Nyttige lenker

Her finner du lenker til ulike nettsider med interessant og nyttig informasjon som på en eller annen måte er knyttet til klima, miljø og samfunnsansvar. Det lenkes til organisasjoner og stiftelser, så vel som til nettsider med klimafakta og statistikk. Det er eksempelvis også vist til sider som angår rettferdig handel og til interessante filmsnutter og dokumentarer.

 

Film, videoklipp og dokumentarer


 

  • Dokumentar: Chasing Ice – Fotografen James Balog på fotojakt i Arktis for å skildre issmeltingen og de dramatiske klimaendringene i nordområdene.
  • Dokumentar: A Fierce Green Fire – Miljøbevegelsen er mangefasettert og favner bredt. Her får du servert dens historie fra den spede start på 30-tallet og frem til nåtid.
  • Dokumentar: The Island President – Mohamed Nasheed var president på Maldivene før han ble avsatt ved et statskupp. Vi følger han i arbeidet med å overbevise industrilandene om at hans øyrike snart vil være borte fra overflaten.
  • Dokumentar: Surviving Progress – Ronald Wrights bestselger “A Short Story of Progress” er inspirasjonen bak denne dokumentarfilmen om hvordan vår klokketro på fremskritt kan ende med drastiske konsekvenser.
  • Dokumentar: The Last Call at the Oasis – Om vannets betydning for menneskehetens eksistens og hvorfor vann vil bli en av de desidert viktigste årsaker til kriser mange steder i verden.
  • Dokumentar: Delta Boys – Opprørssoldater i Nigerdeltaet krever sin del av rikdommen i et område av Afrika som er i ferd med å bli totalt ødelagt av oljeutvinning.
  • Dokumentar: The Tundra Book – Den russiske filmskaperen Aleksei Vakhrushev har laget en fremragende skildring av livet på den russiske tundra ved Beringstredet i ett av de mest utsatte klimaområdene i verden.

 

 

Avfall og kildesortering

Energi og teknologi

Bærekraft og samfunnsansvar

Klimatilpasning, -nøytralitet, -kvoter og -regnskap

 

Organisasjoner, institusjoner, stiftelser og initiativ

Rapporter, artikler og verktøy


Publikasjoner og rapporter fra Caring for Climate


Kostnadseffektive tilpasninger til togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050 – I denne rapporten fra SSB sammenlignes utviklingen i CO2-utslipp i Norge og EU frem mot 2050. Med en stor olje- og gassektor og elektrisitet fra vannkraft, har Norge en annen næringsstruktur enn de fleste av EU-landene. Likevel er utslippsutviklingen, sammenlignet med referansebanen, nokså lik på sikt i Norge og EU.


Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided – New World Bank-commissioned report warns the world is on track to a “4°C world” marked by extreme heat-waves and life-threatening sea level rise. Adverse effects of global warming are “tilted against many of the world’s poorest regions” and likely to undermine development efforts and goals. Bank eyes increased support for adaptation, mitigation, inclusive green growth and climate-smart development.


 

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012 – Denne rapporten fra European Environment Agency (EEA) presenterer informasjon om tidligere samt antatt kommende klimaendringer I Europa. Den tar også for seg sårbarhetene til samfunn, menneskers helse og økosystemer I Europa. Klimaendringer påvirker alle regioner i Europa: Høyere temperaturer i hele Europa. Mindre nedbør i syd, mer nedbør i nord. Mindre vannføring i elver i syd og øst om sommeren og en økning i andre regioner om vinteren. Akselerert smelting av Grønlandsisen.


 

World Energy Outlook 2012 – Det internasjonale energibyråets (IEA) rapport sier at kraftig etterspørsel etter energi gjør at CO2-utslippene forventes å stige med 19% frem mot 2035. Dette vil føre til en oppvarming på 3,6 ?C. Utbygging av fornybar energi går altfor sakte. I fjor ble det brukt 3000 milliarder kr. på å subsidiere olje, seks ganger så mye som på fornybar energi.


 

PwC Low Carbon Economy Index 2012 – Too late for two degrees? Fra rapporten til konsulentselskapet PriceWaterhouseCoopers kan vi lese at «Industriledere har spurt om klarhet i politiske ambisjoner for klimaendringer. Nå er en ting klar: privat sektor, regjeringer og samfunn over hele verden må planlegge for en varmere verden – ikke bare 2?C, men 4?C, og til og med 6?C«.


Carbon Tracker Initiative: The Carbon Bubble (2012) – Fossilindustrien er den største hindringen for å begrense global oppvarming. Aksjonærer i fossilindustrien er utsatt for risiko. Dagens fossile ressurser er fysisk sett i bakken, men økonomisk sett allerede brukt. Selskapene har lånt penger, og land har basert nasjonalbudsjettene sine på dem.


The Global Carbon Project: Carbon Budget 2012 – I 2011 slapp verden ut 34,7 milliarder tonn CO2, en økning på 3 prosent fra året før. I 2012 anslår The Global Carbon Project (GCP) at utslippene vil øke med ytterligere 2,6 prosent. Fra 2000 til 2011 har utslippene økt gjennomsnittlig 3,1 prosent per år, og følger dermed de mest pessimistiske scenariene til FNs klimapanel. Dersom denne veksten i utslippene fortsetter, stiger sannsynligvis temperaturen på jorden med fem grader innen 2100.


Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011-2012) – Norsk klimapolitikk) – Regjeringen vil gjennomføre en rekke tiltak for å få ned utslippene av klimagasser og skape teknologiutvikling. Noen av de viktigste tiltakene er et nytt klima- og energifond, økt CO2-avgift på sokkelen og satsing på kollektivtrafikk. Regjeringen selver m,ener meldingen er offensiv, mens andre savner konkrete tiltak og målsetninger. Det som uansett er viktig mer denne meldingen, er at den er på plass og om ikke annet er viktig dokument for videre arbeid og satsing på mer klimavennlig Norge.


Green Economy Report – The Green Economy Report is compiled by UNEP’s Green Economy Initiative in collaboration with economists and experts worldwide. It demonstrates that the greening of economies is not generally a drag on growth but rather a new engine of growth; that it is a net generator of decent jobs, and that it is also a vital strategy for the elimination of persistent poverty. The report also seeks to motivate policy makers to create the enabling conditions for increased investments in a transition to a green economy.Climate Partner GRID-Arendal has produced the publication.

 


Aspects of strategic climate work in Nordic municipalities – Nordic municipalities can have a significant impact on creating a more climate-friendly Nordic region. This study gathers valuable information about climate change management in Nordic municipalities and gives a general view to the local climate work in Finland, Iceland, Norway and Sweden. Norden (Nordic Council of Ministers) is behind the report.


Prosjektet Grønn StatDette er en veileder med mål om å gi statlige virksomheter (men er interessant for andre også) et godt grunnlag for å integrere miljøhensyn i egen virksomhet. Dette gjøres både med tanke på å integrere samfunnsansvaret for miljø i eksisterende styringssystemer, i ledelse og organisasjon, men også ved å gi eksempler og forslag til tiltak, samt å styrke nødvendig kompetanse på miljø i forhold til eksisterende regelverk og de mest sentrale miljøproblemene.


Klimanøytral stat (Rapport fra pilotprosjektet, mai 2012) Miljøverndepartementet tok i 2011 initiativ til et pilotprosjekt for et lite utvalg av statlige virksomheter; Klimanøytral stat. Målet var å få testet ut systemer for å måle klimautslipp, få vurdert hvilke tiltak som kunne iverksettes for å redusere klimautslippene, og beregne hvor mye det ville koste å kjøpe klimakvoter for det resterende utslippet.


FNs klimapanels 4. rapport: Climate Change 2007, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. En temperaturøkning på 2?C kan føre til økt ekstremvær (tørke, oversvømmelser, orkaner) og ha ødeleggende effekt på vannforsyning, biologisk mangfold, matproduksjon og helse.


En grønn trådEn grønn tråd er et strategisk verktøy som forener energibehov med klimahensyn på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Verktøyet skal hjelpe politikere til å utforme en ansvarlig klima- og energipolitikk i et langsiktig perspektiv. Utgangspunktet er at vi i 2050 må ha nådd klimamålene og samtidig utviklet et bærekraftig energisystem.


Vision 2050 – The Vision 2050 report lays out a pathway leading to a global population of some 9 billion people living well, within the resource limits of the planet by 2050. This work results from an 18-month combined effort with CEOs and experts, and dialogues with over 200 companies and external stakeholders in some 20 countries.


Climate Vulnerability Monitor 2nd editionThe Climate Vulnerability Monitor 2nd Ed. measures the global impact of climate change and the carbon economy at a national level. It calculates and compares the vulnerability for 184 countries in four areas of impact (environmental disasters, habitat change, health impact and industry stress) using 34 climate and carbon related indicators. The monitor uses five levels of vulnerability, from acute to low, to compare and contrast nations.


Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation – IPCC Special Report which assesses the scientific literature on the potential role of renewable energy in the mitigation of climate change for policymakers, the private sector, academic researchers and civil society. It covers six renewable energy sources – bioenergy, direct solar energy, geothermal energy, hydropower, ocean energy and wind energy – as well as their integration into present and future energy systems.


Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation – Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate extremes, or even a series of non-extreme events, in combination with social vulnerabilities and exposure to risks can produce climate-related disasters. While some extreme weather and climate events lead to disasters, others do not. Policies to avoid, prepare for, respond to and recover from the risks of disaster can reduce the impact of these events and increase the resilience of people exposed to extreme events, the IPCC shows in the report.


Urban adaptation to climate change in Europe – The report is the first Europe-wide assessment of urban vulnerability to climate change. It argues that the distinct design and composition of urban areas compared to rural areas alters climate change impacts in cities, leading to many diverse challenges for cities within Europe.


Gapminder – Gapminder is a non-profit venture – a modern “museum” on the Internet – promoting sustainable global development and achievement of the United Nations Millennium Development Goals. Gapminder as an online tool is used in classrooms around the world to build a fact-based world view, and shows the World’s most important trends. Gapminder was founded in Stockholm by Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund and Hans Rosling on February 25, 2005.


The EUREAPA tool – EUREAPA is an online scenario modelling and policy assessment tool. It uses a sophisticated economic input-output model to understand the environmental pressures associated with consumption activities.

Miljømerket og rettferdig handel

Å handle miljøvennlige og rettferdige varer er en god og stadig mer tilgjengelig måte å ta litt samfunnsansvar på.

Hvor skal man begynne? Klimainformasjon og nyheter

Om klima:

Noen nyhetslenker: