Ukas klimapartner: Kruse Smith AS

Olav Rønningen er energi-og miljørådgiver og presenterer med glede Kruse Smith som Ukas klimapartner. Kruse Smith AS har vært med i Klimapartnere siden mars 2012. De er ca 1000 ansatte og ca.450 i Agderfylkene.

  1. Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?

Arbeidet med energi og miljø i Kruse Smith er et bredt felt. Det handler om alt fra avfallshåndtering på byggeplass, utfasing av helse- og miljøskadelige kjemikaler, miljøvennlige materialvalg, energieffektive bygg, kontinuerlig forbedring av egne miljøprestasjoner osv.

Når det gjelder Klimapartner så passet det godt inn i våre ønsker om å forbedre egne miljøprestasjoner. Hva kan vi gjøre for å redusere vår klimapåvirkning? Hva er de største utslippskildene våre? Hvordan kan vi redusere dem? Klimagassregnskapet var derfor et godt utgangspunkt og ikke minst nettverket og erfaringsdelingen vi så potensielt kunne ligge i Klimapartnersamarbeidet.

Underveis har vi også sett nytten av å profileringen som ligger i Klimapartnere og ikke minst muligheten til å dele våre erfaring anledningen til å snakke med «øvrigheten» om hva vår bransje kan bidra med og hvilke rammebetingelser vi trenger for å ta viktige steg mot «lavutslipssamfunnet»

 2. Hva har dere største utbytte av?

For oss så er nok ikke kunnskapsnotatene så viktige. Det finnes allerede ganske mye kunnskap og rapporter i vår bransje om hvilke muligheter som finnes på for å bygge med lave klimautslipp etc. Men Klimaregnskapet har vært nyttig for å få opp kunnskapen om hvor vår påvirkning er størst og begynne å se på hva vi kan gjøre med det. I tillegg er som nevnt nettverksbyggingen og muligheten til å vise frem hva vi og vår bransje kan bidra med veldig positivt.

 

 3. Konkrete resultater i forhold til klima/miljø? (eks. klimaregnskap, sertifiseringer, egne prosjekter, innkjøp eller samarbeid)

Jeg tror først og fremst at klima og klimapåvirkning har kommet høyere opp på agendaen internt i vår virksomhet. Å vite at flyreisene våre medfører X tonn og at restavfallsmengdene bidrar med Y tonn har ført til en økt bevissthet om dette. Når vi jobber med fremtidige strategier har dette blitt et viktigere tema.

Vi er også involvert i en rekke andre nettverk som jobber med bygg og miljø, som Norwegian Green Building Council, BREEAM-Support Rogaland, Grønn By Stavanger, vi leder Klima-, Energi- og Miljøutvalget i EBA, vi er involvert i byggebransjens felles dugnad på avfallsfeltet (NHP), vi har vært med på å utforme Byggenæringens Landsforening sin klima og energistrategi mot 2030 og så videre. I sum gir dette oss både kunnskap, nettverk og innflytelse.

I 2012 ble vi også tildelt Miljøvernprisen i Sola kommune for vårt fokus på miljø og energi i forbindelse med oppføringen av vårt nye kontorbygg på Forus.

 

 4. Har dere grønne produkter eller tjenester?

Ja. Både innen bygg og byggfornyelse vi har helt klare grønne produkter og tjenester. Vi er for eksempel involvert i en rekke nynyggprosjekter som skal oppnå ambisiøse mål innen miljøklassifiseringssystemet BREEAM-Nor. I dette systemet er det en 9 ulike miljøområdet og prosjektene scorer poeng innen de ulike feltene. Fokuset i BREEAM-Nor er blant annet energibruk, bruk av miljøvennlige materialer, nærhet til kollektivtransport, avfallshåndtering, vannforbruk osv. En slik BREEAM-Nor sertifisering gjør miljøvennlige bygg gjenkjennelig for kunder, entreprenører, eiendomsutviklere og andre interessenter. Med en upartisk sertifisering får man en garanti for at det er tatt miljøhensyn gjennom hele prosessen fra planlegging via gjennomføring til drift av bygget.

Et annet viktig felt er energirehabilitering av eksisterende bygg. Det ligger et enormt potensiale for å spare energi og klimagassutslipp. Innen 10 år kan energiforbruket i eksisterende bygg reduseres med 8 TWh – gitt at de rette rammebetingelsene kommer på plass. I enkeltprosjekter ser vi at det er mulig å redusere et bygg sitt energibehov med 60-70% – med tradisjonelle tiltak som tilleggsisolering, utskiftning av vinduer, bedre vindtetting, mer effektiv ventilasjon og lignende.

I disse dager holder vi på å rehabiliterer Stjernehus Borettslag i Kristiansand. Her er det utført egne klimagassberegninger som viser at det årlige klimaavtrykket fra bygget reduseres med over 60% som følge av den oppgraderingen som skjer nå. Stjernehus ble for noen år siden utropt til «Sørlandets kaldeste borettslag», men når arbeidene er ferdig vil det fremstå som mer energieffektivt en nye bygg oppført etter dagens energikrav.

 

 5. Har du innspill til temaer eller møter som KP bør arrangere?

Kanskje kunne KP vært en fin arena for å spre mer kunnskap om BREEAM ordningen i agderfylkene. Vi ser at det per i dag er mer «trøkk» på dette i Rogaland og Oslo enn det er her på Sørlandet. Ellers så er klima og energipotensialet i rehabiliteringsprosjekter et viktig tema for oss.

 

6. Andre innspill til administrasjonen/prosessledelse av Klimapartner?

Det er viktig å huske at KP skal være til for medlemmene. Gode seminarer, profilerte foredragsholdere og mulighet for nettverksbygging osv. er viktig for å engasjere både ledelse og ansatte.

 

 7. Noe annet dere ønsker å dele eller fronte?

Kruse Smith kvitter seg med miljøgift: http://www.bygg.no/article/99712

Miljøvernprisen til Kruse Smith: http://www.bygg.no/article/99069

Hjemmesider og energi og miljø: http://kruse-smith.no/om-kruse-smith/klima-energi-og-miljo/

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar