Ukas klimapartner: Husbanken

Anne Skjævestad er rådgiver i Husbanken og presenterer denne uken Husbanken som ukas klimapartner. De har vært med i klimapartnere siden 2009, og er 15 ansatte på kontoret i Arendal, som er hovedkontoret i region sør i Husbanken. Resten av regionkontoret sitter i Drammen.

Fredag 14.november ble Husbanken miljøfyrtårn sertifisert og diplom ble overrukket av ordfører Einar Halvorsen og miljørådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune. Gratulerer til Husbanken!

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Vi arbeider for økt bosetting av vanskeligstilte, og for bærekraftige bygg, boliger og bomiljøer.

Husbanken skal bidra til bærekraftig byggeskikk gjennom långivning med strenge krav til miljøkvaliteter, samt tilskudd til forsøksprosjekter og kunnskapsutvikling rundt energibruk og miljøvennlige løsninger i boliger, bygg og uteområder.

 Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?

Som statlig virksomhet har vi et særskilt ansvar for å støtte opp under klima- og miljøpolitiske målsettinger. Alle statlige virksomheter bør ha et system for miljøledelse, så man kan utvise samfunnsansvar ved å forsøke å minimere egen miljøbelastning.

Et av hovedmålene for Husbanken er å bidra til reduserte utslipp i byggsektoren. Da er det viktig at vi passer på å være miljøvennlige selv og rapporterer på det. Som regional statlig aktør fant vi det naturlig å knytte oss til den regionale organisasjonen som kunne gi oss drahjelp i forhold til å forbedre egen virksomhet innenfor miljøområdet

Hva har dere største utbytte av? (eks. nettverksbygging, klimaregnskap, kunnskapsnotater, kunnskapsheving, egen profilering, miljøbeviset)

Nettverkssamlingene og konferanser, med muligheter for kunnskapsutveksling, har vi absolutt størst utbytte av. Det er inspirerende å møte andre som er opptatt av miljø- og klimaspørsmål. Vi får en fin oversikt over arbeid og aktører i regionen som grenser til våre fagområder.

Kunnskapsnotatene har også vært nyttige – de som har relevans for arbeidsfeltet vårt, som energieffektive bygg, så vel som de som handler om miljøledelse (grønne innkjøp, strøm med opprinnelsesgaranti, forbruk og avfall).

Har dere oppnådd konkrete resultater i forhold til klima/miljø? (eks. klimaregnskap, sertifiseringer, egne prosjekter, innkjøp eller samarbeid)

Vi har ført klimaregnskap siden 2009, og nå har vi akkurat blitt godkjent som Miljøfyrtårn. Fredag 14. november fikk vi overrakt diplom fra ordfører Einar Halvorsen og miljørådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune.

Har dere grønne produkter eller tjenester?

Husbanken skal stimulere til at det bygges miljøvennlige, energieffektive boliger og bygg. Dette gjør vi gjennom långivning hvor det stilles strenge krav til miljøkvaliteter og gjennom tilskudd til forsøksprosjekter og kunnskapsutvikling rundt energibruk og miljøvennlige løsninger i boliger, bygg og uteområder. På den måten skal Husbanken bidra til kompetanseheving rundt bærekraftig byggeskikk og arkitektur.

Har du innspill til temaer eller møter som KP bør arrangere?

Gjerne enda mer om energieffektive bygg – for oss var møtet om byggenæringen og det grønne skiftet høyaktuelt. Vi ser gjerne at det arrangeres mer om temaet solenergi

Noe annet dere ønsker å dele eller fronte?

Det er fantastisk at bygninger, som har vært en del av problemet, går over til å bli en del av løsningen. Bolig- og byggsektoren står for rundt 40 % av energibruken og klimagassutslippene i verden, og energieffektivisering i denne sektoren er et av de viktigste og mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp.Sideinnhold

Vi har gitt støtte til noen prosjekter med spesielt høye ambisjoner med hensyn til energibruk og klimagassutslipp, som Skarpnes boligfelt. Dette er et felt under oppføring som skal bestå av 17 eneboliger og 20 leiligheter med ambisjon om nullenergi- og nullutslippsnivå. Husbanken ga tilskudd til Norges første nullenergihus, beliggende i Froland og som etter to driftsår viser seg å faktisk produsere mer energi enn det forbruker.

Vi legger også vekt på oppgradering av eksisterende bolig- og bygningsmasse, og da vil jeg trekke frem spesielt to aktuelle prosjekter: oppgraderingen av en 11 etasjers boligblokk (Stjernehus borettslag) til lavenergihus klasse 1, og rehabiliteringen av en kommunal utleiebolig på Moltemyr i Arendal til energiklasse A, under oppføring av elever ved Sam Eyde videregående skole og prosjektert av UiA-studenter i samarbeid med arkitekt. Sistnevnte prosjekt har stor overføringsverdi med hensyn til samarbeidsform.

 

Om disse og flere forbildeprosjekter, se:

Gode eksemplerhusbanken.no

Og ellers om fagområdet miljø og energihusbanken.no

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar