sentral rolle i dette, og gjennom Klimapartnere kan vi samarbeide om arrangementer der temaene overlapper for det offentlige og næringslivet. Jeg tenker at vi også skal bruke denne plattformen til å utvikle nye prosjekter og ikke minst utfordre hverandre litt.

– Er det aktuelt med innovasjons- og forskningsprosjekter der både Klima Østfold og Klimapartnere Viken deltar?

– Vi har ikke igangsatt det ennå, men det må vi jo se på – det er et potensial for mye spennende samarbeid framover, tenker jeg. Jeg var med på en toppledersamling i 2020 der alle skulle gi forsamlingen én utfordring hver. Det var kjempeinteressant, og førte blant annet til at Klimapartnere og Klima Østfold arrangerte en egen seminarserie om fossilfri transport.

Fakta:

Klima Østfold
Klimapartnerkontakt: Guro Nereng
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: 2 personer fordelt på 1,2 årsverk. I tillegg kommer enkelte prosjektmedarbeidere.
Formål: Klima Østfold er et samarbeid mellom 12 kommuner i Østfold, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Gjennom samarbeidet forplikter partene seg til å bidra for å få ned klimagassutslipp lokalt og regionalt, samtidig som at samarbeidet i seg selv skal gjøre kommunene og fylkeskommunene enda bedre på klimaomstilling.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner