Bedrift

Her vil Klimapartnere dele tips til hva virksomheter kan gjør av både små og store tiltak for å redusere driftens fotavtrykk og påvirkning på det ytre miljø. Mulighetene for å gjør noe er mange, og vi blir inspirert av så vel partnere i nettverket, som av andre klimavennlige initiativ og virksomheter. Det handler om å ta et samfunnsansvar, om å bidra positivt til en ønsket samfunnsutvikling med lavere klimagassutslipp og et grønnere næringsliv. For tips om nettsider med klima- og miljørelaterte informasjon se siden med Lenker

Miljøsertifisering og miljøstyring

Et tips (og et krav i Klimapartnere) er å miljøsertifisere eller innføre et miljøstyringssystem i virksomheten. Der er mange gode grunner til dette, blant annet:

  • Synliggjøre at virksomheten tar hensyn til miljøet
  • Bevisstgjøre egen organisasjon på hvordan virksomheten påvirker miljøet
  • Skape et grunnlag for mer miljøvennlig produksjon av varer og tjenester
  • Kutte kostnader ved å spare energi og redusere avfall
  • I økende grad etterspurt ved anskaffelser, både av det private og det offentlige.
  • Skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme

Det finnes flere ulike miljøsertifiseringer og miljøstyringssystemer som er med på å synliggjøre og dokumentere virksomheters klima- og miljøarbeid. De mest aktuelle for norske virksomheter kan du lese mer om her:

 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå. Stiftelsen Miljøfyrtårn drifter sertifiseringsordningen, er med i Klimapartnere og har sin administrasjon i Kristiansand.

Ordningen er mye brukt av små og mellomstore bedrifter, men også større virksomheter. Den er god, funksjonell, enkel og forståelig, og de fleste kan klare å gjennomføre en sertifisering på 4-12 måneder.

For å bli Miljøfyrtårn må det oppfylles noen generelle krav (”Krav til alle bransjer”), samt spesifikke bransjekrav innenfor områdene HMS/ arbeidsmiljø, innkjøp, energi, avfall og transport.
For mer informasjon: www.miljofyrtarn.no

ISO 14001

ISO 14001 (International Organization for Standardization) er en internasjonal standard for miljøstyring. ISO 14001 brukes innenfor alle bransjer, for å redusere negative miljøkonsekvenser. Standarden beskriver en internasjonalt anerkjent metode for strukturert og systematisk miljøstyring. Systemet passer best for bedrifter som har kompleks oppbygging eller består av mange prosesser.

Man starter med å kartlegge sine vesentlige miljøaspekter, og setter selv mål og prioriterer tiltak relatert til disse aspektene. Målet med systemet er å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon, og reduksjon av bedriftens miljøpåvirkning. For mer informasjon se: www.iso.org

Svanemerket

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke innført av Nordisk Ministerråd i 1989. Blomsten er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Miljømerking er en stiftelse som ble opprettet av Barne- og likestillingsdepartementet i 1990 for å forvalte de offisielle miljømerkene i Norge. Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten i Norge. Miljømerkede produkter og tjenester har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. Målet er å redusere den totale miljøbelastningen, og Svanen kontrollerer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav. For mer informasjon se: www.svanemerket.no

EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter innen EU, både offentlige og private. Gjennom EØS-avtalen kan også norske bedrifter delta i ordningen. EMAS tar utgangspunkt i at krav i ISO 14001 skal oppfylles, men virksomheten må i tillegg utgi en årlig verifisert miljørapport som er åpen for allmennheten.

EMAS-registreringen er lagt til Brønnøysundregisteret. Miljøverndepartementet er hovedansvarlig for EMAS-ordningen i Norge, med Klima- og forurensningsdirektoratet som utøvende organ.
For mer informasjon se: EMAS