Asplan Viak

 

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet.

Vi er ca. 1000 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

 

Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber i tverrfaglige lag for å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i tett dialog med våre oppdragsgivere.

Asplan Viak følger prosjektene hele veien fra utredninger i tidligfase, overordnet planlegging og prosjektering, til ferdigstillelse, igangsetting og drift.

Oppdragsgivers behov, minst mulig miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

 

Helhet

Forretningsmodellen vår er basert på at vi skal ha kompetanse innen alle fasene av et prosjekt. Det innebærer at vi kan bistå kundene våre hele veien fra overordnet planlegging, via tekniske og økonomiske mulighetsstudier, til prosjektene tar sin endelige form og blir realisert.

Slik får kunden en samarbeidspartner som kan bidra med fagkunnskap i den overordnede planleggingsfasen, og som utvikler detaljer i prosjektets ulike faser basert på en helhetstanke.

 

Tverrfaglighet

Tverrfaglighet står sentralt i Asplan Viaks metodikk. Det innebærer at medarbeidere med forskjellig faglig bakgrunn, i dialog kommer frem til løsninger på utfordringene i det enkelte oppdrag.

Vi er overbevist om at de beste og mest nytenkende løsningene har større sannsynlighet for å oppstå gjennom reell tverrfaglighet enn ved å jobbe med hvert enkelt fag isolert.

 

Spisskompetanse

Verden blir stadig mer kompleks. Det medfører at kravet til spisskompetanse øker(f.eks biologi/naturmangfold, livsløpsanalyser, materialbruk o.l.)

Innenfor de fagområdene Asplan Viak er ledende, besitter vi som regel denne kompetansen selv.

Der oppdragene krever det og vi mangler kompetanse på enkelte fag, har vi lang tradisjon for å samarbeide med de beste i Norge enten det er forskningsinstitusjoner eller mer kommersielle samarbeidspartnere for å komplettere våre tverrfaglige lag.

 

Samfunnsansvar

Vår modell for samfunnsansvar hviler på tre hovedpilarer: miljø, mennesker og forretningsetikk.

Vi har kartlagt arbeidet vi gjør opp mot FNs bærekraftsmål og valgt ut de målene som særlig dekker de fagområder hvor vi bidrar med vår rådgivningskompetanse.

De tre pilarene får sine konkrete uttrykk hos oss ved at:

  • Vi former samfunnet i en bærekraftig retning
  • Vi ser mennesket
  • Vi driver en ansvarlig forretningspraksis med høye krav til etikk og integritet

 

Miljø og klima

I kraft av vår rådgivning bidrar vi til å forme samfunnet i en bærekraftig retning.

Rådgiverne i Asplan Viak har solid klima- og miljøkompetanse og et genuint engasjement for å hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere med å utvikle gode miljøprosjekter og finne klimavennlige løsninger. Vi har vedtatt en egen miljøpolitikk og pekt ut integrert energidesign, miljøvennlig materialvalg, god arealplanlegging og vann som viktige områder i vår klima- og miljørådgivning.

Vår ambisjon er å påvirke oppdragsgiverne våre til å gjøre bærekraftige valg og finne klimavennlige løsninger.

I flere av våre prosjekter har det blitt vedtatt å sette klare miljømål eller å vedta en høyere miljøambisjon enn kunden først hadde planlagt – fordi vi argumenterte for bedre, mer bærekraftige løsninger.

Asplan Viak er ISO 14001-sertifisert. Standarden forplikter Asplan Viak til å dokumentere at firmaets miljøpåvirkning stadig forbedres. Selskapet har også i mange år vært sertifisert som Miljøfyrtårn, og har bistått andre virksomheter gjennom sertifisering. Det er utnevnt miljøansvarlige ved hvert kontor som har ansvar for å følge opp miljøarbeidet på kontoret, og alle kontor utarbeider eget miljøprogram.

Asplan Viak har utarbeidet klimagassregnskap etter FNs GHG protokoll siden 2008 og rapporterer årlig til FNs Global Compact.

Les mer om arbeidet på Asplan Viaks sider om samfunnsansvar:https://www.asplanviak.no/om-asplan-viak/samfunnsansvar/