Ny rapport fra Rambøll: 30 % av flydrivstoff kan være bærekraftig innen 2030

Med riktig tilrettelegging kan 30 prosent av flydrivstoffet som fylles i Norge være bærekraftig innen 2030. Det viser en ny rapport som Klimapartner Rambøll har utarbeidet på vegne av en samlet norsk luftfartsbransje.

Artikkelen fra ramboll.no kan leses under her.

For å redusere klimagassutslippene fra luftfart er det avgjørende å bytte ut fossilt drivstoff med bærekraftig biodrivstoff. Dette er også mulig i praksis, viser en ny rapport fra Rambøll. Innen 2030 kan opptil 30 prosent av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner være bærekraftig – men forutsetningen er at offentlige virkemidler er på plass.
– Vi har teknologien og råvarene som skal til for å produsere og ta i bruk biodrivstoffet, men foreløpig er ikke biodrivstoff til luftfart konkurransedyktig på pris, sier Linn Helland, divisjonsdirektør for Rambøll Energi i Norge.
– Skal man få til en skikkelig satsing på produksjon av biodrivstoff i Norge er man avhengig av at politikere og myndigheter tilrettelegger gjennom gode økonomiske incentiver.

To alternative løsninger
I rapporten skisseres det hvordan dette kan løses i praksis. Et alternativ er at avgifter fra flyselskapene kan gå til et eget fond, som alle flyselskapene også må være medlem i. Fondet dekker kostnadene ved å ta i bruk biodrivstoff, og produsentene selger deretter det bærekraftige drivstoffet på kontrakter inngått enten med flyselskapene, eller med fondet direkte. Et annet alternativ er at fondet kan utlyse anbudskonkurranser og oppnå betydelige stordriftsfordeler. Dette vil kunne gi en reduksjon i klimagassutslipp fra norsk luftfart på 30 prosent innen 2030.

– Aktørene i norsk luftfart tar sin del av ansvaret for å redusere klimautslippene, og det er svært gode nyheter at det er mulig å oppnå 30 prosent utslippskutt ved å satse skikkelig på bærekraftig biodrivstoff. I tillegg vil økt produksjon skape nye virksomheter og arbeidsplasser i Norge, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Om rapporten
Rapporten er utarbeidet for Avinor, SAS, Norwegian og NHO Luftfart, i samarbeid med Vista Analyse og Sintef. Målet med rapporten har vært å undersøke tilgangen på bærekraftig råstoff og nye, sertifiserte produksjonsteknologier. I tillegg har det vært viktig å se på hvordan overgangen til biodrivstoff på norske flyplasser kan skje i praksis.

 

Artikkelen fra Rambøll kan leses her.

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Linn Helland
Landssjef, Rambøll Energi Norge
T 452 96 963
E linn.helland@nullramboll.com

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar