Om Klimapartnere Agder

Målet med Klimapartnere Agder er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Agder. Dette får vi til i samarbeid mellom offentlige og private virksomheter.

Med de utfordringene som vi i dag står overfor, så er det å ta et samfunnsansvar og bidra positivt til utviklingen av lavutslippssamfunnet viktige oppgaver for en hver virksomhet. En klar holdning og konkret handlingsplan for klima/miljøsatsing vurderes også i økende grad av næringslivet selv som et konkurransefortrinn og som et rekrutteringsfremmende virkemiddel.

Klimaendringene byr på utfordringer, men også store muligheter. Med økt klimakunnskap blir muligheten synlige.

—————————————————————————————————–

BAKGRUNN

I januar 2009 etablerte  Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal Klimapartner som et delprosjekt under prosjektet FN-byen Arendal.  Disse partnerne ønsket å etablere et samarbeid med næringslivet som skal bidra til at Agder står best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn. Prosjektet ble lansert under ”Felles mål for Sørlandet” i Kristiansand i januar 2009, og i den forbindelse sendte UNEPs kommunikasjonssjef Satinder Bindra en hjertelig hilsen til det nyoppstartede nettverket (se under). I april 2010 ble nettverket etablert som et eget prosjekt med fokus på hele Agder. Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteiere og Vest-Agder fylkeskommune er prosjektpartner. Per juli 2018 omfatter nettverket 50 virksomheter med tilsammen ca. 25000 ansatte.

 

VISJON

Agder – et lavutslippssamfunn

 

MÅL

Redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Agder.

 

KLIMAPARTNERE ER ET OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID SOM:

 • Formidler klimakunnskap
 • Utvikler og fremmer grønne forretningsideer
 • Skaper møteplasser for klimadebatt
 • Samhandler nasjonalt og internasjonalt

 

SATSINGSOMRÅDER

 • Kunnskap: Klimakunnskap er en forutsetning for at virksomheter og enkeltindivider skal kunne utvikle lavutslippssamfunnet. Klimapartnere formidler kunnskap for å redusere klimagassutslipp, forstå utfordringer og se muligheter.
 • Grønn utvikling: En grønn utvikling oppnås gjennom kunnskapsdeling og samarbeid. Klimapartnere arbeider for å utvikle og fremme grønne forretningsideer, og bruk av grønne varer og tjenester. Det skal være lønnsomt å redusere klimagassutslipp.
 • Samarbeid og kommunikasjon: Samarbeid og kommunikasjon bidrar til kunnskap og utvikling. Klimapartnere skaper møteplasser for klimadebatt, kunnskapsdeling og samarbeid.
 • Nasjonalt og internasjonalt: Nasjonalt og internasjonalt samarbeid er viktig for å utvikle lavutslippssamfunnet. Klimapartnere samhandler med nasjonale og internasjonale prosjekter og initiativ.

 

MOTIVASJON

Klimaendringer er i følge FN den største utfordringen vi står overfor i dag, og vil tvinge fram omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider. Klima er derfor i ferd med å bli et konkurranseelement i næringslivet. Selskaper ser nye markeder, og de utvikler konkurransefortrinn ved å redusere egne utslipp og ved å tilby varer og tjenester som gir mindre utslipp av klimagasser. Samtidig kan selskapers klimaprofil påvirke omdømme, investeringsviljen til investorer, og underleverandørers priser. Selskaper som ikke tar hensyn til denne utvikling løper en risiko. Denne risikoen vil bli større desto flere konkurrenter det blir som legger klimahensyn til grunn for forretningsutviklingen. En positiv miljøprofil er derfor viktig for både kunder, eiere, ansatte og bunnlinjen. Som toppsjefen i Volvo Leif Johansson formulerer det: ”Vi ønsker ikke bare å være en del av problemet, men en del av løsningen.”

For kommuner og fylkeskommuner er klimautfordringene noe som må vektlegges og tas hensyn til i politiske beslutningsprosesser. Det offentlige har nemlig en særskilt rolle i forbindelse med å legge til rette for at Agder utvikler seg til en region med lavest mulig utslipp av klimagasser – et lavutslippssamfun. Sektorovergripende samarbeid mellom det offentlige, det private og akademia er av stor betydning for en slik ønsket utvikling, slik det er beskrevet i regionens felles Regionplan Agder 2020. Der er klima 1 av 5 hovedsatsingsområder:  Klima: Høye mål – Lave Utslipp.  Klimapartnere er prosjekt som passer godt med målsetningene for utviklingen av Agder frem mot 2020.

 

ORGANISERING OG FINANSIERING

Prosjektet organiseres som et prosjekt i regi av Aust-Agder fylkeskommune. Prosjektledelsen består for tiden av 1,5 stilling, samt et styre med representanter fra både offentlige og private virksomheter.

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner bidrar med til sammen kr 1.000.000,- for 2018 gjennom felles regionalt utviklingsprogram Agder (RUP Agder).

Fra øvrige medlemmer betales en medlemsavgift på kr 22.000,- per år for virksomheter med mer enn 50 ansatte og kr 11.000,- for virksomheter med mindre enn 50 ansatte. Kontingent fra medlemsvirksomhetene utgjør  ca kr 750.000,-.

 

HVORFOR VÆRE KLIMAPARTNER?

 • Ved samarbeid på tvers av bransjene kan virksomhetene samlet forsterke effekten av egen miljøsatsingen og bidra til å ta posisjonen som landets fremste region på fremtidsrettet næringsliv i front på overgangen til lavutslippssamfunnet. Dette vil være gunstig for produktutvikling og rekruttering av kompetent arbeidskraft til regionen.
 • Tilgang til faglig nettverk med kompetanse på klima og miljøutfordringer
 • Offentlig/privat samarbeid (OPS) vurderes som stadig viktigere med tanke på å utvikle en grønnere region og et grønnere næringsliv
 • Økt kunnskap øker muligheten til å ta gode strategiske valg for omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • Deltakelse i nettverket og fokus på klima og miljø gir et godt grunnlag for utøvelse av samfunnsansvar
 • Tilgang til faglig nettverk som kan rådgi medlemmene om tiltak som kan redusere fotavtrykk og miljøbelastning, inklusive gunstige og effektive ordninger for miljøsertifisering, beregning av fotavtrykk (utslipp av klimagasser) og eventuelt kjøp av klimakvoter.
 • Netteverket har nære bånd til FN gjennom GRID-Arendal. Dette sammen med det offentliges ”convening power” og bedriftenes tyngde på sine forretningsområder, gir mulighet for å lage høy-profil arrangementer, med nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Dette vil gi god profilering av samfunnsansvar og synlighet både lokalt og nasjonalt.
 • Virksomhetene kan profileres på netteverkets hjemmeside og mer enn 7000 twitter-følgere og 1500 Facebook-følgere
 • Prosjektleder gjennomfører samtaler med medlemsbedriftene om hvordan nettverket kan brukes til å fremme bedriftens profil og konkurranseevne.