Klimapartnere Vestland

Klimapartnere er regionale nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling. Alle nettverk er selvstendige, men arbeider etter samme metode og overordnede strategi.

I 2019 feirer Klimapartnere metoden 10 år og Klimapartnere Vestland 5 år. Initiativet ble startet i 2009 i Agder og spredde seg Vestland i 2014. I dag finnes Klimapartnere modellen i nesten hele landet og vokser raskt. En oversikt over våre medlemsbedrifter finner du under Partnere i menyen. Vår viktigste støttespiller og igangsetter av Klimapartnere Vestland er fylkeskommunen i tett samspill med Norsk Klimastiftelse som forvalter nettverket.

VISJON:
Vestland lykkes med grønn omstilling for å nå 1,5 graders-målet

HOVEDMÅL:
Klimapartnere Vestland skal være en effektiv akselerator for å skape en grønnere og mer konkurransedyktig region

FELLES DELMÅL:
Klimapartnere nettverket reduserer klimagassutslipp systematisk og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling sammen med våre partnere

PRINSIPPER FOR Å NÅ MÅLENE:

Alle våre partnere forplikter seg til:
1. Forankret klimaarbeid og deltagelse i nettverket fra toppledelsen
2. Miljøsertifisert virksomhet, eller sertifisering innen rimelig tid
3. Systematisk miljøstyring
4. Årlig klimaregnskap som rapporteres til Klimapartnere
5. Årlig kontingent:
kr 10.000,- per år for virksomheter med under 20 ansatte
kr 20.000,- for virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte
kr 30.000 for mellom 50 og 300 ansatte
kr 50.000 for over 300 ansatte

I tillegg utfordres alle Klimapartnere til:

 • Å bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • Å forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i ledelsen hos virksomhetene
 • Å etablere minst ett fyrtårnsprosjekt for reduksjon av klimautslipp eller grønn næringsutvikling
 • Å gjennomføre systematisk energi- effektivisering,
 • Å etablerer en plan for grønnere innkjøp: feks. fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet og minimum 30 % vekting av miljø i innkjøp.
 • Å etablerer en plan for avfallsreduksjon: Alle utfordres om halvering av matsvinn og reduksjon av plast.
 • Å kompensere for egne restutslipp og oppnå karbonnøytralitet
 • Å kommunisere aktivt internt og ekstern rundt klimasatsing og løsninger

Klimapartnere skal bidra systematisk til:

 • Økt kunnskap om klimaomstilling, grønn forretningsutvikling, klimarisiko og muligheter
 • Økt samarbeid i partnerskap på tvers av bransjer og sektorer, offentlig og privat
 • Å være en koblingsboks for problemløsing og økt omstillingstempo
 • Å skape effektive arenaer for møter og rådgiving, med kultur for deling og dialog
 • Å fjerne barrierer for omstillingarbeid og øke synligheten av grønne løsninger

Klimapartnere Vestland tilbyr

 • Tilgang til faglig nettverk med kompetanse på klima og miljøutfordringer
 • En offentlig/privat samarbeidsplatform for å utvikle en grønnere region og et grønnere næringsliv
 • Relevante møtserier for økt kunnskap, for å ta gode strategiske valg for omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • Rådgiving og direkte partnersamtaler med medlemsbedriftene for mer effektivt klimaarbeid og økt konkurranseevne
 • Profilering av partneres klimaarbeid og løsninger
 • Tilgang på samarbeid på tvers av Klimapartnere regioner i hele landet
 • Å løfte eventuelle problemstillinger sammen politisk (partipolitisk uavhengig)


OMFANGSMÅL NESTE 5 ÅR:

Innen 2024 skal Klimapartnere Vestland være godt etablert i to avdelinger i fylket (nord og sør).
Begge avdelingene av nettverket skal være selvfinansiert med 1,5 stilling (dvs. minimum rundt 100 partnere).

RESULTAT

Klimapartnere Vestland kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon som du kan finne i våre publiserte årlige klimaregnskap.
Du vil også finne mange spydspiss-eksempel på grønn forretnings- og næringsutvikling i våre publiserte beste praksis eksempler.