Klimasats-workshop

  • januar 21, 2019
  • 11:00 - 14:00
  • Bystyresalen Kristiansand

Den 21. januar ønsker Klimapartnere, i samarbeid med fylkeskommunene og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder velkommen til ny workshop om «Klimasats». Også denne gangen vil vi få besøk fra Miljødirektoratet som vil dele erfaringene fra forrige runde, gi oss verdifulle råd og tips, og svare på de fleste spørsmål vi måtte ha.

Målgruppe

Målgruppen for denne workshopen er lokale og regionale politikere, ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak som ønsker å redusere egne klimagassutslipp.

Hva er Klimasats?

«Klimasats» er tilskuddsordningen for å fremme klimagassreduserende løsninger i kommunesektoren. Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, og gjerne i samarbeid med næringslivet.

Gjennom «Klimasats» tildeler regjeringen kommunene inntil 200 millioner kroner til tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. Så langt har «Klimasats» støttet over 500 ulike prosjekter og utgjort et viktig bidrag til å fremme klimavennlige løsninger i kommunesektoren.

Ordningen gir store muligheter for tiltak og prosjekter på følgende områder:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

De beste prosjektene og ideene er de som bidrar til størst utslippsreduksjon, har overføringsverdi og bidrar til nyskaping. Samtidig kan innkjøp av elektriske varebiler støttes, og etablering av ladepunkter for kommunale tjenestebiler kan støttes med inntil kr 20 000 per punkt.

Hensikten med workshopen er å bidra til at kommunene på Agder sender mange og gode søknader til Klimasats-midlene. På workshopen vil en kunne presentere prosjekter, få nye ideer, lære noe nytt, knytte kontakter og etablere nye samarbeid.

Vi anbefaler at alle leser Miljødirektoratets informasjon om «Klimasats» på Miljøkommune.no før en søker. Følg denne lenken for mer informasjon: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats—stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/.

 

Program:

10.30 – 11.00: Registrering
11.00 – 12.00: Litt om klimaarbeid på Agder:

Klimaveikart Agder v/Prosjektleder Ragnhild Hammer, Arendal kommune

Erfaringer med Klimasats i Agder.

Litt om andre støtteordninger, bl.a. Fylkesmannens prosjektskjønn

12.00 – 12.30: Lunsj

12.30 – ca. 13.15: Presentasjon av «Klimasats»; erfaringer, prioriteringer for 2019 og tips. Info om Tilskudd til Klimatilpasning. Ved Marit Hepsø, Miljødirektoratet
13.15 – ca. 14.00: Workshop – Parallelsesjoner med kort innledning: Bygg, transport, arealplanlegging og mat og landbruk.

 

Det er viktig at alle som kommer har forberedt seg. Det er kort tid igjen til søknadsfristen, og vi minner om at tiltakene som omsøkes skal være politisk forankret (intensjonsvedtak holder).

Til nå har vi stort sett fått søknader fra kystkommunene, så vi oppfordrer derfor spesielt også innlandskommunene om å delta!

Frist for søknadene i 2019 er 15. februar 2019.

 

Påmelding:

Vi ber om påmelding så raskt som mulig, og senest innen 17. januar kl. 12.00.

Bruk denne lenka: https://www.fylkesmannen.no/Aust–og-Vest-Agder/Kurs-og-konferanser1/invitasjon-til-klimasats-workshop/

Arrangementet er gratis. Vel møtt til en spennende og forhåpentligvis innbringende dag for klimaet!