Ukas klimapartner: Arendal kommune

Ragnhild Hammer er miljørådgiver i Arendal kommune og presenterer ukas klimapartner. De har vært med i klimapartnere siden 2009, og det er totalt 2210 ansatte i kommunen.

Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?

Arendal kommune tok i 2009 initiativ til Klimapartnere sammen med Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal. Partnerne ønsket å etablere et samarbeid med næringslivet for å bidra til at Arendal og Aust-Agder skulle stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippsamfunn.
Resultatet har blitt formidabelt! Deling av kompetanse og kunnskap mellom medlemmene er en viktig årsak til fortsatt å være med i Klimapartnere. Videre har Arendal kommune stor nytte av det gode samarbeidet mellom de offentlige og private aktørene.

Hva har dere største utbytte av? (eks. nettverksbygging, klimaregnskap, kunnskapsnotater, kunnskapsheving, egen profilering, miljøbeviset)

Arendal kommune har størst utbytte av klimaregnskapet. Det er det viktigste redskapet i arbeidet med revidering av Klima- og energiplanen.
Videre har vi innført miljøledelse. Det er månedlige møter i Miljøledelsesgruppa, bestående av ordfører, varaordfører, rådmann, kommunalsjef, miljøambassadør og klima- og miljørådgiver. Dette gir god miljøforankring i politisk- og administrativ ledelse.
Sammen har Klimapartnere og Arendal kommune tatt initiativ til og arrangert konferanser og møter av både regional og nasjonal størrelse. Senest klimakonferansen ”Kommunene og det grønne skiftet” i september 2014.

Se mer om Klimakonferansen 2014

Hvilke konkrete resultater har dere i forhold til klima/miljø?

Arendal kommune var Norges første klimanøytrale kommune i 2008.
Klimaregnskap er en veldig viktig bit av det arbeidet, og rapporteringen til regnskapet blir stadig bedre og bedre. Målet er å redusere klimautslippene med 90 % i perioden 2007 – 2017.
Pr 2013 er resultatet 78 % reduksjon i CO2-utslipp.
Hovedvirkemidlene har vært kjøp av strøm med fornybar opprinnelsesgaranti, utfasing av gamle oljekjeler og reduksjon av utslipp fra kommunens bilpark.
Fokus på redusert energiforbruk og redusert utslipp har ført til kraftproduksjon ved Saulekilen renseanlegg. Småkraftverket har produsert 550 MWt i form av elektrisk kraft. Dette utgjør 42 % av enhetens totale energiproduksjon. Det er videre produsert ca. 600 MWt som varmtvann som i hovedsak brukes til forvarming av avløpsslam før utråtning og oppvarming av bygningsmasse. Som følge av at renseanlegget er og har vært under ombygging, har gassproduksjonen vært lav. Interne målinger viser kraftig redusert bruk av fyringsolje første driftsår.
Arendal Eiendom KF har vedtatt eget Miljødokument med høye ambisjoner. Eiendomsforetaket har etablert Energi Oppfølgings System (EOS) og installert SD-anlegg i kommunale bygg. Resultatet viser besparelser første året 2013-2014, henholdsvis 19 405 260 kWh (- 11,5 %) og 5,7 tonn CO2 (- 8,9 %). Enkelte bygg har besparelser på 35 %.
Internasjonalt samarbeid og utvikling på klima og miljø gir god stimulans. Som 1 av 30 byer verden over var Arendal pilot på klimaregnskap for hele kommunen i 2013. Her gjøres viktige erfaringer i internasjonal regi, og Arendal og Klimapartneres erfaringer med klimaregnskap er med.

Gjennom Miljøfyrtårnsertifisering blir kommunens virksomheter bevisste sitt klima- og miljøarbeid og 50 % av kommunens virksomheter er sertifiserte.
Sammen med mange kommuner på Agder, fylkekommunene og Klimapartnere er Arendal med i prosjektet Spydspissinnkjøpere på Agder, som skal gi flere grønne innkjøp. Miljømerket Svanen inviterer til prosjektet, og vi har store forventninger til å få flere grønne produkter og tjenester som resultat av økte miljøkrav.

Har du innspill til temaer eller møter som KP bør arrangere?

Oppdatering på el-bil, ladbare kjøretøy, nullutslipskjøretøyer, ladepunkter, ladeinfrastruktur, ladesystemer – kort, nøkler, app, mobil…
Felles møte med ENOVA – speed-dating for alle som trenger hjelp til å finne fram i søknadsjungelen. Kanskje Husbanken også?

Har du andre innspill til administrasjonen/prosessledelse av Klimapartner?

Ragnhild oppfordrer KP til å være medarrangør på klimakonferanse i regi av Arendalskonferansen fordypning 2015. Klimapartnere er her en viktig aktør!

Lenke til kommunens nettsider på klima og miljø. Diverse lenker til medieoppslag etter klimakonferansen.

Arendal kommune: klima og miljø

2014.08.06. Agderposten Saulekilen 1.

2014.09 reportasje Fagbladet

Saulekilen – strøm av kloakk, Agderposten

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar