Tiltak: Klimagassregnskap for sykehusdriften

 

Oversikt over klimagassutslipp

Haukeland universitetssykehuset ivaretar viktige samfunnsoppgaver knyttet til behandling, forskning og utdanning. Måten vi driver disse aktivitetene på skal i så liten grad som mulig påføre omgivelsene negative miljøeffekter. Dette krever at vi stadig må forbedre våre miljøprestasjoner gjennom å sette miljømål og legge til rette for kontinuerlig forbedring.

Sykehuset har savnet et styrings- og målingsverktøy på klima- og miljøområdet, og startet derfor arbeidet med klimagassregnskap for direkte og indirekte klimagassutslipp. Klimagassregnskapet for Helse Bergen gir oss en oversikt over CO2 – utslipp fra transport, forbruk av olje- og gasskjeler, elektrisitet, fjernvarme og innkjøp av varer og tjenester. Totalt har Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen CO2-utslipp på 81 448,8 tonn CO2e i 2013. (Utregningene har en ekstern leverandør stått for.)

Vi har lenge hatt en mistanke om at forbruket av varer og tjenester står for en stor del av klimagassutslippene fra sykehusdriften noe også resultatene fra klimagassregnskapet viste. De indirekte utslippene knyttet til innkjøpte varer og tjenester utgjør hele 78 % av våre totale utslipp, tilsvarende 63 572,3 tonn CO2e.

Indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer og tjenester er hentet fra Helse Bergen sin standardiserte kontoplan i norske kroner. Dette er en effektiv måte å få en oversikt over alle innkjøp. Her brukes en fikset utslippsintensitet per utslippskilde (CO2/NOK) basert på prisantagelser og volum. I tillegg er fysiske data supplert i analysen der det er mulig og hensiktsmessig.

De ti største klimagassutslippene (tCO2e) er knyttet til anskaffelsene:

 1. Medisiner
 2. Elektrisitet
 3. Mat
 4. Laboratorieutstyr
 5. Medisinske forbruksvarer
 6. Investeringer bygg (Frie konti)
 7. Medisinsk utstyr
 8. Fjernvarme
 9. Medisinsk teknisk utstyr
 10. Naturgass

Medisinske anskaffelser som medisiner, medisinsk- og annet utstyr, står for over 35 % av klimaregnskapet til Haukeland universitetssykehus i 2013. Elektrisitet og fjernvarme står for 16,0 % og fjernvarme og naturgass står for 4,6 %. Mat- og drikkevarer står for 9,0 % av sykehuset sitt klimaregnskap og 2,2 % av kostnadene i 2013.

 

 

Kakediagrammet viser utslippsfordelingen fra sykehusdriften på Haukeland Universitetssjukehus.

Kakediagrammet viser utslippsfordelingen fra sykehusdriften på Haukeland Universitetssjukehus.

 

Klimastrategi

Klimagassregnskap er først og fremst et verktøy hvor man vurderer seg selv år for år, og ser hvilken effekt kortsiktige og langsiktige reduksjonstiltak har.

2013 er det første året Haukeland universitetssykehus førte et fullstendig klimaregnskap som inkluderer indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester. Resultatet har økt vår bevissthet om hvilke utslipp som er knyttet til den daglige driften, og ikke minst har vi fått gode diskusjoner på hvilke anskaffelser som er viktig å ta tak i for å oppnå bedre klimaresultat. Vi har nok også slått hull på noen myter om hvilke aktiviteter som bidrar i størst grad til klimagassutslipp på sykehuset. Resultatene gir oss en god mulighet til å legge en strategi for fremtidige kutt av klimagasser.

Framover skal vi arbeide med:

 • Internanalyse av anskaffelseskategoriene med størst CO2 – utslipp
 • Forbedringer av datagrunnlaget(kontoplanen)
 • Utarbeide miljø- og klimakrav for de ulike anskaffelseskategoriene
 • Sette mål for klimareduksjoner

 Les mer…

Durapart – Hvordan få de ansatte til og fra jobb på en miljøvennlig måte

Durapart i Arendal har i mange år jobbet med såkalt Mobility Management, hvor de blant annet ser på utfordringen med å få sine ansatte til og fra jobb på en miljøvennlig måte. Durapart har derfor satt i gang flere tiltak som bidrar til dette i praksis, deriblant å få flere til å kjøre sammen, sponse de som sykler, går eller tar bussen og ved å legge til rette for parkeringsplasser for el-biler.

 Les mer…

Sørlandshavner tidlig ute med landstrøm

Cruiseskip til kai forurenser

Cruiseskip bringer turister og penger til kystbyene våre. Og forurensning. Bergen har til tider hatt problemer med helsefarlige svovelrøykskyer fra eksosen til skipene mens de ligger til kai. Nå forskes det på miljøvennlige løsninger med hydrogen og strøm. I Arendal tilbyr havnevesenet allerede landstrøm til mindre skip som ligger til kai, og i Kristiansand kobler Superspeed seg til høyspentstrøm når det ikke seiler.

 Les mer…

Klimapartnere på Clinton Global Initiative

Pal W. Lorentzen styreleder i Norsk Klimastiftelse presenterte Klimapartnere konseptet under det årlige møtet til Clinton Global Initiative (CGI) i New York, som ble holdt 21.-24 september. Klimapartnere initiativet ble nylig godkjent som en offisiell CGI comittment. Dette er en annerkjennelse av en ny ide eller infallsvinkel på en større utfordring som kan oppskaleres og viderføres til andre. Formålet med godkjenningen og presentasjonen er at Klimapartnere metodikken kan inspirere nye aktører og regioner til samarbeid og til å ta i bruk metodikken.

 Les mer…

Miljøledelse 2014 – Grønne innkjøp gir konkurransefortrinn!

Klimapartnere ved Grimstad kommune arrangerte et nyttig møte vedr. grønne innkjøp i Agder tidligere denne uken, så vi følger opp med en invitasjon til en nasjonal miljøkonferanse. NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI inviterer til nasjonal miljøkonferanse 25. november 2014. Årets tema er Bærekraftige innkjøp. Det er 7. gang vi arrangerer denne konferansen, og vi forventer rundt 200 deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 Les mer…

Konferansen «Kommunene og det grønne skiftet»

Klimapartnere – effektiv modell for grønt skifte på regionnivå

15.-16 september arrangeres konferansen Kommunene og det grønne skiftet i Arendal. I forkant av konferansen inviteres innlederne til å presentere sine budskap gjennom et blogginnlegg på Energi og Klima. Slik kan kunnskapen og meningene som deles på konferansen i Arendal nå bredere ut og være til nytte for flere.

 

Enhver region i Norge og Europa ønsker å redusere sine utslipp av klimagasser og utvikle grønne arbeidsplasser. Klimapartnere viser hvordan dette kan gjøres.

Klimapartnermodellen ble utviklet i Agder i 2009 som et samarbeidsprosjekt mellom Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal. Målet var å etablere et samarbeid med næringslivet som skulle bidra til at Aust-Agder skulle stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn – senere kalt det grønne skiftet.

Les mer her!

Link til PDF program

Link til påmelding

 Les mer…