Ukas Klimapartner – Asplan Viak

Denne uken presenterer vi første «Ukas Klimapartner» som er Asplan Viak AS.
Bente Haukland Næss er energi-og miljø koordinator og forteller med stor entusiasme om hvorfor Asplan Viak er med i Klimapartnere. Asplan Viak har vært med i nettverket helt fra starten i 2009.

De er totalt ca 800 ansatte fordelt på 25 kontor i Norge, derav ca i 160 i Agderfylkene fordelt på kontorer i Arendal, Risør, Kristiansand og Lyngdal

asplan_logo

Hva var den viktigste årsaken til at dere ble med og fortsatt er med?

Asplan Viak AS er et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer, som tilbyr tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig og privat virksomhet. Selskapet er organisert i 5 divisjoner; Planlegging og Analyse, Arkitektur og Landskap, Bygg og Installasjoner, Samferdsel Infrastruktur og Vann og Miljø.

Miljø er et av Asplan Viaks prioriterte satsningsområder. Vi har derfor en egen miljøkoordinator og et eget klima fagforum. Koordinatoren og forumet jobber med at klima og miljøaspekter implementeres i alle relevante oppdrag, at vi har tilstrekkelig og relevant kompetanse og at vi selv opptrer på en miljømessig forsvarlig måte. Det er forankret i våre etiske retningslinjer og i vår miljøpolitikk.

Vår miljøkompetanse omfatter blant annet:

 • Klimaanalyser i forbindelse med by- og stedsutvikling
 • Energi- og miljøplaner
  Energiteknikk og alternative energikilder
 • Miljøløsninger i forbindelse med vann- og avløpsrensing, forurenset grunn.
 • Energiriktige løsninger i forbindelse med planlegging av bygninger, o-hus og pluss hus

Som en betydelig samfunnsaktør har vi stor klimapåvirkning gjennom å gjøre kloke prioriteringer i våre oppdrag, velge riktige løsninger, informere våre oppdragsgivere og med egen adferd stå frem som gode eksempler.

Vi har ISO14001-sertifisert miljøstyringssystemet for virksomheten vår.

Med vår eierform og forretningsmodell, ser vi det som vårt utvidete ansvar å samarbeide med viktige aktører som søker å bidra til å løse viktige oppgaver i samfunnet. Klimapartnere nettverket i Agder er en slik partner der Asplan Viak kan benytte sitt samfunnsengasjement og fokus på klima i tett samarbeid med sentrale og utviklingsdrivende aktører på Sørlandet, på en måte som næringslivet selv etterspør.

Vi anbefaler og håper at Klimapartnere vil fortsette sitt arbeid og utvikle seg videre. Det er bra for klimasamarbeid på tvers av næringer og for samarbeidet med næringsliv og det offentlige i Agderregionen.

Hva har dere størst utbytte av?

1.Klimaregnskap: dette gjorde vi allerede før vi ble medlem i KP.
2.Kunnskapsheving og egen profilering: Vi har lært mye av andre i nettverket og mange flere vet nå hvem vi er og hva vi gjør
3.Miljøbeviset: Det er et styrevedtak på at det er obligatorisk å ta dette for vårt Miljøforum, dvs de miljøansvarlige som består av en person på hvert kontor (25 pers) + hele ledergruppa – 10 pers
4.Kunnskapsnotater: vi har vært med på 2 – men jeg tror at det er de personene som skrev dem som har hatt størst utbytte. Jeg vet ikke om andre i vårt eget firma bruker dem – dessverre
5.Nettverksbygging: meget godt utbytte – fått prosjekt og gode relasjoner

Har dere grønne produkter eller tjenester?

Som ISO 14001 sertifisert selskap, har vi identifisert våre miljøaspekter og foretatt en vesentlighetsanalyse som har resultert i 3 prioriterte miljøaspekt i vår egen kontordrift og 3 i våre oppdrag/produksjon.

Et miljøaspekt er del av en organisasjons aktiviteter eller produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet. Et vesentlig miljøaspekt har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning.

 

Miljøaspekter ved oppdragsgjennomføringen (rådgivning overfor kunder) Miljøaspekter ved egen drift
 • Arealplanlegging (utbyggingsprosjekt, lokaliseringsvalg, transportavstander, VA, naturmiljø, klimaanalyser osv)
 • Integrert energidesign (energibehov og/eller energiforsyningsløsninger for bygg og anlegg klimaanalyser, tverrfaglig samarbeid,osv.)
 • Materialvalg (lavutslippsmaterialer, helse og miljøskadelige stoffer, emisjoner, LCA analyser, bundet energi osv )

 

 • Reisemønster (Asplan Viak har lavutslipp firmabilflåte, gjennomført reisevaneundersøkelse og jobber aktivt for å redusere mengde arbeidsrelatert reise ved bl.a bruk av møter på Lync.)
 • Innkjøp (Egen innkjøpspolicy for grønne innkjøp. Etterspørre miljøkvaliteter ved innkjøp av varer og tjenester)
 • Energibruk (Prioritere energiklasse A/BREEAM bygg ved nye lokaler/leiekontrakter. Energioppfølging på kontorene)

 

Vi har utviklet gjennom vår egen FoU satsing og i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale virksomheter flere «grønne» produkter og tjenester

Har dere innspill til temaer eller møter som KP bør arrangere?

 • Miljøvennlig materialvalg – hvordan fokusere på EPD og LCA
 • Breeam modellen for stedsutvikling og rehabilitering av bygg
 • Hvordan tenke bærekraftig stedsutvikling
 • Miljøanalyseverktøy for stat/fylker/kommuner og bedrifterA

Andre innspill til administrasjonen/prosessledelse av Klimapartner?

 • Utfordre medlemmene til å være vertskap for frokostmøter eller lunsjmøter 1 x pr år der de kan fortelle egne suksesshistorier som andre kan lære av
 • Samarbeide med lokalpresse og fagblader til å dekke disse og f.x ha et « månedens grønne Klimapartner»
 • Ringe hvert semester til adm.dir hos alle medlemmene for å spørre om hva de ønsker event hva de forventer av sitt medlemskap. Da blir de seg medlemskapet bevisst om ikke annet.

Noe annet dere ønsker å dele eller fronte?

 • Mer fokus på helhetstenkning i planlegging
 • Formulere konkrete miljømål i alle prosjekt

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar