Millionstøtte til landstrøm i Arendal og Kristiansand

Resultatet fra Enovas første landstrøm-tildeling til norske havner ble klar nå i mai. I denne runden får 13 prosjekter til sammen 82 millioner kroner i støtte for å kutte klimagassutslipp fra skip som ligger ved kai.

Enova gir støtte til de prosjektene som sikrer størst utskifting av kWh fra fossile til fornybare kilder per krone investert. Gledelig for oss sørlendinger, var prosjektene i både Arendal og Kristiansand konkurransedyktige og ble det tildelt støtte fra Enova.

Her kommer en nærmere beskrivelse av de lokale prosjektene som nå er støttet av Enova.

Arendal Havn

Arendal havn sin bevisste satsing på det grønne skiftet, gav maksimal uttelling i den første utlysningsrunden.

Arendal havn KF mottar 15,2  millioner kr i støtte fra Enova. Midlene går til både landstrøm på Eydehavn og i Arendal sentrum. Eydehavn terminalen ferdigstilles for å levere landstrøm til skip og rigger. Arendal sentrumskaier blir fullt ut elektrifisert på lavspenning. Frekvensomforming blir mobil.

Det betyr at stadig flere fartøy kan skru av fossile generatorer når de ligger til kai, og operere alle sine tjenester med fornybar kraft levert fra land. Dette er noe som bare delvis gjøres i dag, og da hovedsakelig på fartøy som ligger i opplag. Når de nye landstrømanleggene er på plass, vil Arendal Havn kunne forsyne fullt bemannede fartøy.

Arendal Havn håper at prosjektene kan sluttføres i 2016 eller tidlig i 2017.

Se Arendal Havn sin nyhet om tildelingen på linken her.

Kristiansand Havn

Kristiansand Havn har fått tildelt midler fra Enova på 3,9 millioner kr til et nytt mobilt landstrømsanlegg. Havna er allerede i besittelse av et tilsvarende anlegg som per dags dato forsyner offshorefartøyet Siem Daya 1 med ren elektrisk kraft, se mer informasjon om dette her. Dette i tillegg til landstrømanlegg til Colorlines Superspeed som snart har vært koblet til over en to års periode.

Skipene det omsøkte anlegget skal forsyne med landstrøm er offshoresupply skip av ulik alder, størrelse og til dels ulik utrustning. I søknaden ble følgende forutsetninger lagt til grunn.

Anlegget er ment å forsyne skip med et lavere kWh forbruk på omkring 10 000 kWh pr døgn. Videre vil anlegget ha kapasitet som tillater bruk av utstyr om bord som for eksempel mindre kranoperasjoner. Erfaringer med lengre opphold av offshorefartøy til kai viser et dieselforbruk på omlag 3500 liter per døgn. Et mobilt landstrømsanlegg som havna nå har fått tildelt midler til gir derfor vesentlige reduksjoner i CO2-utslipp, lokale utslipp og ikke minst reduksjon av støy til glede for både byens innbyggere, og mannskapet ombord.

Se Kristiansand Havn sin nyhet om tildelingen på linken her.

 

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar