Forskning for en bærekraftig framtid

Norwegian Research Centre AS (NORCE) er et uavhengig forskningsinstitutt som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor med mål om å stimulere til gode og bærekraftige valg for fremtiden. Klimapartnere Troms har tatt turen til NORCE på deres kontor i Tromsø for å bli bedre kjent med virksomheten.

Hvordan endrer klimaet seg? Hvilke konsekvenser får disse endringene, og hvordan kan vi best tilpasse oss disse? Dette er noe av det som NORCE forsker på. I tillegg forskes det på helse, energi, miljø, samfunn og teknologi, som er fordelt på ulike divisjoner, avdelinger og forskningsgrupper i hele landet.

Forskning på klima og lokale forhold

NORCE arbeider med grunnforskning i forhold til klimaendringer som for eksempel med innhenting av data. Videre jobber NORCE med sammenstiller målinger som brukes i værvarsling. Avdelingsleder for bioteknologi og sirkulærøkonomi, Anne Ingeborg Myhr, understreker at klimaendringene også utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet og NORCE arbeider derfor også med å forstå klimarisiko. «Vi ser blant annet at havnivå kan endre seg i kystnære områder. NORCE har bidratt inn i Havnivå-rapporten som ble publisert 26. april 2024 som nettopp viser dette». NORCE arbeider også med å produsere data som partner inn i Nordadapt, som vurdere risikoene som følger med klimaendringene. Videre er det fokus på å skape samarbeid mellom sektorer og næringer for bedre håndteringen av nettopp klimarisiko. Ny energi og grønn industriutvikling er andre tema som vi arbeider med som et svar på at vi må tilpasse oss klimaendringene.

Vi er også opptatt av å undersøke klimaendringenes påvirkning på viktige naturressurser og næringer (fiske, akvakultur, jordbruk reinbeite, samt nye sykdommer og parasitter), og vi gjennomfører observasjoner av jordsmonn for å studere effekter av klimaendringer på geofarer

Rune Storvold, Regionsansvarlig Nord og avdelingsleder Observasjonssystemer

NORCE i Tromsø har fire forskningsgrupper:

Bærekraftig utvikling i Arktis som utvikler kunnskap for omstilling til bærekraftige samfunn. Det grønne skiftet, innovasjon, omstilling og verdiskaping i næringsliv, kommuner og kystregioner står sentralt. De arbeider også med planprosesser på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, samt turisme.

Genteknologi, miljø og samfunn som jobber med bruk av ny genteknologi som CRISPR og hvordan denne kan brukes på en bærekraftig, etisk forsvarlig og trygg måte innen produksjon av mat og fôr. Andre satsingsområder er kartlegging av antibiotikaresistens i miljø og sirkulær bio-økonomi.

Jordobservasjon som arbeider med Avansert teknologi for fjernmåling. Anvendelsene inkluderer overvåking og kartlegging av snø og snøskred, vegetasjon, oseanografi, permafrost og bruk av avansert maskinlæring for endrings- og objektdeteksjon.

Droner og Autonome systemer: som fokuserer på dronebasert tjenesteutvikling, og utvikler sensorer og integrerer disse inn i plattformer (våre egne eller kundens). De programmerer algoritmer for datanalyse og har systemer for sanntidskontroll, datainnsamling, dataanalyse, datadistribusjon og visualisering. Både fly og droner brukes i arbeidet

NORCE og sirkulær økonomi

Høsten 2023 ferdigstilte NORCE sitt forskningsprosjekt «Utredning for sirkulærøkonomi for sjømat (SIRKSJØ)». Fra prosjektet foreligger det en fagrapport og et veikart som sier noe om mulighetene for sirkulær økonomi i sjømatnæringen og hvordan næringen kan øke de sirkulære verdikjedene sine. Prosjektet har blant annet kommet frem til at det er behov for samarbeid på tvers av verdikjeden, med et marked for nye produkter og flere insentiver for økt innovasjon for å øke sirkulariteten i den såkalte biologiske sirkelen. Det er videre behov for å utvikle teknologi som vurderer slitasje og materialtretthet, nye logistikkløsninger for utstyr og materialer samt bruk av renere fraksjoner slik at gjenvinning blir enklere.

NORCE er prosjektledere for WANO Avfallshåndtering i Nordområdene – nye forretningsmuligheter (WANO). Studien ser på grensekryssende forretnings- og innovasjonsmuligheter i Nordområdene innen avfallshåndtering, og har som mål å produsere kunnskap om utviklingen av bærekraftig avfallshåndtering i Nordområdene. Videre er ambisjonen å bygge bærekraftige nettverk mellom næringsaktører og mellom næringsaktører og forskning nasjonalt og internasjonalt. Foruten forskningsinstitusjonene har industripartnerne en viktig rolle, særlig gjennom å bidra med empiri til studien. Remiks i Troms og HRS Narvik, avfallsselskap med aktivitet i Nord-Norge, bidrar med verdifull ekspertise og nettverk i WANO-prosjektet og aktivt deltar i prosjektets implementering.

Et annet prosjekt er ReCoWaMa («Research and innovation with the Waste Management sector in Troms and Finnmark for Value Creation») prosjektet som genererer ny forskningsbasert og bransjerelevant kunnskap om avfallshåndtering i Arktis.

Visste du at NORCE har et eget forskningsfly som er stasjonert i Tromsø? Forskningsfly brukes for å kartlegge eksempelvis havfarge og algeoppblomstring, plante- og skogsykdommer og vegetasjon og beiteforhold i reindrifta

NORCE jobber i et 360-graders perspektiv, som innebærer adressering av konkrete utfordringer som klimaendringer, miljøeffekter, energiomstilling, eldrebølge, sosial ulikhet og ungt utenforskap. Rune understreker viktigheten av å ha et godt samarbeid med både det offentlige og næringslivet samt, der det er mulig, inkludering av samfunnet for øvrig. For NORCE er det spesielt viktig å forstå endringer i klimasystemet og hvordan dette påvirker både mennesker og miljø. Dette kan inkludere forskning på klimaendringer, modellering av klima, vurdering av klimarisiko, utvikling av strategier for klimatilpasning og rådgivning for å tilpasse seg og redusere klimaendringer. «Vi ser at det er viktig å utbedre klimamodellene med lokale data slik at de kan bli bedre til å forutsi effekter av endringene. I og med at klimaendringene vil treffe samfunnet på ulike måter har vi også igangsatt forskning på rettferdig klimaomstilling».

Rune Storvold i Antarktis i anledning TONe-prosjekt og etablering av infrastruktur for droneovervåking

Samarbeid med ulike aktører

Vi samarbeider mye med universitetene som eier NORCE, dette er Universitetet i Bergen, Stavanger, Agder samt Norges arktiske universitet i Tromsø.  I og med at NORCE arbeider så bredt, arbeider vi med mange ulike industripartnere som kraftselskaper, akvakulturnæringen og bioteknologiske selskaper. I mange prosjekter har vi også samarbeid med forskningsinstitutter og sentre som Nofima, Sintef og Bjerknes senteret. Vi har mange EU prosjekter, og dermed et bredt nettverk med andre forskningsinstitusjoner i Europa.

Vi trenger at alle drar i samme retning på den måten vi kan best. Det er også viktig at politiske myndigheter følger internasjonale avtaler og er en driver i den omstillingen vi må inn i

Anne Ingeborg Myhr, Avdelingsleder for bioteknologi og sirkulærøkonomi i NORCE

NORCE CASS

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner