Ukas klimapartner: Aust-Agder Fylkeskommune

Rapport om kraftutveksling overleveres til Sundtoft

Aust-Agder Fylkeskommune var med på etableringen av Klimapartnere i 2009 sammen med Arendal kommune og GRID-Arendal som et delprosjekt under prosjektet FN-byen Arendal. I 2010 ble Klimapartnere et eget prosjekt med fokus på hele Agder, og Aust-Agder fylkeskommune ble prosjekteier. Det er Hans Fløystad, rådgiver ved plan og samferdsel som presenterer ukas klimapartner. Han representerer 995 ansatte i fylkeskommunen, herav 786 ved de åtte videregående skolene i fylket.

Hva var den viktigste årsaken til at dere tok initiativ til å starte opp Klimapartnere?

Vi var med på å starte Klimapartnere for å etablere et samarbeid mellom private og offentlige virksomheter som ønsket å ta tak i klimautfordringene i egen virksomhet, og som gjerne også ville utvikle tjenester til lavutslippsamfunnet. Vi er fortsatt aktive bidragsytere, fordi Klimapartnere har gitt gode resultater og har store utfordringer i sikte.  Fallende oljepriser aktualiserer behovet for grønn omstilling, og medlemmene i Klimapartnere har gått noen runder på dette allerede.

Hva har dere største utbytte av?

Nettverksbyggingen har vært viktigst for oss.  Klimapartnere har også bidratt vesentlig til å profilere landsdelen som en region med kunnskap, ambisjoner og gjennomføringsevne på klimaområdet. Klimapartneres mange gode arrangementer ikke minst under Arendalsuka har løftet klimadebatten også på nasjonalt plan, særlig i forbindelse med valgkampen i 2013.

Har dere oppnådd konkrete resultater i forhold til klima og miljø?

Vi har utarbeidet klimaregnskap for egen virksomhet helt siden 2009. Utslippene er redusert med 69 prosent. Det har gitt oss fokus på klimagassutslipp fra egen mangslungen virksomhet, og praktisk erfaring med hvor enkelt det noen ganger kan være å oppnå kutt, mens det andre ganger kan være krevende.  Miljøfyrtårnsertifisering av virksomheten pågår, og hittil er 2/3 sertifisert.  ENØK-tiltak, fornyelse av bygningsmassen og omlegging av oppvarmingen fra fyringsolje og strøm til bioenergi og varmepumper har vært tunge interne tiltak. Vi har også kjøpt seks el-biler og tatt i bruk biodiesel på anleggslinja ved Sam Eyde videregående skole.

Har dere grønne produkter eller tjenester?

Som planmyndighet er vi opptatt av at kommuneplaner og områdeplaner har klimafokus, slik at det bygges infrastruktur og boliger som tåler mer vær og som legger til rette for at egdene kan leve sine liv med lavere utslipp av klimagasser. Samordnet areal og transportplan (ATP) for kommunene Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Froland er viktigste jobben på dette området for tiden.

I oppfølgingen av Regionplan Agder 2020 har “Grønt batteri” blitt hovedsatsingen på klimaområdet. Ved å bygge opp kapasiteten for kraftutveksling med England, Danmark, Nederland og Tyskland kan landsdelens vannkraft og magasineringskapasitet balansere for varierende kraftproduksjon fra sol og vind i disse landene. Det er en stor forretningsmulighet for landsdelen og kan spille en betydelig rolle for reduserte klimagassutslipp i Europa.

Som ansvarlig for videregående opplæring har fylkeskommunen et stort ansvar for å utdanne den generasjonen som får betydelig større utfordringer knyttet til klimaendringer enn de som betjener dagens samfunnsmaskineri.  Vår “brainprint” er trolig vårt viktigste bidrag på klimaområdet. Fylkestinget har vedtatt ekstra innsats på dette området. Dahlske videregående skole gjør dette på en flott måte som har blitt lagt merke til nasjonalt.

Har du innspill til temaer eller møter som KP bør arrangere?

Det hadde vært interessant å gjøre noe på felles utforinger knyttet til ansattes reiser til og fra jobb. Kanskje kan vi samarbeide om løsninger som kan ha fordeler både for miljø, folkehelse og økonomi.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar