Grønn IT

14.april inviterte Klimapartnere, Atea og Bergen kommune til møte om Grønn IT, i flotte nye lokaler hos Sparebanken Vest.

Hvorfor er Grønn IKT viktig i systematisk klimarbeid?

Utslipp forbundet med informasjonsteknologi står for over 2 % av globale klimagassutslipp og øker raskt. Veksten i disse utslippene må stabiliseres, samtidig kan IKT bidra til å redusere mer enn 10 ganger eget utslipp i andre sektorer. Særlig stort potensiale for reduksjon av klimagassutslipp, ved hjelp av grønne IT- løsninger, finnes innen transport, produksjon, mat, bygninger og energibruk.

FullSizeRender5   FullSizeRender4
Grønne muligheter og kostnadsbesparing

Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland innledet med hvordan Bergen kommune arbeider med IT relatert til egen grønn strategi.  Helene Frihammer, prosjektleder i Klimapartnere, ga et overblikk over hvorfor grønne IKT løsninger er viktige for å få ned klimagassutslippene.  Einar Vaage, Regionsdirektør for Atea, prestenterte flere Klimasmarte IT- løsninger som finnes tilgjengelig i dag og som Atea arbeider med.

IMG_0939    IMG_0945

Flere konkrete eksempler fra Klimapartnere

Bente S. Nedrebø ,leder seksjon for e-helse, fortalte om hvordan Helse Bergen benytter IT-løsninger for å koordinere og begrense transportbehovet til pasienter og ansatte. Hallgeir Isdahl, konserndirektør for CSR i Sparebanken Vest holdt innlegg om hvordan klimaarbeidet må integreres systematisk i alle ledd av virksomheten. Til slutt gikk Steinar Sundberg, overingeniør for Eiendomsavdelingen, gjennom et imponerende eksempel på hvordan UiB har redusert sine klimagassutslipp ved å bruke sjøvann til kjøling og spillvarme til oppvarming i sine anlegg.

Presentasjoner fra møtet

Under finner du linker til presentasjoner fra møtet

Bergen kommune
Klimapartnere
Atea
Helse Bergen
Sparebanken Vest
UiB

 Les mer…

«Green Nudging»

17.mars var det «Green Nudging» på agendaen for Klimapartnere.
Her fekk verksendene innføring og tips til korleis ein kan kommunisere og skape holdning direkte gjennom å tilrettelegge for handling.

FullSizeRender_20  Nudging1  nudging2

I løpet av dagen arbeida ein særlig med nudging for å redusere utslepp frå transport og mat.

Vi lærte at det finnast mange ulike formar for «nudges» ein kan bruke for å fremme miljøvenneleg handling:

1. Informasjon (miljømerking, påminningar, oppmuntring)
2. Forvalg (standardalternativ som til dømes skriverinstilling på to-sidig papir)
3. Forandre det fysiske miljøet (plassering og utforming som vegetaralternativ fyrst på menyen)
4. Feedback og sosiale normer (Om kollegaer har el-bil er det meir sannsynleg ein sjølv også har det)

I presentasjonane under finn de mange fleire gode tips til og eksempel på «Green Nudging»

Klimapartnere
InspirasjonshefteMiljøkom

 Les mer…

Grønn Tungtransport

Eit hovudfokus for Klimapartnere Hordaland fram mot sommaren er at verksemdene set ambisøse med realistiske klimamålsetningar, særleg innan transport.

Som eit ledd i dette heldt Klimapartnere Hordaland møte om Grønn Tungtransport i tett samarbeid med Klimaforum og Zero. Det var stor interesse for møtet som blei innleia av Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland. Byråden presenterte klimaambisjonar og tiltak for Bergen kommune, men understreka tydeleg at ambisjonsnivået truleg vil bli skjerpa betrakteleg av dette Byrådet i nærmaste framtid.

FullSizeRender_8  FullSizeRender_9

ASKO VEST, BIR og Avinor- Bergen Lufthavn presenterte alle svært gode eksempel på målsetningar og beste praksis.

 • ASKO har mål om oppnå 50% fornybar drivstoffandel innan 2016 og 100% i 2020, samt redusere CO2-utslipp/m3 (base 2008) med 45%.
 • BIR har mellom anna satt seg ambisjon om avfallinnsamling i Bergen utan NOx og CO2 i 2020 og 80% reduksjon av CO2 frå all transport i same periode.
 • Avinor skal innan 2020 halvere eigne kontrollerbare klimagassutslipp (2012-tall) og samstundes redusere klimagassutslepp frå tilbringartjeneste og flytrafikk. Fossilt drivstoff skal erstattast med bærekraftig biodrivstoff i eigne kjøretøy og kollektivandel i tilbringartenesten aukast. Avinor skal bidra til at biodrivstoff til fly fasast inn i norsk luftfart og drifte norsk luftrom slik at klimagassutsleppa reduserast.
FullSizeRender  FullSizeRender_2

Etter den åpne delen av møtet var det ein lukka del for Klimapartere saman med rådgiverane frå Zero, der ein diskuterte nærare teknologiske moglegheiter og eventuelle utfordringar på vegen mot nullutsleppstransport.
FullSizeRender_5

Presentasjoner frå møtet om grønn tungtransport finn de her:

Bergen kommune
Klimapartnere
Zero
ASKO VEST
BIR
Avinor

 Les mer…

Klimaregnskap – målsetting

Takk for en strålende jobb med fjorårets klimaregnskap for Klimapartnere Hordaland! Nå er turen kommet til samlet klimaregnskap for 2015. Hovedkontakter  vil snarlig få en e-post med instruksjoner rundt dette.

Nytt av året er at vi ønsker at flest mulig av våre virksomheter setter seg konkrete mål for klimagassreduksjon i årets klimaregnskap, særlig for utslipp i forbindelse med transport. Under gårsdagens møte fikk deltagerne hjelp til dette gjennom tips og beste praksis eksempel. Linker til presentasjonene fra møtet finner dere nederst på denne siden.

FullSizeRender

 Les mer…

Klimaavtale i Paris vedtatt – Klimapartnere er godt fornøyd!

Vi i Klimapartnere er selvsagt godt fornøyd med at 195 av verdens land har kommet til enighet om en ny klimaavtale. Vi ønsker også å berømme Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft for god innsats med å få avtalen i mål. Og vi er som henne enige i at Norge nå med brette opp ermene og gjøre en innsats på hjemmebane (se kronikk fra Sundtoft her).

For oss i Klimapartnere er det vanskelig å vurdere hvor god avtalen er, så vi må støtte oss på fagpersoner som kan mer om internasjonale klimaforhandlinger og hva det gikk an å håpe på. Frederic Hauge i Bellona uttaler at vi er fått en global klimaavtale som er langt bedre enn de fleste hadde turt å håpe på (se link her). Marius Holm i Zero sier at det viktige nå er at enigheten i Paris blir startskuddet for at alle – land, bedrifter, regioner, kommuner og organisasjoner – raskt tar nye skritt og bruker sine handlingsrom til å drive fram og sette fart på det grønne skiftet. (se pressemelding fra Zero her).

En av de beste (og kanskje også en av de mest positive) vurderingene av klimaavtalen er gjort av tidligere statssekretær Kjetil Lund. Hans blogginnlegg gjengis i helhet her for inspirasjon:

Do believe the hype. Klimaavtalen fra Paris er bedre enn selv de mest optimistiske av oss hadde forventet.

Vi i Klimapartnere er klare for å bidra med konkret handling for å oppfylle Norges forpliktelser fremover!

 Les mer…

Utslippene ned 13 % i 2014

Utslippene til Klimapartnere Agder har samlet gått ned med ca. 13 % i 2014. Det viser tall fra Klimaregnskapet for 2014 som ble presentert fredag forrige uke på Universitetet i Agder.

– Dette viser at Klimapartnerkonseptet lykkes med å bidra til vesentlige utslippsreduksjoner på hjemmebane. Bevissthet og forståelse for eget klimaregnskap er videre et viktig grunnlag når man skal gjennomføre og fremme nye grønne produkter og tjenester utad, sier prosjektleder for Klimapartnere Agder, Torstein Thorsen Ekern.

 Les mer…

Ny prosjektleder i Klimapartnere Agder

Torstein Thorsen Ekern har nå i mai begynt som ny prosjektleder i Klimapartnere Agder. Etter at Klimapartnere Agder har vært drevet litt på dugnad med kjempegod innsats av mange viktige ildsjeler de siste månedene, satser vi nå på enda bedre trykk på alle aktivitetene fremover.

 Les mer…

Tiltak: Klimagassregnskap for sykehusdriften

 

Oversikt over klimagassutslipp

Haukeland universitetssykehuset ivaretar viktige samfunnsoppgaver knyttet til behandling, forskning og utdanning. Måten vi driver disse aktivitetene på skal i så liten grad som mulig påføre omgivelsene negative miljøeffekter. Dette krever at vi stadig må forbedre våre miljøprestasjoner gjennom å sette miljømål og legge til rette for kontinuerlig forbedring.

Sykehuset har savnet et styrings- og målingsverktøy på klima- og miljøområdet, og startet derfor arbeidet med klimagassregnskap for direkte og indirekte klimagassutslipp. Klimagassregnskapet for Helse Bergen gir oss en oversikt over CO2 – utslipp fra transport, forbruk av olje- og gasskjeler, elektrisitet, fjernvarme og innkjøp av varer og tjenester. Totalt har Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen CO2-utslipp på 81 448,8 tonn CO2e i 2013. (Utregningene har en ekstern leverandør stått for.)

Vi har lenge hatt en mistanke om at forbruket av varer og tjenester står for en stor del av klimagassutslippene fra sykehusdriften noe også resultatene fra klimagassregnskapet viste. De indirekte utslippene knyttet til innkjøpte varer og tjenester utgjør hele 78 % av våre totale utslipp, tilsvarende 63 572,3 tonn CO2e.

Indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer og tjenester er hentet fra Helse Bergen sin standardiserte kontoplan i norske kroner. Dette er en effektiv måte å få en oversikt over alle innkjøp. Her brukes en fikset utslippsintensitet per utslippskilde (CO2/NOK) basert på prisantagelser og volum. I tillegg er fysiske data supplert i analysen der det er mulig og hensiktsmessig.

De ti største klimagassutslippene (tCO2e) er knyttet til anskaffelsene:

 1. Medisiner
 2. Elektrisitet
 3. Mat
 4. Laboratorieutstyr
 5. Medisinske forbruksvarer
 6. Investeringer bygg (Frie konti)
 7. Medisinsk utstyr
 8. Fjernvarme
 9. Medisinsk teknisk utstyr
 10. Naturgass

Medisinske anskaffelser som medisiner, medisinsk- og annet utstyr, står for over 35 % av klimaregnskapet til Haukeland universitetssykehus i 2013. Elektrisitet og fjernvarme står for 16,0 % og fjernvarme og naturgass står for 4,6 %. Mat- og drikkevarer står for 9,0 % av sykehuset sitt klimaregnskap og 2,2 % av kostnadene i 2013.

 

 

Kakediagrammet viser utslippsfordelingen fra sykehusdriften på Haukeland Universitetssjukehus.

Kakediagrammet viser utslippsfordelingen fra sykehusdriften på Haukeland Universitetssjukehus.

 

Klimastrategi

Klimagassregnskap er først og fremst et verktøy hvor man vurderer seg selv år for år, og ser hvilken effekt kortsiktige og langsiktige reduksjonstiltak har.

2013 er det første året Haukeland universitetssykehus førte et fullstendig klimaregnskap som inkluderer indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester. Resultatet har økt vår bevissthet om hvilke utslipp som er knyttet til den daglige driften, og ikke minst har vi fått gode diskusjoner på hvilke anskaffelser som er viktig å ta tak i for å oppnå bedre klimaresultat. Vi har nok også slått hull på noen myter om hvilke aktiviteter som bidrar i størst grad til klimagassutslipp på sykehuset. Resultatene gir oss en god mulighet til å legge en strategi for fremtidige kutt av klimagasser.

Framover skal vi arbeide med:

 • Internanalyse av anskaffelseskategoriene med størst CO2 – utslipp
 • Forbedringer av datagrunnlaget(kontoplanen)
 • Utarbeide miljø- og klimakrav for de ulike anskaffelseskategoriene
 • Sette mål for klimareduksjoner

 Les mer…

Durapart – Hvordan få de ansatte til og fra jobb på en miljøvennlig måte

Durapart i Arendal har i mange år jobbet med såkalt Mobility Management, hvor de blant annet ser på utfordringen med å få sine ansatte til og fra jobb på en miljøvennlig måte. Durapart har derfor satt i gang flere tiltak som bidrar til dette i praksis, deriblant å få flere til å kjøre sammen, sponse de som sykler, går eller tar bussen og ved å legge til rette for parkeringsplasser for el-biler.

 Les mer…