Om Klimapartnere Agder

Klimapartnere er regionale nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling. Alle nettverk er selvstendige, men arbeider etter samme metode og overordnede strategi.

Klimapartnere ble i januar 2009 etablert  som et delprosjekt under prosjektet FN-byen Arendal, gjennom et samarbeid mellom Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal. Disse partnerne ønsket å etablere et samarbeid med næringslivet som skal bidra til at Agder står best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn. Et drøyt år senere ble nettverket etablert som et eget prosjekt med fokus på hele Agder, med begge fylkeskommunene involvert. I 2019 feirer altså Klimapartnere 10 år. I dag finnes Klimapartnere modellen i form av regionale nettverk i nesten hele landet og vokser raskt. En oversikt over våre medlemsbedrifter finner du under Partnere i menyen.

VISJON:
Agder lykkes med grønn omstilling for å nå 1,5 graders-målet

HOVEDMÅL:
Klimapartnere Agder skal være en effektiv akselerator for å skape en grønnere og mer konkurransedyktig region

FELLES DELMÅL:
Klimapartnere nettverket reduserer klimagassutslipp systematisk og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling sammen med våre partnere

PRINSIPPER FOR Å NÅ MÅLENE:

Alle våre partnere forplikter seg til:
1. Forankret klimaarbeid og deltagelse i nettverket fra toppledelsen
2. Miljøsertifisert virksomhet, eller sertifisering innen rimelig tid
3. Systematisk miljøstyring
4. Årlig klimaregnskap som rapporteres til Klimapartnere
5. Årlig kontingent:
kr 11.000,- per år for virksomheter med under 50 ansatte
kr 22.000,- per år for virksomheter med mer enn 50 ansatte

I tillegg utfordres alle Klimapartnere til:

 • Å bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • Å forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i ledelsen hos virksomhetene
 • Å etablere minst ett fyrtårnsprosjekt for reduksjon av klimautslipp eller grønn næringsutvikling
 • Å gjennomføre systematisk energi- effektivisering,
 • Å etablerer en plan for grønnere innkjøp: feks. fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet og minimum 30 % vekting av miljø i innkjøp.
 • Å etablerer en plan for avfallsreduksjon: Alle utfordres om halvering av matsvinn og reduksjon av plast.
 • Å kompensere for egne restutslipp og oppnå karbonnøytralitet
 • Å kommunisere aktivt internt og ekstern rundt klimasatsing og løsninger

Klimapartnere skal bidra systematisk til:

 • Økt kunnskap om klimaomstilling, grønn forretningsutvikling, klimarisiko og muligheter
 • Økt samarbeid i partnerskap på tvers av bransjer og sektorer, offentlig og privat
 • Å være en koblingsboks for problemløsing og økt omstillingstempo
 • Å skape effektive arenaer for møter og rådgiving, med kultur for deling og dialog
 • Å fjerne barrierer for omstillingsarbeid og øke synligheten av grønne løsninger

Klimapartnere Agder tilbyr

 • Tilgang til faglig nettverk med kompetanse på klima- og miljøutfordringer
 • En offentlig/privat samarbeidsplattform for å utvikle en grønnere region og et grønnere næringsliv
 • Relevante møteserier for økt kunnskap, for å ta gode strategiske valg for omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • Rådgiving og direkte partnersamtaler med medlemsbedriftene for mer effektivt klimaarbeid og økt konkurranseevne
 • Profilering av partneres klimaarbeid og løsninger
 • Tilgang på samarbeid på tvers av Klimapartnere regioner i hele landet

RESULTAT

Klimapartnere Agder kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon som du kan finne i våre publiserte årlige klimaregnskap.
Blant nyhetssakene kan du finne omtale av spydspiss-eksempel på grønn forretnings- og næringsutvikling.