Tiltak: Klimagassregnskap for sykehusdriften

 

Oversikt over klimagassutslipp

Haukeland universitetssykehuset ivaretar viktige samfunnsoppgaver knyttet til behandling, forskning og utdanning. Måten vi driver disse aktivitetene på skal i så liten grad som mulig påføre omgivelsene negative miljøeffekter. Dette krever at vi stadig må forbedre våre miljøprestasjoner gjennom å sette miljømål og legge til rette for kontinuerlig forbedring.

Sykehuset har savnet et styrings- og målingsverktøy på klima- og miljøområdet, og startet derfor arbeidet med klimagassregnskap for direkte og indirekte klimagassutslipp. Klimagassregnskapet for Helse Bergen gir oss en oversikt over CO2 – utslipp fra transport, forbruk av olje- og gasskjeler, elektrisitet, fjernvarme og innkjøp av varer og tjenester. Totalt har Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen CO2-utslipp på 81 448,8 tonn CO2e i 2013. (Utregningene har en ekstern leverandør stått for.)

Vi har lenge hatt en mistanke om at forbruket av varer og tjenester står for en stor del av klimagassutslippene fra sykehusdriften noe også resultatene fra klimagassregnskapet viste. De indirekte utslippene knyttet til innkjøpte varer og tjenester utgjør hele 78 % av våre totale utslipp, tilsvarende 63 572,3 tonn CO2e.

Indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer og tjenester er hentet fra Helse Bergen sin standardiserte kontoplan i norske kroner. Dette er en effektiv måte å få en oversikt over alle innkjøp. Her brukes en fikset utslippsintensitet per utslippskilde (CO2/NOK) basert på prisantagelser og volum. I tillegg er fysiske data supplert i analysen der det er mulig og hensiktsmessig.

De ti største klimagassutslippene (tCO2e) er knyttet til anskaffelsene:

 1. Medisiner
 2. Elektrisitet
 3. Mat
 4. Laboratorieutstyr
 5. Medisinske forbruksvarer
 6. Investeringer bygg (Frie konti)
 7. Medisinsk utstyr
 8. Fjernvarme
 9. Medisinsk teknisk utstyr
 10. Naturgass

Medisinske anskaffelser som medisiner, medisinsk- og annet utstyr, står for over 35 % av klimaregnskapet til Haukeland universitetssykehus i 2013. Elektrisitet og fjernvarme står for 16,0 % og fjernvarme og naturgass står for 4,6 %. Mat- og drikkevarer står for 9,0 % av sykehuset sitt klimaregnskap og 2,2 % av kostnadene i 2013.

 

 

Kakediagrammet viser utslippsfordelingen fra sykehusdriften på Haukeland Universitetssjukehus.

Kakediagrammet viser utslippsfordelingen fra sykehusdriften på Haukeland Universitetssjukehus.

 

Klimastrategi

Klimagassregnskap er først og fremst et verktøy hvor man vurderer seg selv år for år, og ser hvilken effekt kortsiktige og langsiktige reduksjonstiltak har.

2013 er det første året Haukeland universitetssykehus førte et fullstendig klimaregnskap som inkluderer indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester. Resultatet har økt vår bevissthet om hvilke utslipp som er knyttet til den daglige driften, og ikke minst har vi fått gode diskusjoner på hvilke anskaffelser som er viktig å ta tak i for å oppnå bedre klimaresultat. Vi har nok også slått hull på noen myter om hvilke aktiviteter som bidrar i størst grad til klimagassutslipp på sykehuset. Resultatene gir oss en god mulighet til å legge en strategi for fremtidige kutt av klimagasser.

Framover skal vi arbeide med:

 • Internanalyse av anskaffelseskategoriene med størst CO2 – utslipp
 • Forbedringer av datagrunnlaget(kontoplanen)
 • Utarbeide miljø- og klimakrav for de ulike anskaffelseskategoriene
 • Sette mål for klimareduksjoner

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar