Universitetssykehuset Nord-Norge

 

UNN logo

 

Universitetssykehuset Nord?Norge HF (UNN) er et helseforetak med regionfunksjoner som tilbyr befolkningen i Nord?Norge spesialiserte helsetjenester av høy kvalitet. UNN er Nord?Norges største kunnskapsbedrift med ca 6 000 ansatte, landsdelens helsefaglige spydspiss og et ledende nasjonalt miljø på utvalgte områder. Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland. Helseforetaket har et særlig ansvar for likeverdige tilbud til den samiske befolkningen.

UNNs samfunnsoppdrag er å være premissleverandør for og aktør i utviklingen av helsetilbudet i nord. Oppdraget ivaretas gjennom spesialisthelsetjenester og samhandling med kommunene, andre sykehus og private tilbydere. UNN har en viktig rolle som pådriver og veileder overfor kommunene i utviklingen av primærhelsetjenesten. Som universitetssykehus er UNN en betydelig utdannings? og forskningsinstitusjon og en viktig samarbeidspartner for universitetene i landsdelen.

UNNs visjon er: “Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling”. Vi baserer alt vi gjør på kjerneverdiene kvalitet, trygghet, respekt og omsorg. Det er vårt mål å gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt.

UNN erkjenner at vår virksomhet har betydning for indre og ytre miljø – og at vi gjennom våre aktiviteter kan bidra til påvirkning av klimaendringer. UNN er derfor et miljøsertifisert grønt sykehus. UNN skal gjennom systematisk jobbing og miljøvennlige valg, redusere forbruket og skape trygghet for at vi tar vår del av ansvaret for å ha en bærekraftig drift.

UNNs primære miljømål er å redusere CO2-utslippet av vår virksomhet. I dette ligger en forpliktelse til å forebygge og stadig forbedre vår miljøstyring. Til tross for økt pasientbehandling oppnådde UNN fra 2014 til 2016 blant annet en reduksjon i CO2-utslipp på 2%, en reduksjon i totalt forbruk av energi på 3%, og en reduksjon i ansattes reisekilometer på 15%.

Les mer om oss på https://unn.no