Planen for andre halvåret i 2018

Under styremøtet den 23. mai ble det vedtatt at de neste møtene Klimapartnere Troms prosjektet skal utsettes med ca. én måned. Derfor blir temamøtet om energieffektivisering av bygg flyttet til oktober og temamøtet om klimaregnskap til november. Det siste partnermøtet for året skal enten holdes i slutten av november eller begynnelsen av desember. Se under for mer informasjon om temamøtene.

Oktober Tema 2: Energieffektivisering av bygg
November Tema 3: Klimaregnskapet- erfaringer og veien videre
6 November Styremøte
November/desember Partnermøte

Temamøte “Energieffektivisering av bygg”

Neste Klimapartnere Troms temamøtet kommer til å handle om energieffektivisering av bygg. Resultatene fra partermøtet holdt ved ASKO den 16. april blir brukt som grunnlag til dette møtet. Prosjektledelsen har foreslått noen fokusområder for møtet ut ifra notatene til gruppe 2 sitt arbeid under Klimapartnere Troms partnermøtet i april. Fokusområdene er markert med italics under:

Utfordringer:

 • Gamle bygg med dårlig vedlikehold
 • Mangel på eierskap over bygg
 • Lite fleksibilitet i byggene
 • Behov for luftkjøling
 • Glassbygg
 • Mangel på kunnskap om e-forbruk

Løsninger:

 • Energianalyse
 • Ny teknologi, som f.eks. solceller, LED-belysning
 • Bygge fleksible bygg i fremtiden
 • Styringssystemer som følges

Potensielle utfordringer forbundet med å implementere løsninger:

 • Mangel på kunnskap og kompetanse
 • Økonomi
 • Gamle holdninger/mangel på innsikt med tanke på økonomisk gevinst, behov for atferdsendringer

Det er mulighet for å diskutere de andre punktene, evt. noen temaer som ikke ble nevnt under partnermøtet, hvis det blir tilstrekkelig med tid.

Temamøte “Klimaregnskapet; erfaringer og veien videre”

Det tredje temamøtet i 2018 skal fokusere på klimaregnskapet; erfaringer og veien videre. Asplan Viak kommer med en rapport om klimaregnskapet for 2017 i løpet av sommeren. Rapporten er basert på klimaregnskap sendt inn av partnere. Rapporten skal deles på Klimapartnere Troms hjemmesiden, www.klimapartnere.no/troms. Asplan Viak har jobbet tett med klimapartnere gjennom registreringsprosessen, og skal organisere møtet i samarbeid med prosjektledelsen. Alexander Borg fra Asplan Viak presenterte noen av spørsmålene og utfordringene partene har hatt under rapportering av klimaregnskapene i Klimapartnere styremøtet den 23. mai. Temaene som kom opp under styremøtet skal diskuteres i temamøtet i november, og det skal reserveres tid til spørsmål og diskusjon under møtet. Derfor oppfordrer prosjektledelsen at partnerne noterer eventuelle spørsmål i forkant av møtet.

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar