Ukas klimapartner: Helse Bergen

Fotograf Harald Valderhaug

Helse Bergen har vært med i Klimapartner Hordaland siden oppstarten i 2014.

Når ble bedriften med i Klimapartner?
Helse Bergen har vært med i Klimapartner Hordaland siden oppstarten i 2014.

Hvor mange ansatte er dere i dag?
Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen er ett av fem lokale helseforetak på Vestlandet som er eid av det regionale foretaket Helse Vest RHF. Sykehuset har ca. 12.000 ansatte som hvert år behandler nærmere 600.000 pasienter.

Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?
God helse er avhengig av et godt ytre miljø, og derfor er det naturlig at sykehuset også arbeider med klima og miljø. Sykehuset er en betydelig samfunnsaktør og våre prioriteringer og løsninger kan bidra til mindre negativ klima- og miljøpåvirkning.
Sykehuset er miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden og det betyr blant annet at vi skal kunne vise til miljøforbedringer på sykehuset. Ved å delta i Klimapartner Hordaland får vi økt kunnskap om klima og et nettverk som gir oss praktiske eksempler på gode klimatiltak fra privat og offentlig sektor.

Hva har dere største utbytte av?
Utarbeidelse av klimagassregnskapet i samarbeidet med nettverket har gitt oss størst utbytte. Samarbeidet har gitt oss økt kvalitet på datakilder og bruk av klimaregnskapet i driften.

Hvilke konkrete resultater har dere i forhold til klima/miljø?
Utarbeidelse av klimagassregnskapet har gitt oss en oversikt over klimagassutslippene ved sykehusdriften og vi har fått et styrings- og målingsverktøy for reduksjon av klimagassutslipp.  Klimagassregnskapet for Helse Bergen gir oss en oversikt over CO2 – utslipp fra transport, forbruk av olje- og gasskjeler, elektrisitet, fjernvarme og innkjøp av varer og tjenester. Totalt er Helse Bergen sine CO2-utslipp på 81 448,8 tonn CO2e* i 2013. (*CO2 ekvivalenter er en samlebetegnelse for klimagasser. Klimagasser er blant annet karbondioksid (CO2 ), metan (CH4) og lystgass (N2O)).

De største klimagassutslippene kommer fra innkjøp av varer og tjenester som står for 78 % av våre klimagassutslipp. I dag setter vi miljøkrav på de fleste anskaffelsene som gjennomføres, for eksempel stilles det krav om å unngå helse- og miljøfarlige stoffer i produktene og krav som skal minimere avfallsmengden. Sykehuset har også arbeidet med økologisk mat og i dag har sykehuset økologisk melk, egg, rømme og kevir som utgår 5 % av totalkostnadene våre på mat.

Haukeland universitetssjukehus har stor byggeaktivitet framover og derfor har vi egne miljøplaner for nybyggene våre. Miljøplanen for Sengebygg sør er ambisiøs og det er allerede før byggestart oppnådd mye ved å ha god miljødokumentasjon som har gitt muligheten til å gjøre gode miljøvalg tidlig i prosessen. Sengebygg sør har som mål å bli passiv hus, det totale klimagassutslippet gjennom byggets levetid skal reduseres med 30 % i forhold til dagens praksis og det skal unngås helse- og miljøskadelige stoffer i bygget.

Har du innspill til temaer eller møter som KP bør arrangere?
Klimapartener Hordaland har allerede arrangert temadager på miljø og anskaffelser noe sykehuset er svært fornøyd med. Miljø i anskaffelser er et tema som det er ønskelig å få ennå bedre kunnskap om og gjerne med enda mer konkrete tiltak.

 

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar