Ukas klimapartner: Sørlandet Sykehus HF

Vi presenterer med glede «Ukas klimapartner» denne uken; Sørlandet Sykehus HF.

På bilde: Fra venstre Per W. Torgersen, Ledelsens representant/Driftsdirektør, Knut-Kristian Aas Bjørnstad, Prosjektleder/Miljøansvarlig, Jan Roger Olsen, Administrerende direktør og Leif Kjørsvik, Eiendomssjef.

Knut-Kristian Aas Bjørnstad er prosjektleder for miljøsertifisering og forteller om SSHs engasjement i klimapartnere. De har vært medlem siden juli 2013. Totalt har Sørlandet Sykehus 7170 ansatte.

Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?

Det er viktig for sykehuset å delta i et lokalt samarbeid og initiativ for et bedre klima og miljø, og er også viktig å høste erfaringer fra andre lokalt. Det gjøres mye bra miljøarbeid på Sørlandet, og Sørlandet sykehus er en del av dette.
Det er viktig at regionen legger press på kontinuerlig forbedring til fordel for vårt felles klima og miljø.

Hva har dere største utbytte av?

Nettverksbygging, og lokale initiativ med samlinger verdsettes høyt.

Konkrete resultater i forhold til klima/miljø?

Vi ble miljøsertifisert etter ISO14001 11. september 2014! Dette var en stor milepæl for SSHF, da dette omfatter hele helseforetaket inkludert samtlige ambulansestasjoner og andre distriktstjenester underlagt paraplyen Sørlandet sykehus HF. Dette har alle helseforetak i hele Norge arbeidet med over lengre tid, og det er satt frist fra departementet om sertifisering innen 1. januar 2015.

For å verifisere vårt miljøstyringssystem hadde vi en omfattende ekstern revisjon fra DNV i mai 2014, og har etablert et komplekst internrevisjonssystem for ytre miljø internt i helseforetaket. Vi rapporter inn til Helse Sør-Øst på blant annet klimaregnskap årlig, og vi ser at fokus på tall også kan være bra for utvikling av våre miljøprestasjoner. Dette innebærer totalt sett at vi følger opp våre miljøprestasjoner på flere hold, og jobber etter standardens målsetninger om kontinuerlig forbedring.

Vi har etablert flere delprosjekter hvor jeg som prosjektleder har vært delaktig i alle, med blant annet fokus på energi, avfallshåndtering, innkjøp, forbruk og transport.

Ellers er vi delaktig i nettverkssamlinger for klima og miljø i Helse Sør-Øst, og vi har også vært på nasjonale samlinger som totalt sett har gitt oss verdifulle innspill og korrigeringer underveis i prosessen om å bli miljøsertifisert. Disse nettverkene er også gull verdt for vårt fremtidige fokus på forbedring innen klima og miljø.

Har dere grønne produkter eller tjenester?

Vi arbeider med å øke bruken av kortreist mat, og vi har et mål om økt bruk av elbil for intern bruk.

Har du innspill til temaer eller møter som KP bør arrangere?

Det kunne vært interessant å drøfte hvilke virkemidler man kan legge til grunn for økt bruk av kollektivtransport, elbil, sykkel osv. Det kunne også vært interessant å se på om vi kunne gått sammen om konkrete, håndfaste miljøtiltak, som f. eks et initiativ rundt økologisk mat.

Andre innspill til administrasjonen/prosessledelse av Klimapartner?

Det er viktig å få sagt at miljøsertifiseringen av Sørlandet sykehus HF har kommet i mål takket være stor interesse internt i helseforetaket, fra toppledelsen og ned til hver enkelt. Jeg var mye rundt internt i helseforetaket spesielt høsten 2013 og møtte utelukkende positive medarbeidere, og det er også viktig å få sagt at vi har tatt med oss alle innspillene som har kommet inn i prosessen. Det er også gøy for prosjektleder og prosjektgruppen å merke seg at administrerende direktør for SSHF var tydelig interessert i sertifiseringen, og understreket viktigheten av å jobbe med kontinuerlig forbedring for et bedre klima og miljø.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar