Om Klimapartnere

Målet med Klimapartnere regioner er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling.

Dette får vi til i samarbeid mellom offentlige og private virksomheter. Med de utfordringene som vi i dag står overfor, så er det å ta et samfunnsansvar og bidra positivt til utviklingen av lavutslippssamfunnet viktige oppgaver for en hver virksomhet. En klar holdning og konkret handlingsplan for klima/miljøsatsing vurderes også i økende grad av næringslivet selv som et konkurransefortrinn og som et rekrutteringsfremmende virkemiddel. Klimaendringene byr på utfordringer, men også store muligheter. Med økt klimakunnskap blir muligheten synlige. I dag er det Klimapartnere nettverk etablert i både Agder og Hordaland, men her er det rom for at flere regioner benytter samme metodikk. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan din region kan bli en effektiv Klimapartnere region.

—————————————————————————————————–

BAKGRUNN

Klimapartnere Agder ble etablert i januar 2009 av Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal som et delprosjekt under prosjektet FN-byen Arendal.  Partnerne ønsket å etablere et samarbeid med næringslivet som skal bidra til at Agder står best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn. Prosjektet ble lansert under ”Felles mål for Sørlandet” i Kristiansand i januar 2009.  I april 2010 ble nettverket etablert som et eget prosjekt med fokus på hele Agder. Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteiere og Vest-Agder fylkeskommune er prosjektpartner. Per april 2017 omfatter nettverket 48 virksomheter med tilsammen ca. 25000 ansatte.

Klimapartnere Hordaland ble offisielt lansert 4.juni 2014 som et samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune (prosjektpartner og hovedsponsor) og Norsk Klimastiftelse (prosjekteier).Klimpartnere Hordaland opptrer som et selvstendig intiativ, men følger metodikken til og arbeider i tett samarbeid med Klimapartnere Agder. Per februar 2017 omfatter nettverket 24 virksomheter med tilsammen over 40 000 ansatte og 30 000 studenter.

Klimapartnere Troms og Rogaland er under etablering
Flere andre regioner har meldt sin interesse og man ser nå på muligheten for å videreføre metodikken til flere regioner.


VISJON

Klimapartnere regioner – lavutslippssamfunn

 

MÅL

Redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling

 

KLIMAPARTNERE ER ET OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID SOM:

 • Formidler klimakunnskap
 • Utvikler og fremmer grønne forretningsideer
 • Skaper møteplasser for klimadebatt
 • Samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 

SATSINGSOMRÅDER

 • Kunnskap: Klimakunnskap er en forutsetning for at virksomheter og enkeltindivider skal kunne utvikle lavutslippssamfunnet. Klimapartnere formidler kunnskap for å redusere klimagassutslipp, forstå utfordringer og se muligheter.
 • Grønn utvikling: En grønn utvikling oppnås gjennom kunnskapsdeling og samarbeid. Klimapartnere arbeider for å utvikle og fremme grønne forretningsideer, og bruk av grønne varer og tjenester. Det skal være lønnsomt å redusere klimagassutslipp.
 • Samarbeid og kommunikasjon: Samarbeid og kommunikasjon bidrar til kunnskap og utvikling. Klimapartnere skaper møteplasser for klimadebatt, kunnskapsdeling og samarbeid.
 • Regionalt, nasjonalt og internasjonalt: Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid er viktig for å utvikle lavutslippssamfunnet. Klimapartnere samhandler med nasjonale og internasjonale prosjekter og initiativ.

 

MOTIVASJON

Klimaendringer er i følge FN den største utfordringen vi står overfor i dag, og vil tvinge fram omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider. Klima er derfor i ferd med å bli et konkurranseelement i næringslivet. Selskaper ser nye markeder, og de utvikler konkurransefortrinn ved å redusere egne utslipp og ved å tilby varer og tjenester som gir mindre utslipp av klimagasser. Samtidig kan selskapers klimaprofil påvirke omdømme, investeringsviljen til investorer, og underleverandørers priser. Selskaper som ikke tar hensyn til denne utvikling løper en risiko. Denne risikoen vil bli større desto flere konkurrenter det blir som legger klimahensyn til grunn for forretningsutviklingen. En positiv miljøprofil er derfor viktig for både kunder, eiere, ansatte og bunnlinjen. Som toppsjefen i Volvo Leif Johansson formulerer det: ”Vi ønsker ikke bare å være en del av problemet, men en del av løsningen.”

For kommuner og fylkeskommuner er klimautfordringene noe som må vektlegges og tas hensyn til i politiske beslutningsprosesser. Det offentlige har nemlig en særskilt rolle i forbindelse med å legge til rette for at sine regioner utvikler seg til lavutslippssamfun med lavest mulig utslipp av klimagasser. Sektorovergripende samarbeid mellom det offentlige, det private og akademia er av stor betydning for en slik ønsket utvikling.

 

ORGANISERING OG FINANSIERING

I både Hordaland og Agder organsiseres nettverkene i tett samarbeid med de respektive fylkeskommunene i området. Modell for finanasiering og organisering er noe ulikt satt opp , se mer informasjon under hver regionside for mer detaljer om dette.  Felles er at man har en liten men effektiv prosjektadministrasjon og at finasiering sikres gjennom en blanding av tilskudd fra fylkeskommunene og medlemsavgift.

 

HVORFOR VÆRE KLIMAPARTNER?

 • Ved samarbeid på tvers av bransjene kan virksomhetene samlet forsterke effekten av egen miljøsatsing og bidra til å ta posisjonen som en av landets fremste regioner på fremtidsrettet næringsliv i front på overgangen til lavutslippssamfunnet. Dette vil være gunstig for produktutvikling og rekruttering av kompetent arbeidskraft til regionen.
 • Tilgang til faglig nettverk med kompetanse på klima og miljøutfordringer
 • Offentlig/privat samarbeid (OPS) vurderes som stadig viktigere med tanke på å utvikle en grønnere region og et grønnere næringsliv
 • Økt kunnskap øker muligheten til å ta gode strategiske valg for omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • Deltakelse i nettverket og fokus på klima og miljø gir et godt grunnlag for utøvelse av samfunnsansvar
 • Tilgang til faglig nettverk som kan rådgi medlemmene om tiltak som kan redusere fotavtrykk og miljøbelastning, inklusive gunstige og effektive ordninger for miljøsertifisering, beregning av fotavtrykk (utslipp av klimagasser) og eventuelt kjøp av klimakvoter.
 • Netteverket har nære bånd til FN gjennom GRID-Arendal. Dette sammen med det offentliges ”convening power” og bedriftenes tyngde på sine forretningsområder, gir mulighet for å lage høy-profil arrangementer, med nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Dette vil gi god profilering av samfunnsansvar og synlighet både lokalt og nasjonalt.
 • Virksomhetene kan profileres på netteverkets hjemmeside og mer enn 7000 twitter-følgere
 • Prosjektleder gjennomfører samtaler med medlemsbedriftene om hvordan nettverket kan brukes til å fremme bedriftens profil og konkurranseevne.