Tar samfunnet fra fossilt til fornybart – Hafslund Eco

Bærekraftsansvarlig Kaja Fallsen Berg i klimapartner Hafslund Eco

Hvorfor er dere med i Klimapartnere Viken?
– Som en stor produsent av fornybar energi og en viktig samfunnsaktør kjente vi nesten på et eget ansvar for å bli med i et slikt partnerskap. Kjernevirksomheten vår bidrar til å redusere klimaendringer ettersom vi produserer fornybar energi, men vi er også opptatte av å redusere utslipp fra egen drift. 

Hvilke forventninger har dere til klimapartnerskapet? 
– Det er ingen som har kommet så langt i klimaarbeidet at de sitter på alle svarene ennå, så håpet er å finne andre vi kan dele erfaringer med og lære av. Det er veldig mye som skal på plass for at man skal klare å nå nullutslipp, så det at selskaper og organisasjoner jobber sammen for å finne løsningene er veldig viktig!

Hvordan kan Hafslund Eco bidra til å løse klimautfordringene? 
– Det første og aller viktigste vi gjør er rett og slett å være en fornybar kraftprodusent. Årlig produserer vi rundt 21 TWh fornybar energi, noe som tilsvarer forbruket til omtrent halvparten av Norges husstander! Samtidig er det selvsagt viktig for oss å redusere egne utslipp. For å få til dette har vi satt oss ett veldig ambisiøst mål om å oppnå 95% utslippsreduksjon innen 2030. Dette målet gjelder utslipp fra egen drift (scope 1), tjenestereiser og prosjekter.  

Hvilke klimamål har dere satt dere – og hvordan jobber dere for å nå dem?
– For å nå målet om 95% utslippsreduksjon innen 2030 har vi kartlagt en rekke tiltak som skal gjennomføres. Blant annet jobber vi nå aktivt med å bytte ut kjøretøyparken vår som skal være fossilfri allerede i 2025. I tillegg har vi satt oss mål om å bruke SF6-frie løsninger i nye anlegg. SF6 er en gass som er 23 000 ganger mer potent enn CO2, og bransjen jobber aktivt for å finne gode alternativer.

De største utslippene til Hafslund Eco kommer fra de store vannkraftprosjektene, både nye utbygginger, og oppgradering og rehabilitering av eksisterende kraftverk.. Derfor har vi det siste året satt i gang to pilotprosjekter der vi bruker materialer med lavere utslipp, elektriske anleggsmaskiner, og reduserer massetransport. For å nå 95% utslippsreduksjon er det også viktig at vi klarer å integrere klimatiltak som en del av hvordan vi gjennomfører prosjektprosesser. Derfor skal de største vannkraftprosjektene våre fremover blant annet føre klimabudsjett. Slik blir det lettere å se hvor de største utslippene skjer, og dermed finne ut hvilke tiltak som bør gjennomføres.  

Hvordan ser det omstilte samfunnet ut i 2050 – og hva vil Hafslund Eco sitt viktigste bidrag ha vært til denne omstillingen?
– Først og fremst håper jeg at vi som samfunn har klart å nå 1,5 graders målet. Skal vi oppnå det, må all fossil energi erstattes av fornybart. Dette vil kreve økt produksjon av fornybar kraft, og nye løsninger for elektrifisering av samfunnet. Dette er viktige strategiske målsetninger for Hafslund Eco og selskapet har en viktig rolle som pådriver for å ta samfunnet fra fossilt til fornybart.

*Dette intervjuet ble gjennomført før Hafslund Oslo Celsio ble en del av konsernet.
Du finner mer informasjon om det gjennomførte oppkjøpet her.  

Fakta om:

Logo Hafslund Eco

Klimapartnerkontakt: Kaja Fallsen Berg
Klimapartnere: 13.10.2021
Antall ansatte: 650
Formål: Hver dag går Hafslund Ecos mer enn 650 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. 

Les mer nettsidene til Hafslund Eco

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner