Hvordan bli bedre på grønne innkjøp i Agder

Klimapartnere har som målsetting å bidra til et grønt skifte i regionen ved at medlemmene redusserer CO2-utslipp og utvikling av nye grønne varer og tjenester. For å belyse potensialet og utfordringer knyttet til grønne innkjøp ble det arrangert et lunsjmøte i Grimstad 6. oktober med Grimstad kommune som vertskap på vegne av Klimapartnere.

Regionplan Agder 2020 har Klima som et av 5 hovedsatsingsområder. Mottoet her er «Høye mål – lave utslipp». Målsettingen er bl.a. at klimahensyn er et overordnet krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger. «Offentlig sektor må være en pådriver for grønn næringsutvikling og være en foregangsfaktor for klimavennlig adferd». Eksempel som nevnes spesielt er prioritering av lav- og nullutslippskjøretøy ved offentlige innkjøp. Vi ser på grønne offentlige innkjøp på Agder som en nøkkelforutsetning for å oppnå dette, og mener regionen har et betydelig forbedringspotensiale på området.

Med bakgrunn i dette arrangerte Klimapartnere i samarbeide med Grimstad kommune et seminar om grønne innkjøp i Grimstad 6. oktober. På møtet deltok ca. 30 representanter fra politisk ledelse og administrasjon i kommuner og fylkeskommuner samt klimapartnerbedrifter i Agderfylkene.  Svært interessante presentasjoner fra nasjonale fagmiljø, gode eksempler fra det offentlige og private, samt flaskehalser og utfordringer innenfor grønne innkjøp ble belyst ved innlegg i løpet av formiddagen. Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt der fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund,  Hans Antonsen, ordfører i Grimstad kommune, Tormod Lien, Stiftelsen Miljømerking og Knut Otto Pedersen, OFA ble utfordret av  Svein Tveitdal med spørsmål om hvordan Agder kan bli bedre på grønne innkjøp.

Klimapartnere Agder ønsker å følge opp seminaret om grønne innkjøp bl.a. gjennom å utarbeide et kunnskapsnotat om grønne innkjøp der interesserte klimapartnere kan bli med i prosessen. Det er ønskelig å samordne dette med pilotprosjektet ”Sydspissinnkjøpere” og tilsvarende initiativ fra Klimapartnere i Hordaland. Pilotprosjekt ”Spydspissinnkjøpere” startes opp av Svanen og finansieres av Klima og Miljødepartemente. Miljøbevisste offentlige anskaffelser er et av hovedmålene for prosjektet er av interesse for kommuner og fylkeskommuner på Agder. OFA og Miljøfyrtårn deltar også i dette prosjektet.

Konklusjon for seminaret var at miljøbevissthet ved offentlige innkjøp er en veldig viktig innsatsfaktor for å nå målene i regionplan Agder 2020 og veien til det grønne skiftet. Følgende punkter kom frem i debatten og som bør tas med i den videre prosessen:

• Politikerne må sette høye mål og samtidig stille miljøkrav for å nå målene
• Grønne innkjøp kan være lønnsomme – viktig å ta hensyn til livsløpskostnader
• Forbedre dialog mellom politikere, innkjøpere, miljøkompetanse og leverandører
• Sette av ressurser til å kunne stille mer omfattende miljøkrav ved innkjøp
• Øke bestillerkompetanse i forhold til miljøutfordringer
• Tydelige retningslinjer til innkjøpere i forhold til miljøkrav
• Etterspørre miljøsertifisering hos leverandørene ved offentlige innkjøp
• Sette av ressurser til gode innkjøpsprosesser
• Benytte maler og innkjøpsrutiner som allerede er utviklet av andre aktører i landet, som for eksempel fra Hordaland fylkeskommune
• Benytte miljøsertifiseringer som for eksempel Svanen og Miljøfyrtårn for å redusere evalueringsbyrden hos innkjøpere
• Hordaland Fylkekommune og Trondheim kommune har klart det – da klarer Agder det også!

Presentasjoner fra seminaret og rutinebeskrivelser for grønne innkjøp i Hordaland fylkeskommune:

Korte presentasjoner fra nasjonale fagmiljø, Tormod Lien, Svanemerket og Morten Leuch Eliason, Stiftelsen Miljøfyrtårn

System for miljøansvar i Hordaland fylkeskommune, Per Hjalmar Svae og Kjersti Døssland

Sjekkliste for oppfylling av miljøfyrtårnkrav Hordaland fylkeskommune

Rutine for miljøansvar ved anskaffingar, Hordaland fylkeskommune

Gode eksempler fra ASKO, Torgny Bøhn

Flaskehalser og utfordringer for grønne innkjøp ved Knut Otto Pedersen, OFA


1 kommentar

  1. Torill Landa den

    Så fint at vi endelig tenker «miljø»! Jeg er interiørarkitekt – hvordan kan jeg mest effektivt tilegne meg «grønn» kompetanse? Kunne tenke meg å bruke mest mulig (100%?) «rene» materialer og produkter. Finnes det en «sentral» oversikt? Hvem kan sørge for miljøvennlige bygg? Byggherren? Arkitekten? Innkjøperen? Andre? Her ser det ut for at stat og kommune etter hvert vil stille miljøkrav. Hvilke krav? (Nå stilles det i offentlige bygg allerede høye krav til materialer og produkter i byggeloven. Hvordan bli miljøvennlig, når kravet til slitasje, brann hemming og farge- lysekthet peker mot for eks trevira CS? (Ikke miljøvennlig) Kan det tenkes at hensynet til naturen etter hvert må veie tyngst? (Vil gjerne at vi også i fremtiden kan får høre fuglesangen…)

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar