Grønn transport, en miks av muligheter

I strålende vårvær i slutten av april arrangerte Klimapartnere Hordaland et halvdagsseminar om grønn transport i tett samarbeid med Bergen Energy Lab, Greenstat og Høgskulen på Vestlandet.

 

I Hordaland ble det satt ny rekord i mars og elbil-andelen av nybilsalget var imponerende 54%! Hvordan går veien videre til 100% og hvordan ser omleggingen ut for tyngre kjøretøy? Dette og flere andre spørsmål fikk vi belyst i møte som var for alle som jobber med transport og innkjøp av kjøretøy, eller er interessert i tema!

Les mer om møtet på nyhetssak på UIB

 Les mer…

Fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet

Tusen takk for gårsdagens inspirerende møte hos Statsbygg om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet!

Hovedkonklusjonen var at dette er fullt mulig å få til både når det gjelder transport og tørking av bygg. Det gjelder å stille tøffe nok krav i anbudene, formulere de riktig, benytte klimaregnskap for prosjektene og tenke helhetlig. Regionsdirektør, Tobjørn Nævdal, levnet ingen tvil om at Statsbygg vil sette seg i førersetet for denne utviklingen og flere andre partnervirksomheter vil trolig gjøre det samme i tiden som kommer. Her gjelder det å følge med i en rask utvikling for både leverandører og entreprenører.

 Les mer…

Halvering av matsvinn

En tredel av all mat som produseres i verden i dag, blir ødelagt eller kastet! Dette gir store unødvendige klimagassutslipp og er i tillegg svært dårlig butikk! Bare i Norge kaster en gjennomsnittlig norsk forbruker 42 kg mat hvert år. Fokus på redusert matsvinn og å «spise opp maten» fører til økt fokus på matkvalitet og kostnadsbesparelser.

FN har som mål å halvere globalt matsvinn innen 2030 og Klimapartnere-nettverket ønsker å bidra til dette i tett samarbeid med Kavli og andre partnervirksomheter som vil jobbe i tet. Alle kan gjøre en stor forskjell og det er viktig at hele verdikjeden er med, som gjennom krav til egne kantinetjenester.

For en knalldag det ble 15.november med fullt fokus på reduksjon av matsvinn ??
Dagen begynte med partnermøte rundt fullsatt bord hos Kavli. Her fikk vi høre inspirerende innlegg fra både adm.dir Karl Johan Ingvaldsen i Kavli Norge, Mette Nygård Havre i Grønne Verdier, Yngve Lid Iversen i Studentsamskipnaden på Vestlandet, Eva Skjold i BIR og Øyvind Birkeland i IHM! Deretter fikk vi servert nydelig «walk the talk suppe» til lunsj.

I andre halvdel av dagen var det høytidelig åpning av Matsentralen med rød løper og snorklipp ved Byråd Erlend Horn . Flere av våre partnervirksomheter har nøkkelroller inn mot matsentralen som Sparebanken Vest, Kavlifondet, Bergen Kommune og ASKO! Vi gratulerer så mye med glimrende oppstart Olav Berg

Vi håper også at flest mulig av våre partnere i 2018 vil sette seg mål om å halvere matsvinn og utfordrer sine kantineleverandører!

 Les mer…

Sol og klimaregnskap!

Det ble bokstavelig talt et strålende møte hos vår klimapartner Sweco på Fantoft 27.september med både klimaregnskap og sol på menyen. Før sommeren ble det gjort en formidabel jobb med klimaregnskapet for 2016. Det er dette arbeidet som gjør at vi kan ha en systematisk tilnærming til klimaarbeidet i nettverket og som gjør at vi vet hvor vi skal sette inn støtet.

Under møtet ble resultatene fra klimaregnskapet for 2016 gjennomgått i mer detalj og vi diskuterte veien videre for målsetninger og konkrete tiltak. Klima- og naturressurssjef Sølve Sondbø ga en oppdatering fra fylkeskommunens om hvordan klimagassutslippene frem mot 2020 er estimert til å halveres og vi hadde gode diskusjoner om hvordan ytterligere tiltak kan iverksettes i de ulike virksomhetene. Asbjørn Orheim Stoveland gav en glimrende gjennomgang av ulik erfaring med solanlegget til Sweco. Deretter var det sol på taket på menyen og omvisning for Klimapartnerne.

     

Det var et imponerende skue å få se anlegget til Sweco på en slik strålende dag!

 

Link presentasjoner

 Les mer…

Nettverksmagi og nye grønne løsninger

7.juni holdt Klimapartnere utvidet ledersamling på Hotel Grand Terminus i Bergen med nasjonalt nettverkstreff og nye grønne løsninger på menyen! Her ble det servert svært gode og inspirerende eksempler fra andre nettverk for systematisk klimaarbeid: «203040 koalisjonen» ved Jens Ulltveit-Moe (t.h, bilde 1), «Storbynettverket» ved Camilla Svendsen Skirung i Zero (bilde 2) og «Næring for Klima» ved  Rikke Dahl Olsen (t.h, bilde 1) i Oslo kommune. Torstein Thorsen Ekern (t.v bilde 1) kunne fortelle om imponerende resultat fra Klimapartnere-metodikken som nå har spredd seg til både Hordaland, Troms og snarlig Rogaland.

Helene Frihammer, leder i Klimapartnere Hordaland, kunne stolt legge frem resultatene fra årets samlede klimaregnskap for nettverket. Samlede utslipp har fra 2015-2016 blitt redusert med 3,4 %. Utslipp fra drivstoff er redusert med 12,4 %, fyringsolje 31,8 % og energi pr. oppvarmet areal har blitt redusert med 3.4 %!
Gratulerer så mye til alle våre partnere dette er et resultat det virkelig er lov til å være stolt av!

I andre del av møte fikk vi høre glitrende eksempel på nye grønne løsninger:  Fra Fylkesdirektør i Hordaland, Bård Sandal, som fremhevet 90% uslippsreduksjon som resultat av nye ferjeanbud. Lufthavnsdirektør Aslak Sverdrup fortalte om det systematiske arbeidet til Avinor på Bergen lufthavn og muligheter for satsing på nullutslippsfly.

Jon Gaute Kvinge, daglig leder for BIR Transport, avslørte planer om nye spennende grønne løsninger innen renovasjonsbransjen. Bente Haugland Næss, leder for miljø og samfunnsansvar i Asplan Viak, presenterte plusshus og nye verdikjeder til hydrogren.

Fra Monika Inde Zsak, leder for Grønn InVest i BKK,  fikk vi høre om grønne investeringsmuligheter og testlab. Vegard Frihammer, leder av Greenstat, fortalte om bakgrunnen for Hydrogen Viking og påbegynt hydrogenstrategi for Vestlandet. Adm. Dir Rolf Barmen fortalte hvordan Fjordkraft vil skape et temposkifte gjennom sitt prosjekt Klimanjaro.

 Les mer…

Kick – off klimaregnskap 2017: Fossilfrie virksomheter

Mål om Norges grønneste by!
Bergen kommune har satt seg mål om at Bergen skal bli Norges grønneste by og fossilfri innen 2030! Allerede innen 2020 skal klimagassutslippene reduseres med 30%. Skal en få dette til må alle innbyggere og virksomheter mobiliseres!

Fossilfrie partnervirksomheter
Klimapartnere utfordrer alle sine partnervirksomheter om å sette seg mål om å bli fossilfrie så raskt som mulig. Dette vil si at det utfordres til å fase ut fossile energikilder i bygg og fossile kjøretøy. Der det er teknisk mulig oppfordrer vi til nullutslippsløsninger.

Måling, en del av suksessen!
I Klimapartnere er måling av klimagassutslipp en uvurderlig del av metodikken. De som gjør den jobben med å samle inn tallgrunnlaget og underlag til klimaregnskap ble samlet til felles kick-off, både for å sette fokus på dette viktige arbeidet men også for å dele beste praksis og erfaringer.

Regionsleder, Torhild Wiklund (under t.v), hos Asplan Viak ønsket varmt velkommen!

BKK sparer 30 millioner kroner
Øystein Økland (øverst) fortalte hvordan BKK vil spare 30 millioner kroner på omlegging til fossilfri transport. Les også mer om dette her! (Har du forresten regnet på hva din virksomhet kan spare?)

Gratis reisevaneundersøkelse
Hordaland fylkeskommune tilbyr nå alle Klimapartnere gratis reisevaneundersøkelse og Steinar Onarheim fra Asplan Viak forklarte hvordan dette vil utføres i praksis. Karen Louise Nybø (over t.h) delte fra Hordaland fylkeskommune sine erfaringer med reisevaneundersøkelser og effektiv bruk av disse.

Det blir utrolig spennende å se hva resultatet av målingene i klimaregnskapet blir i år. Etter svært gode resultat i fjor, med over 9% klimagasreduksjon fra 2014-2015 (markedsbasert metode) er forventingspresset høyt 🙂

Presentasjoner fra møtet finner dere her:
Klimapartnere – Fossilfri virksomhet

BKK – 30 millioner kr

Asplan Viak -_Reisevaneundersøking

Erfaringer med reisevaneundersøking HFK

 Les mer…

BKK sparer 30 millioner kroner på utfasing av fossildrevne biler!

Torgeir Mjømen lader Peugeot-en hjemme før han setter kursen mot en utslippsfri arbeidsdag i Bergen sentrum.

BKK har vedtatt at alle BKK-biler skal være fossilfri innen 2030!
Beregninger viser at den anbefalte utskiftningen av BKKs bilpark i perioden 2017 til 2025 vil spare BKK for totalt ca 30 millioner kroner i disse årene, sammenlignet med hva det ville kostet å fortsette med en fossil bilpark.

Fossilfri omleggingstakt
Elektrifisering og omlegging til fossilfri transport er et godt tiltak for å ta vannkraften i bruk og viktig for BKK i det grønne skifte. BKK vil være ledende i egen virksomhet med ambisiøse, men realistiske mål for utslippsreduksjoner innen transport. Fra og med 2017 skal det ikke investeres i fossilbiler når BKK skal kjøpe nye personbiler, små varebiler (fra 2018) eller store varebiler (fra 2019), forutsatt at investeringen tilfredsstiller BKKs tekniske og økonomiske krav. Elektriske lastebiler er foreløpig ikke kommersielt tilgjengelig og er ikke inkludert i planen for omlegging til fossilfri transport. Overgangen til elbiler er derfor økonomisk attraktivt og vil utgjøre et bidrag til kostnadseffektivisering i konsernet. Og sist, men ikke minst, med denne omleggingen tar BKK ansvar for å redusere konsernets klimafotavtrykk. Elektrifiseringen skal ikke svekke bilparkens transportevne og kapasitet i beredskapssituasjoner

I godt selskap!
En rekke av selskapene og organisasjonene i Klimapartnere Hordaland, som BKK deltar i, har i år lansert sine mål for klimagassutslipp innen transport. ASKO skal drifte bilparken med 100 % fornybart drivstoff i 2020. BIR skal innen 2020 redusere sine utslipp av CO2 fra transport med 80 %. Bystyret i Bergen vedtok i september i år Grønn Strategi – planen for hvordan Bergen kan bli fossilfri i 2030. BKKs beslutning om fossilfri transport innen 2030 matcher dermed både nasjonale og lokale myndigheters CO2-mål og de ambisjonene andre Bergensbedrifter har satt for klimagasskutt.

Beregninger
I regnestykket legges det til grunn innkjøpspris, kostnader til etablering av ladeinfrastruktur, vedlikehold, service, drivstoff, bompenger, parkering og andre skatter og avgifter. Beregningene forutsetter at myndighetenes elbilpolicy videreføres. Dersom elbilfordelene likevel fjernes helt, vil utfasingen av olje- og bensindrevne biler redusere totalkostnadene i perioden frem mot 2025 med ca. 15 millioner kroner.

Les gjerne mer om Torgeir Mjømen sine erfaringer bruk av elbil i internt publisert artikkel fra BKK her.

 Les mer…

Toppledermøte – Klar for fossilfrie virksomheter!

Høgskulen på Vestlandet, med rektor Berit Rokne (under t.v) i spissen, satte virkelig stemingen for årets toppledermøtet for Klimapartnere Hordaland, med rød løper, fakler og sin storstue disposisjon! Artist Stig Van Eijk varmet alle opp med reggae-inspirert allsang på morgenkvisten. Deretter ønsket styreleder i Norsk Klimastiftelse, Pål W. Lorentzen, velkommen.

En grønnere region
Regiondirektør i Hordaland fylkeskommune, Bård Sanddal (under t.v), kunne fortelle om gledelig grønn utvikling for regionen. Elbil-andelen for bompengepasseringer er nå oppe i 10 %, etter betydelig utbygging av infrastruktur, og markedandelen av nybilsalg på over 30 %. Hordaland fylkeskommune bygger stadig større grønne innkjøpsmuskeler. Gjennon høye klimakrav i anbud, gir dette særlig positive utslag i transportsektoren, som for ferjer, busser og etterhvert også trolig snøggbåter. Første runde i nye ferjeanbud har allerede utmerket seg som særlig ambisøst med 87% klimagassreduksjon. Det er særlig gledelig at flere av oppdragene går til norske verft.

Fossilfri Virksomhet
Byråd Erlend Horn (under t.v) fortalte hvordan Bergen kommune vil gjennomføre sin ambisiøse strategi; å skape norges grønneste by og hvordan hele kommunen skal bli fossilfri innen 2030. Kommunen går foran og setter nå svært ambisøse mål for egen intern drift, med 50% klimagassreduksjon innen 2020. I tråd med ambisjonene til Bergen kommune, utfordret leder for Klimapartnere Hordaland, Helene Frihammer (under t.h), alle partnervirksomheter om å sette seg mål om å bli fossilfrie. Dette vil si at bruk av fossile energikilder fases ut fra egne bygg og at det benyttes fossilfri (fortrinnsvis nullutslipp) transport i egen drift. Dette vil være et særlig fokus i årets klimaregnskap.

Nye klimapartnere
Vi hadde gleden av å ønske våre nye partnere Sweco og IHM – Indre Hordaland Miljøverk, hjertlig velkommen inn i varmen under møtet. Her signeres partneravtalen av kommunikasjonsleiar i IHM, Ellen. T. Astrup (t.v), og regionsleder i Sweco, Kjell-Einar Knutsen (t.h), sammen med Kjell Kvingedal, miljøvernsjef hos fylkesmannen i Hordaland/ styringsgruppeleder i Klimapartnere Hordaland.

Beste praksis eksempel
Kjell-Einar Knutsen holdt et inspirerende innlegg om fossilfri energi i Sweco’s eget nybygg. Byggeprosjektet ble løftet fra energiklasse B til et energieffektivt BREEAM excellent-serfisert bygg og har blandt annet en imponerende solcellepark på taket. Per Kristian Knudsen, Adm. Dir for Studentsamskipnaden på Vestlandet, kunne fortelle om svært systematisk klimaarbeid i alle avdelinger i samskipnaden, med mellom annet satsing på bygg i tre, fossilfri transport, klimavennlig mat gjennom satsningen «ansvarlig matglede», avfallsreduksjon og energisparing i bygg.  Hans-Petter  Kildal,  i Kinect Energy Group (tidligere Bergen Energi) fortalte om hvordan markedsmekanismene kan benyttes for å få fart på det grønne skiftet og blant annet om det nye produktet trackmyelectricity.

Fremtidsmeny
Studentsamskipnaden på Vestlandet hadde virkelig tatt ufordringen om å servere spennende fremtidsmat under arrangementet på strak arm!  De stod for glimrende bevertning med ansvarlig mat som strakte seg fra tradisjonelle blåskjell og salater til tangsuppe og «markjordbær» for de virkelig modige! I løpet av 2016 har Klimapartnere jobbet tett med Samskipnaden på Vestlandet med fokus på klimavennlig mat og reduksjon av både matsvinn og kjøttbruk. Dette var ment som et sprekt eksempel på hva som kan være mulig!

Til slutt, tusen takk til Cecilie Bannow Photography for flotte bilder!

Presentasjoner fra møtet finner dere her:

Hordaland fylkeskommune: Klimavennleg transport
Bergen kommune: Norges grønneste by
Høgskulen på Vestlandet: Grønn læring
Klimapartnere: Klimadans med næringslivet!
Sweco: Fossilfri Energi
Kinect Energy Group: Markedsmekansimer
Studentsamskipnaden på Vestlandet: Klimavennlig mat og drift

 Les mer…

Fossilfri energi – fang energityven!

Tusen takk til Haukeland universitetssykehus for flott vertskap under møte i serien om energi i bygg! Her fikk vi blandt annet en smakebit av den imponerende satsingen på nytt BUS (Barne- og ungdomssykehus) med systematisk miljøstyring og integrerte solceller i vinduer. Her presentert ved Kristin Blehr Patterson. 
Anders Solem fra Enova ga et innblikk i satsingsområder og støttemuligheter fra Enova og presenterte mange gode eksempel på prosjekt som støttes. Erlend Simonsen fra Grønn byggallianse delte raust av erfaringer med prosjektet Fang Energityven. Her er prinsippet at representanter for driftsavdelinger går en årlig runde på kveldstid i egne bygg for å sjekke hvilke energityver som er operative når det er lav aktivitet i byggmassen.

 
Klimapartnere vil nå også utfordres til å Fange Energityver fra 22. februar, med Bergen kommune og Elisabeth Sørheim (over t.h) i spissen!

Avlutningsvis fikk vi en lærerik og interessant omvisning på driftsanlegg og teknisk sentral på Haukeland ved Roald Fosse.

 Les mer…